Wydawca serwisu

Połączone Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-047 Warszawa
Telefon: (22) 55-23-704
Email: biblioteka.wfis@uw.edu.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego
Archiwum Cyfrowe Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

1. Zakres przedmiotowy regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy naukowo-badawczej Archiwum Cyfrowe Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF (dalej „Archiwum Cyfrowe”) oraz usług udostępnianych na stronach internetowych platformy.

Regulamin ustala także zasady korzystania z usług udostępnianych użytkownikom Archiwum Cyfrowego  w celu swobodnego przekazywania i/lub publikowania materiałów (komentarze, opinie, wątki dyskusji itp.) (dalej „Serwisy Interaktywne”).

2. Akceptacja regulaminu

Wchodząc na tę stronę internetową, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania. Jeżeli nie akceptują Państwo wspomnianych warunków użytkowania („warunki użytkowania”), należy niezwłocznie  opuścić stronę. Warunki te mają zastosowanie w odniesieniu do strony internetowej Archiwum Cyfrowe Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF („Archiwum Cyfrowe”) w całości przygotowanej i należącej do Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF.

Korzystanie z niektórych części strony może wymagać zaakceptowania odrębnego regulaminu lub szczegółowych zasad zamieszczonych na podstronach Archiwum Cyfrowego. O ile nie zastrzeżono inaczej, regulamin szczegółowy obowiązuje wówczas łącznie z niniejszym regulaminem ogólnym.

3. Dozwolone korzystanie z portalu

3.1 Użytek własny i niekomercyjny

Właściciel platformy Archiwum Cyfrowe zezwala na korzystanie z niniejszej strony internetowej jedynie na prywatny i niekomercyjny użytek. Materiały znajdujące się na tej stronie internetowej nie mogą być w żaden sposób edytowane ani kopiowane na użytek publiczny ani też publicznie wyświetlane, prezentowane lub rozpowszechniane albo wykorzystywane do innych publicznych lub komercyjnych celów bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela strony, czyli Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF. Zabrania się wszelkiego wykorzystywania materiałów prezentowanych na niniejszej stronie internetowej, na innych stronach internetowych lub w środowiskach komputerowych podłączonych do sieci.

Wszelkie prawa materialne mające zastosowanie do niniejszej strony internetowej, w tym prawa autorskie, pozostają w posiadaniu Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF. Marka i logo Archiwum Cyfrowego są wyłączną własnością Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF.

Zabrania się wykorzystywania logo Archiwum Cyfrowego na stronach internetowych osób trzecich bez zgody Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF.

Jeżeli użytkownik naruszy warunki użytkowania, utraci on prawo do korzystania z tej strony internetowej. Jeżeli redakcja platformy Archiwum Cyfrowe wyraźnie zwróci się do użytkownika o powielenie informacji z podstron niniejszej strony internetowej, ich wykorzystanie i publiczne zaprezentowanie będzie dozwolone.

3.2 Odnośniki do innych stron

Strona internetowa Archiwum Cyfrowe może zawierać odnośniki do stron posiadanych i prowadzonych przez osoby trzecie. Odnośniki te mają na celu jedynie pomagać użytkownikowi. Kiedy odwiedzają Państwo strony internetowe osób trzecich, obowiązują Państwa warunki użytkowania tych stron. Redakcja platformy Archiwum Cyfrowego nie przejrzała wszystkich wspomnianych stron internetowych osób trzecich, nie nadzoruje tych stron ani ich treści i nie odpowiada za nie w żaden sposób. Kiedy użytkownik klika na link zamieszczony na tej stronie internetowej i wchodzi na stronę internetową osób trzecich, użytkownik sam odpowiada za swoje działanie.

3.3 Odnośniki do tej strony

Strony osób trzecich zawierające odnośnik do strony internetowej Archiwum Cyfrowe muszą wypełniać następujące warunki:

·     Strona internetowa osób trzecich może zawierać odnośnik do strony internetowej Archiwum Cyfrowe, jednak treść tej ostatniej nie może być na nią kopiowana.

·     Strona internetowa osób trzecich nie może wykorzystywać treści strony internetowej Archiwum Cyfrowe jako treści w swojej wyszukiwarce lub ramce

·     Strona internetowa osób trzecich nie może zamieszczać informacji, jakoby Archiwum Cyfrowe wspierała tę stronę lub prezentowane na niej produkty.

·     Strona internetowa osób trzecich nie może zawierać nieprawdziwych informacji o związku między tą stroną i Archiwum Cyfrowym ani nieprawdziwych informacji o usługach świadczonych przez Archiwum Cyfrowe.

3.4 Użytek dozwolony prawem

Kopiowanie pełnej treści artykułów.

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, dozwolone jest kopiowanie pełnej treści artykułów pod warunkiem zachowania poniższych zasad:

·     Zamieszczenia w obrębie kopiowanego tekstu, w sposób nie budzący wątpliwości co do pochodzenia materiału, odnośnika do oryginalnej wersji artykułu w sposób umożliwiający czytelne przejście do oryginału zarówno użytkownikom jak i robotom wyszukiwarek. Użycie w linku atrybutu rel=”nofollow” lub „noindex”, lub innej techniki blokowania robotów, uznaje się za pogwałcenie tegoż postanowienia.

·     Umieszczenia kopiowanego tekstu na stronie w sposób jednoznacznie odróżniający go zarówno w sferze wizualnej jak i technicznej od innych treści prezentowanych na stronie, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe poinformowanie o tym fakcie redakcji Archiwum Cyfrowego w celu uzyskania jednostkowego odstępstwa od tejże reguły. Jednostkowe odstępstwo możliwe będzie jedynie w przypadku, gdy otaczająca treść nie zmieni formy ani sensu przekazu danego artykułu. Administracja Archiwum Cyfrowego zastrzega sobie jednocześnie prawo do cofnięcia zgodny na wspomniane odstępstwo w dowolnym czasie bez podania przyczyny, a w szczególności w przypadkach w których z upływem czasu dojdzie i zmianą okoliczności dojdzie na stronie docelowej do zmiany formy lub sensu przekazu danego wpisu.

·     Poinformowania, w formie pisemnej lub mailowej, redakcji Archiwum Cyfrowego o fakcie zamieszczeniu artykułu. Stosowna informacja powinna w szczególności zawierać informację, pozwalającą na odnalezienie artykułu, w formie czy to dokładnego adresu internetowego pod jakim został on zamieszczony, czy też nazwie, numerze i stronie czasopisma lub nazwie audycji, czasie emisji. Każda taka informacja winna bezwzględnie zawierać nazwę i dane teleadresowe podmiotu emitującego artykuł.

Kopiowanie fragmentów treści artykułów nie mieszczących się w definicji prawa cytatu.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na stronach Archiwum Cyfrowego w części nie stanowiącej fizycznej i logicznej całości , w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie fragmentów materiałów udostępnionych na stronach Archiwum Cyfrowego udzielana jest w formie pisemnej na zawartych w niej warunkach na konkretne, jednorazowe potrzeby po uprzedniej autoryzacji materiału docelowego. W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych na stronach Archiwum Cyfrowego prosimy o przesyłanie zgłoszenia w formie mailowej na adres redakcji.

Cytowanie artykułów oraz ich fragmentów.

Cytowanie treści zawartych na stronach Archiwum Cyfrowego dozwolone jest bez zgody autora jedynie w formie, zakresie i celu zawartym w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z pózn. zm.).

Jakiekolwiek cytowanie wykraczające poza prawo cytatu zawarte we wspomnianej ustawie wymaga uzyskania zgody autora w formie i trybie przewidzianym w dziale „Kopiowanie fragmentów treści artykułów nie mieszczących się w definicji prawa cytatu.”

3.5 Serwisy Interaktywne

Korzystanie z Serwisów Interaktywnych Archiwum Cyfrowego wymaga wcześniejszego zarejestrowania się. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając swój adres e-mailowy i hasło oraz uzupełniając dane identyfikacyjne.

Hasło umożliwia logowanie się do Serwisów Interaktywnych. Hasło ma charakter osobisty i poufny, i może zostać zmienione wyłącznie na życzenie użytkownika. Wyłączną odpowiedzialność za sposób korzystania z hasła ponosi użytkownik, który zobowiązuje się do nieujawniania go osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. W przypadku zagubienia lub kradzieży hasła, użytkownik powinien wybrać nowe hasło i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie reakcję Archiwum Cyfrowego.

4. Niedozwolone korzystanie z platformy naukowo-badawczej Archiwum Cyfrowe

4.1 Zasady ogólne

Kopiowanie i korzystanie wykraczające poza wyżej określone ramy wymaga wyraźnej uprzedniej zgody właściciela Archiwum Cyfrowego – Połączonych Bibliotek WFiS UW, iFiS PAN i PTF. Zabronione jest w szczególności:

– adaptowanie, udostępnianie innym osobom na ich życzenie lub w sposób ciągły, dystrybuowanie, transmitowanie w jakiejkolwiek formie, udostępnianie w sieciach P2P, w całości lub części, serwisów, utworów, usług, treści, tekstów, obrazów i wszelkich innych elementów chronionych prawem własności intelektualnej zamieszczanych na stronach Archiwum Cyfrowego;

– pobieranie i wtórne wykorzystywanie w istotnej części, także na użytek prywatny, treści publikowanych na stronach Archiwum Cyfrowego;

– pobieranie i wtórne wykorzystywanie w sposób powtarzający się i systematyczny, w istotnej lub nieistotnej części, także na użytek prywatny, treści publikowanych na stronach Archiwum Cyfrowego;

– umieszczanie odnośników, uzyskiwanie dostępu, modyfikowanie, dodawanie i usuwanie danych w systemie automatycznej edycji zawartości platformy, wbrew regulaminowi i polityce redakcji Archiwum Cyfrowego.

Użytkownik, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu ponosi odpowiedzialność cywilną i karną wynikającą z przepisów o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ochronie baz danych i systemów do automatycznego przetwarzania danych.

Zgodnie z kodeksem karnym (art. 269a) karze pozbawienia wolności do lat pięciu podlega:

– niepowołany dostęp i operowanie w systemie automatycznego przetwarzania danych,

– niepowołane usuwanie, modyfikowanie lub uzupełnianie danych w systemie,

– zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci informatycznej.

Użytkownik naruszający powyższe przepisy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej przez właściciela Archiwum Cyfrowego Połączone Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF.

4.2 Odnośniki

Bez wyraźnej uprzedniej zgody redakcji Archiwum Cyfrowego zabronione jest:

– osadzanie materiałów multimedialnych pochodzących z serwisu na innych stronach (inline linking);

– umieszczanie stron serwisu w ramce znajdującej się na innej stronie (framing);

– umieszczanie odnośników na stronach sprzecznych z dobrymi obyczajami, związanych z przemocą, pornografią lub pedofilią, naruszających godność osoby ludzkiej, przeznaczonych do prezentacji lub sprzedaży przedmiotów, substancji i/lub utworów niedozwolonych lub zabronionych prawem.

4.3  Korzystanie z Serwisów Interaktywnych

Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania treści sprzecznych z obowiązującym prawem.

Zabronione jest w szczególności:

– rozpowszechnianie treści sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,

– korzystanie z serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w celu uprawiania propagandy, krzewienia religii, pozyskiwania klientów lub nakłaniania do nierządu,

– publikowania treści o charakterze handlowym i reklamowym lub stanowiących zachętę do używania tytoniu, alkoholu lub jakichkolwiek innych substancji, wyrobów i usług podlegających reglamentacji,

– rozpowszechnianie treści sprzecznych z prawami osobistymi innych osób, oszczerczych, obelżywych, obscenicznych, pornograficznych, obraźliwych, agresywnych, nawołujących do dyskryminacji bądź przemocy w życiu publicznym, rasistowskich, ksenofobicznych, seksistowskich i homofobicznych,

– publikowanie informacji sprzecznych z przepisami o ochronie danych osobowych, umożliwiających identyfikację osób fizycznych bez ich zgody, w szczególności nazwisk, adresów pocztowych i/lub e-mailowych, numerów telefonu, zdjęć, materiałów dźwiękowych lub audio-wizualnych,

– niepowołane uzyskiwanie dostępu do serwisu i Serwisów Interaktywnych.

Użytkownik zobowiązuje się także do poszanowania własności intelektualnej innych osób.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawa i do wykorzystywania tylko takich materiałów (tekstów, zdjęć, itp.), do których posiada prawa autorskie, na których wykorzystywanie uzyskał wyraźną zgodę właściciela praw autorskich lub które nie podlegają prawom autorskim.

Dla przypomnienia: prawo własności intelektualnej zakazuje przedstawiania i kopiowania utworu, w całości lub części, bez zgody autora lub jego następców prawnych. Dozwolone jest jedynie „analizowanie i zwięzłe cytowanie uzasadnione krytycznym, polemicznym, edukacyjnym, naukowym lub informacyjnym charakterem publikacji”, ze wskazaniem źródła i nazwiska autora.

Wysyłając materiały na serwer strony internetowej Archiwum Cyfrowe za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej Archiwum Cyfrowe, użytkownik akceptuje i potwierdza, że a) materiały te nie są nielegalne ani w inny sposób niezdatne do publikacji, b) materiały te nie zawierają wirusów i nie mają innych szkodliwych właściwości, c) użytkownik jest właścicielem materiałów lub ma nieograniczone prawo zezwalające mu na przekazanie ich Archiwum Cyfrowemu, a także d) Archiwum Cyfrowe może opublikować materiały bez wprowadzania zmian lub dodać materiały lub ich część do swoich własnych materiałów udostępnianych na stronie bez konieczności ani zobowiązania do uiszczenia zapłaty.

Archiwum Cyfrowe nie przyjmuje za pośrednictwem tej strony internetowej żadnych poufnych lub chronionych prawem własności informacji. Wszelkie materiały, informacje lub inne wiadomości, które użytkownik przesyła lub przekazuje na tę stronę internetową będą uważane za jawne i niechronione żadnym prawem autorskim. Archiwum Cyfrowe jest upoważnione do kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, dołączania i innego rodzaju wykorzystywania przekazanych materiałów, jak również do wykorzystywania wszelkich obrazów, dźwięków, tekstu i innych informacji w nich zawartych, do wszelkich celów komercyjnych i niekomercyjnych. Dane osobowe przekazane przez użytkownika w ramach korzystania ze strony będą przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności Archiwum Cyfrowego. Użytkownikowi zabrania się przesyłania na tę stronę internetową materiałów zawierających groźby, oszczerstwa, treści w jakikolwiek sposób upokarzające, pornograficzne lub nielegalne.

5. Zapobieganie działaniom niezgodnym z prawem

System moderacji Serwisów Interaktywnych Archiwum Cyfrowego umożliwia kontrolowanie, usuwanie i modyfikowanie treści naruszających obowiązujące prawo lub uznanych za takie przez organ wymiaru sprawiedliwości.

Archiwum Cyfrowe ma prawo, ale nie obowiązek, monitorować i nadzorować te obszary strony internetowej, które użytkownicy odwiedzają, z których wysyłają wiadomości lub za pośrednictwem których komunikują się ze sobą (np. forum  dyskusyjne, tablice ogłoszeń czy grupy użytkowników), w tym treść wiadomości. Archiwum Cyfrowe nie odpowiada jednak za treść takich wiadomości bez względu na to, czy podlegają one zakresowi stosowania praw autorskich, przepisów dotyczących zniesławienia, ochrony prywatności czy innych regulacji. Archiwum Cyfrowe może wedle własnego uznania usunąć ze swojej strony internetowej wszelkie materiały przesłane przez użytkowników w dowolnej chwili.

6. Ochrona własności intelektualnej i znaków towarowych

Wszelkie treści i elementy umieszczone i udostępniane na stronach Archiwum Cyfrowego (dane, bazy danych, zdjęcia, filmy, materiały dźwiękowe, dokumenty pdf, informacje, logotypy, itp.) podlegają ochronie wynikającej z przepisów o prawie autorskim, ochronie znaków towarowych i patentów, baz danych oraz wszelkich innych obowiązujących regulacji. Kopiowanie, powielanie, przedstawianie, adaptowanie, przekształcanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie, w całości lub części, usług i/lub treści należących do Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF lub innych podmiotów czy użytkowników dozwolone jest wyłącznie w jednym egzemplarzu, na jednym komputerze, do użytku własnego kopiującego.

7. Odpowiedzialność

7.1. Usługi Archiwum Cyfrowego

Wydawca serwisu internetowego Archiwum Cyfrowe Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie, przypadkowe lub uboczne, przewidywalne lub nieprzewidywalne, szkody poniesione przez użytkownika w związku z (poniższe wyliczenie ma charakter orientacyjny i nie jest wyczerpujące) utratą zysków lub pożytków, utratą danych lub uszkodzeniem urządzeń, a także z kosztami ich odzyskania, odtworzenia lub naprawienia, powstałe na skutek korzystania i/lub niemożności korzystania z usług świadczonych drogą online przez Archiwum Cyfrowe. Archiwum Cyfrowe nie odpowiada także za konsekwencje zleceń i decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zamieszczane lub udostępniane na stronach niniejszego serwisu internetowego.

Użytkownik powinien być świadomy zagrożeń internetowych związanych z:

– brakiem szyfrowania przesyłu danych;

– brakiem gwarancji ciągłości dostępu do portalu i poszczególnych usług.

Archiwum Cyfrowe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w związku z tymi zagrożeniami.

Odpowiednie zabezpieczenie danych, programów i urządzeń przez wirusami i innymi złośliwymi programami, które mogą zostać przekazane za pośrednictwem serwisu lub zamieszczanych w nim informacji należy do użytkownika.

Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w związku z brakiem dostępu do  stron niniejszego serwisu w celu uzyskania informacji na użytek niezgodny z niniejszym regulaminem.

7.2. Usługi innych podmiotów i odnośniki do stron innych podmiotów

Archiwum Cyfrowe nie ponosi odpowiedzialności za treści i usługi związane z działalnością innych podmiotów. Archiwum Cyfrowe nie odpowiada za bezpośrednie ani pośrednie szkody powstałe w związku z korzystaniem z treści i usług innych podmiotów udostępnianych w Portalu lub za jego pośrednictwem.

Portal może zawierać odnośniki do stron partnerów Archiwum Cyfrowego lub innych podmiotów. Archiwum Cyfrowe nie kontroluje tych stron, ani nie odpowiada za ich dostępność, zawartość, treść reklam ani produkty i/lub usługi oferowane za ich pośrednictwem. Archiwum Cyfrowe nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie ani pośrednie szkody powstałe w związku z korzystaniem ze stron swoich partnerów i/lub innych podmiotów oraz oferowanych przez nie treści i usług.

7.3. Serwisy Interaktywne

Serwisy interaktywne nie podlegają odpowiedzialności Archiwum Cyfrowego jako wydawcy. Rola Archiwum Cyfrowego ogranicza się jedynie do przechowywania i udostępniania Serwisów Interaktywnych na udostępnianych przez siebie stronach internetowych. Publikowane treści nie są więc wyrazem poglądów redakcji Archiwum Cyfrowego, a odpowiedzialność za nie ponosi wyłącznie autor. Użytkownik może w każdej chwili, w godzinach pracy redakcji, zażądać usunięcia z portalu zamieszczonych przez siebie treści.

Odpowiedzialność Archiwum Cyfrowego  to tzw. odpowiedzialność usługodawcy technicznego w rozumieniu art. 6.I-1 ustawy o zaufaniu w gospodarce cyfrowej z dnia 21 czerwca 2004 roku.

Archiwum Cyfrowe nie odpowiada za ewentualne konsekwencje kontaktów użytkowników ze sobą lub z jakimikolwiek innymi podmiotami.

Niedozwolone jest korzystanie z Serwisów Interaktywnych w sposób zakłócający swobodę komunikacji między innymi użytkownikami lub służący przekazywaniu treści sprzecznych z prawem lub nakłaniających do działania sprzecznego z prawem.

Redakcja Archiwum Cyfrowego jako administrator strony, może weryfikować treści publikowane w serwisach interaktywnych przy pomocy wszelkich środków, jakie uzna za stosowne, bezpośrednio lub za pośrednictwem moderatora. Redakcja Archiwum Cyfrowego ma także prawo do dowolnego modyfikowania i usuwania wszelkich treści, które wydadzą się jej sprzeczne z obowiązującym prawem, zwłaszcza z art. 4 niniejszego regulaminu, lub które zostaną uznane za takie przez organ wymiaru sprawiedliwości.

Redakcja Archiwum Cyfrowego ma prawo do tymczasowego lub ostatecznego wykluczenia użytkownika, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu i/lub regulaminu korzystania z Serwisów Interaktywnych. Jednak pomimo sprawowanej kontroli, z uwagi na ilość publikowanych informacji, redakcja Archiwum Cyfrowego nie ma obowiązku sprawdzania wszystkich przechowywanych w serwisie  informacji, wyszukiwania treści i działań niezgodnych z prawem ani gwarantowania prawdziwości, rzetelności i uczciwości informacji publikowanych przez użytkowników.

Całkowitą odpowiedzialność za treści publikowane w Serwisach Interaktywnych ponoszą użytkownicy.

Serwis Archiwum Cyfrowe nie ponosi odpowiedzialności za działania i treści publikowane przez użytkowników, jeśli nie wiedział o ich niezgodnym z prawem charakterze lub wskazujących na to faktach i okolicznościach, a w momencie, gdy uzyskał taką wiedzę niezwłocznie usunął bądź zablokował dostęp do owych treści.

8. Ochrona prywatności

Dane osobowe użytkowników korzystających z serwisu są gromadzone i przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i zasadami ujętymi w dokumencie Polityka ochrony prywatności Archiwum Cyfrowego.

9. Obsługa użytkownika Archiwum Cyfrowego

Wszelkie informacje dotyczące korzystania z serwisu można uzyskać kontaktując się z redakcja serwisu Archiwum Cyfrowe klikając na zakładkę „Kontakt”.

10. Zmiany w regulaminie korzystania z portalu i regulaminach szczegółowych

Archiwum Cyfrowe zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminów szczegółowych. Zmiany te obowiązują użytkownika od momentu ich opublikowania na stronach portalu. Zaleca się zatem regularne przeglądanie regulaminu ogólnego i regulaminów szczegółowych.

11. Obowiązujące prawo i właściwy sąd

Wszelkie spory związane z naruszeniem niniejszego regulaminu przez użytkownika (bez względu na jego położenie geograficzne) oraz realizacją, interpretacją i ważnością jego postanowień podlegają prawu polskiemu i właściwości sądu polskiego.