Inwentarz spuścizny rękopiśmiennej Mieczysława Wallisa

04. Papiery i dokumenty osobiste Mieczysława Wallisa

 1. Dokumenty osobiste:

Odpis aktu chrztu z 1921 r. z ksiąg parafii św. Aleksandra, Warszawa 1951 k.1.- Odpis wyciągu aktu małżeństwa z Różą Kapłan w1926 r., Łódź 1951 k.2.- Książeczka stanu służby oficerskiej, Warszawa 1933 k.3-7 (karty luźne, brak s.5-6).- Legitymacja wojskowa z okrągłą pieczęcią Dowództwa Obrony Przeciwlotniczej Warszawy wystawiona 22 września 1939 k.8.- Zaświadczenie o prowadzeniu wykładów w Oflagu XI A, Osterode 1940 k.9.- Świadectwo z pracy (wykłady z filozofii i historii sztuki) w Oficerskim Obozie Jeńców Wojennych II C w Woldenbergu w latach 1941-1945 potwierdzone przez Ministerstwo Oświaty (podpis. Stanisław Kwiatkowski, Józef Wójcik), Warszawa 1946 k.10-12, załącz. legitymacja Koła Naucz. Obozu IIC k.13.- Zezwolenie prezydenta miasta (i odpis notarialny) na zmianę nazwiska z „Walfisz” na „Wallis” (podpis. Stanisław Duniak), Łódź 1946 k.14-15. – Karta członkowska (z fot.) Związku Zawodowego Literatów Polskich (podpis. Jarosław Iwaszkiewicz), Warszawa 1945 k.16-17.- Legitymacja wojskowa oficera rezerwy (z fot.), Łódź 1955 k.18-29.- Legitymacje do przyznanych przez Radę Państwa odznaczeń: medalu 10- lecia Polski Ludowej oraz krzyża kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Warszawa 1955¬1956 k.30-33.

K.8 uszkodzona.

 1. Świadectwa i tytuły naukowe:

Świadectwo ukończenia Praskogo Mużskogo Gimnazija [obecnie LO nr VIII im. Władysława IV], Warszawa 1913 k.34-37.- Świadectwo ukończenia w latach 1913-1914 studiów przyrodoznawczych i filozofii w Ruprecht-Karls-Universitat, Heidelberg 1917 k.38-41.     – Duplikaty (2) i odpis dyplomu uzyskania tytułu doktora filozofii na Uniwerystecie Warszawskim, 1921 k.42-44.- Decyzja ministra oświaty zatwierdzająca habilitację M. Wallisa (podpis. Czesław Wycech), Warszawa 1946 k.45.- Dekrety Prezydenta Krajowej Rady Narodowej [późn. Rzeczypospolitej Polskiej] mianowania M. Wallisa profesorem nadzwyczajnym estetyki oraz historii sztuki (podpis. Bolesław Bierut, a także Edward Osóbka-Morawski, Czesław Wycech, Józef Cyrankiewicz, Adam Rapacki), Warszawa 1946¬1951 k.46-47.- Uchwała Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki o przyznaniu tytułu profesora zwyczajnego (podpis. Stefan Żółkiewski), Warszawa 1958 k.48.

Na k.46v adnotacja Tadeusza Kotarbińskiego.

 1. Umowy, pisma i świadectwa pracy:

Nominacja na naczelnika Wydziału Zagranicznego Departamentu Sztuk Plastycznych Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz podziękowanie za pracę (podpis. W[incenty] Rzymowski W[ładysław] Kowalski), Warszawa 1945 k.49-52.- Umowy i pisma związane z pracą na Wydz. Humanistycznym Uniwersytetu Łódzkiego, m.in.: propozycja objęcia katedry estetyki w charakterze profesora nadzwyczajnego (podpis. Tadusz Kotarbiński) 1945 k.53; powołanie na kierownika Katedry historii sztuki (podpis. E[ugenia] Krassowska) 1951 k.56; powierzenie funkcji kuratora Katedry logiki (podpis. Józef Chałasiński) 1952 k.57; powołanie przez Ministra Szkolnictwa Wyższego na funkcję dziekana Wydz. Filozoficzno- Historycznego 1955 k.59 oraz podziękowanie za jej pełnienie (podpis. Stefan Żółkiewski) 1956 k.60, załącz. legitymacja służbowa, Łódź 1962 k.61-62.- Pisma Uniwersytetu Warszawskiego dot. pracy docenta estetyki na wydz. Humanistycznym (podpis. Kazimierz Michałowski) oraz rezygnacja, M. Wallisa, Warszawa 1945-1950 k.63-65, załącz. legitymacja służbowa k.66-67.- Pisma (2) Leona Schillera do M. Wallisa z propozycją prowadzenia wykładów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Łodzi oraz zezwolenie Min. Oświaty, Łódź-Warszawa 1946-1949 k.68-72, załącz. legitymacja służbowa k.73-74.- Pismo Jerzego Toeplitza i zezwolenie Min. Oświaty (podpis. Eugenia Krassowska) na objęcie wykładów w Wyższej Szkole Filmowej, Łódź – Warszawa 1949-1950 k.75-76.- Powołanie przez Sekcję Studiów Uniwersyteckich Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego M. Wallisa na członka Zespołu Rzeczoznawców Historii Sztuki (podpis Kazimierz Ajdukiewicz) oraz podziękowania za pracę w szkolnictwie wyższym (podpis. H[enryk] Golański), Warszawa 1957-1965 k.77-79.

 1. Materiały auto biograficzne:

M.Wallisa curriculum vitae (autograf) oraz wyc. prasowe z lat 1945-1946; życiorys naukowy pisany w 1973 r.; biogram drukowany i notatka Na wypadek mojego odejścia-dla pamięci i Materiały do nekrologu k.80-88.- Odpowiedzi na ankiety: Związku Nauczycielstwa Polskiego – Komisji dla badania działalności oświatowo-społecznej nauczycieli w czasie II wojny światowej. Podkomisji Pracy w Obozach – w sprawie działalności nauczycieli w obozach jeńców wojennych podczas II wojny światowej k.89-94; Pracowni Badań Kultury Współczesnej PAN oraz wypełniony kwestionariusz redakcji „Słownika filozofów polskich” przygotowywany przez IFiS PAN (podpis. Bronisław Baczko, Janusz Krajewski), Warszawa 1958 – 1969 k.95-102.

Tekst (i brulion) nekrologu M. Wallisa k.103-104.- Jerzy Pelc: „Wspomnienia pozgonne o Mieczysławie Wallisie” (nadbitka z 1975) k. 105-108.

Załącz. portrety i fotografie zbiorowe M. Wallisa z lat 1937 – 1975 (szt 19) k. 109¬127.

Nadto:

 1. Papiery rodziny:

Odpis ręką Mieczysława Wallisa aktu zgonu ojca – Abrama Bronisława Walfisza zmarłego w r. 1942 w Kirovie k.128.- Papiery żony – Róży: „Trudovaja Kniżka” wyd. przez Soveta Narodnych Komissarov Sojuza SSR; legitymacja tymczasowa Ubezpieczalni Społecznej i książeczka oszczędnościowa PKO, Moskwa – Łódź 1941-1959 k.129-160.- Kopia pisma M. Wallisa do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie powrotu żony i syna do kraju z zesłania w ZSRR, Warszawa 1945 k.161, załącz. fot. syna – Aleksandra k.162.

Uwaga! Do roku 1944 w dokumentach Mieczysława Wallisa widnieje nazwisko Walfisz, a w publikacjach: Wallis-Walfisz (zob. k.14).

05. Papiery Mieczysława Wallisa związane z uzyskaniem tytułu profesora zwyczajnego

 1. Wypełniona ankieta personalna dla ubiegających się o tytuł samodzielnego pracownika nauki oraz załączniki (m.in Ocena własnej działalności oraz charakterystyka swego rozwoju i dorobku naukowego, Moje przyczynki do estetyki i nauki o sztuce) i bibliografia prac, 1954-1956 k.1-13.
 1. Opinie (listy i teksty) o dorobku naukowym M. Wallisa następujących:

Ossowski Stanisław 1957 k.14.- Szablowski Jerzy 1955-1957 (2) k.15-18, załącz.

„Ocena dorobku naukowego prof. dr Mieczysława” Wallisa k.19-26; odpow. k.17.- Szpunar Adam, rektor UŁ 1956 k.27 (odpis).- Szuman Stefan 1957 k.28.- Walicki Michał 1956 k.29 (kopia).

06. Papiery Mieczysława Wallisa dot. pracy w ministerstwie kultury i działalności w stowarzyszeniach

 1. Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Delegacje służbowe – m.in. do Moskwy (podpis. Leon Kruczkowski), Warszawa 1945 k.1-4.- Przemówienie Naczelnika Wydziału Współpracy z Zgranicą [Mieczysława Wallisa] na Zjeździe Naczelników Wojewódzkich Wydziałów Kultury i Sztuki w Warszawie, dnia 24 czerwca 1945 roku. k. 5-6.- Mój pobyt w Moskwie. (Przemówienie, nadane przez radiostację Moskiewską 26 i 27 IX 1945) k.7-9, załącz. wyc. pras., w tym wywiad z M. Wallisem, 1945 (szt. 4) k.10-13.

 1. Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Uchwały Zrządu powołujące M. Wallisa na członka korespondenta i członka czynnego ŁTN (podpis. T. Kotarbiński), 1947-1950 k.14-15.- Protokoły zebrań Komitetu Redakcyjnego „Logika”(podpis. m.in. Jan Szczepański), 1954-1955 (3) k.16-20.- Listy Maria Ossowskiej (dot. druku swojej książki pt. „Moralność mieszczańska”) do Marii Hessenowej 1954    k.21, zał. odpow. k.22; brulion listu M. Wallisa i odpowiedź Tadeusza Kotarbińskiego 1954-1955 (2) k.23-27.

Na k.26 dopisek Janiny Kotarbińskiej.

 1. Polska Akademia Nauk – Wydział I i IV.

Powołanie M. Wallisa w skład: Komisji dla Opracowania Monografii i Wydania Prac Stanisława Noakowskiego; Komisji Historii i Teorii Sztuki; Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN; Komitetu Nauk o Sztuce (podpis. m.in. Józef Chałasiński, Edward Hałoń, W[itold] Nowacki, Stefan Żółkiewski), Warszawa 1953-1969 k.28-38.

 1. Uchwała Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej powołująca M. Wallisa na członka Rady Konserwatorskiej przy Woj. Konserwatorze Zabytków w Łodzi (podpis. Eugeniusz Konopacki), 1956 k.39
 1. Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

Program Sekcji Naukowej Oddziału Łódzkiego SHS na rok 1960 (podpis. Mieczysław Wallis), 1960 k.40.- Dyplom nadania godności honorowego członka za wybitne osiągnięcia naukowe i zasługi dla Stowarzyszenia (podpis. m.in. Jerzy Baranowski, Jan Białostocki), Warszawa 1969 k.41-42, załącz. pismo i lista imienna (38) gości zaproszonych na tę uroczystość k.44.- Legitymacja członkowska SHS, Oddział Warszawski 1970 k.45-46. Załącz. zaproszenie na odczyt M. Wallisa k.47.

 1. Dane o mojej działalności …(poza Wydz. Humanistycznym UŁ) k.48-49.- Program zjazdu naukowo-literackiego im. B. Prusa w Warszawie [uzupełniony przez M. Wallisa], 1946 k.50-51.- Porządek dzienny I Kongresu Nauki Polskiej, Warszawa 1951 k.52-53.- Afisze prelekcji i odczytów M. Wallisa z lat 1952-1961 (szt.8) k.54-61.

07. Papiery i materiały związane z działalnością naukową i organizacyjną Mieczysława Wallisa na Uniwersytecie Łódzkim

 1. Plany proseminarium, seminarium i wykładów w UŁ, 1945-1964 k.1-17, załącz. imienne listy członków proseminarium i seminarium z estetyki i historii sztuki z lat 1945-1959 k.18-24. – Wykaz wykładów w UŁ w latach 1946-1965 (2 egz.) k.25-31, załącz. program wykładów na r. 1947/48 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Łodzi k.32.- Wyc. pras. dot. katedry estetyki i studium filmologii na UŁ, 1947-1948 (szt.2) i masz. rozmowy M. Wallisa w Polskim Radio w Łodzi, w dniu 28.XII.1949 r. (z cyklu: „W pracowniach naszych uczonych”) k.33-36.
 1. Pisma Min. Szkół Wyższych (Szkolnictwa Wyższego) powołujace M. Wallisa na przewodniczącego Komisji Przydziału Pracy dla Absolwentów Wydziału Humanistycznego [późn. Filologicznego i Filzoficzno-Historycznego] UŁ (podpis. Adam Rapacki), Warszawa 1951-1952 k.37-40, załącz. sprawozdanie oraz odwołanie M. Wallisa z funkcji, Warszawa 1955 k.41-43.
 1. Uczniowie. Opinie i oceny Mieczysława Wallisa:

Przemówienie na zebraniu magistrów i absolwentów historii sztuki UŁ, 7.II.1953 k.44-45.- Historia sztuki na Uniwersytecie Łódzkim w latach 1945-1955, k.46-50, załącz. wykaz prac magisterskich z historii sztuki wykonanych na UŁ w latach 1945-1952 k.51-52.-

Oceny prac magisterskich i opinie o studentach (bruliony i kopie masz. z lat 1950¬1955) następujących: Anders Henryk k.53, 54-55.- Andersowa Barbara k.56.- Czarnecka Barbara k.57.-Drozdowska Zdzisława k.58.- Fabiańska Krystyna k.59.- Fidenkiewicz Halina k.60-62.- Forelle Danuta k.63-65,67, załącz. pismo Instytutu Wzornictwa Przemysłowego 1953 k.66.- Jakubowska Daniela k.68.- Kondratiukowa Krystyna k.53, 69-71.-Korkuciowa Janina k.72.- Kowalska Hanna k.73.- Kozubkiewicz Maria k.74.- Lutomska Anna k.53, 75.- Niemierowski Zbigniew k.76.- Oczkowska Jadwiga k.77.- Pluta Julia k.78.- Potemski Mieczysław k.53, 79-80.- Rubczyńska Maria Gabriela k.53, 81.- Rukóyżo Wanda k.82.- Śniady Józef k.83.- Zaborowski Jerzy Juliusz k.53, 84.

Opinie o ubiegających się o stypendium doktoranckie lub etat naukowy i oceny dysertacji następujących: Koblewska-Wróblowa Janina (1948-1949) k.85-88.- Nowakowska Wanda (1952-1972) k.89-91, 93, załącz. życiorys tejże k.92.- Popławska Irena (1951-1965) k.53, 94-98, załącz. życiorys tejże k.100.- Więcek Adam (1959-1960) k. 101-102, załącz. masz. bibliografii oraz autoreferatu pt.: „Sebastian Dadler. Rzeżbiarz-medalier gdański XVII wieku” i życiorys tegoż k.103-112.- Zagałowa Janina [z Balkowskich] (1950) k.113-114, załącz. tejże: „Estetyka, historia sztuki, muzykologia [w UŁ]” k.115-116.

Pismo Muzeum Sztuki w Łodzi (podpis. Marian Minich), 1956 k.117; odpowiedź M. Wallisa wraz z żądanymi opiniami dla Komisji Weryfikacyjnej o następujących pracownikach Muzeum: Michale Bohdziewiczu, Danieli Jakubowskiej, Krystynie Kondriatukowej, Hannie Kowalskiej, Jadwidze Potemskiej, Mieczysławie Potemskim i Marii Gabrieli Rybczyńskiej k.118-125.

Brulion spisu studentów i absolwentów historii sztuki UŁ k. 126-127.

 1. Projekty, plany i sprawozdania z prac naukowo-badawczych katedry historii sztuki UŁ za lata 1953-1964 k.128-162.

Sprawozdania ze swoich zagranicznych podróży naukowych (USA, Francja, Holandia), 1961-1964 k.163-167,170, załącz. karta biblioteczna Bibliotheque Nationale w Paryżu k.168-169.

Analiza planu rozwoju młodej kadry naukowej na Wydziale Filozoficzno- Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Referat wygłoszony na konferencji w sprawie rozwoju młodej kadry naukowej U.Ł. w dniu 3 grudnia 1955 r. [jako dziekan tego wydziału] k.171- 174.- Odpowiedź na ankietę [dot. działalności Komisji Egzaminacyjnej], 1960 k.175.

 1. Mieczysław Wallis: Przemówienie w dyskusji po referacie prof. dra J. Z. Jakubowskiego „Z zagadnień literatury polskiej epoki imperializmu” na I Sesji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego dnia 25 czerwca 1950 r. k.176-177.- Materiały do wydawnictwa „Piętnastolecie Uniwersytetu Łódzkiego”, 1960 k.178-181; Załącznik: Wacław Husarski; Alicja Simon; Mieczysław Wallis k.182-184 .- Notatka i wyc. pras. dot. UŁ k.185-187.

08. Mieczysław Wallis: Dzienniczki

Diariusz – od 4 lutego 1945 do 3 września 1970 roku – z zapisami różnych wydarzeń, w tym: opisy wycieczek i podróży, udziały w konferencjach, a także refleksje związane z życiem codziennym.

Na k.1-3 Do siebie samego (tekst napisany w Oflagu w Woldenbergu w 1944 r.).

Luźne karty.

09           Dziennik Mieczysława Wallisa

Tom I: Kwiecień 1945 – Listopad 1953, bd. k.

Tom II: Listopad 1953 – Czerwiec 1959 k.

Tom III: Lipiec/Sierpień 1959 – Listopad 1965 k.1621

Tom IV: Grudzień – Maj 1965 – Sierpień 1975 k.1987, załącz. potwierdzenie przez Kazimierza Piotrowskiego zwrotu dziennika oraz notatka NN. k.1988-1989.

Na k.1943 nagłówek ręką Elżbiety Grabskiej-Wallis: „Dzienniczek (ostatni) Mieczysława Wallisa w ostatniej fazie choroby 1975”.

Przez 30 lat prowadzone niejednolite zapiski – cytaty, notatki z lektur, maksymy (pisane greką), notowane na gorąco myśli i opinie, aż po formę pamiętnikarską – obszerne relacje z kongresów i sympozjów, wyjazdów zagranicznych i tam nawiązanych kontaktów, posiedzeń i własnych odczytów oraz z dyskusji o filozofii i sztuce w kręgach naukowych łódzkich i warszawskich; wspomnienia i opinie o przyjaciołach; informacje o sprawach prywatnych oraz bardzo osobiste, przejmujące zapiski z ostatnich tygodni życia.

Liczne karty czyste.

10           Mieczysław Wallis: Wspomnienia [Notatki]

Wspomnienia – zapiski obejmują okres do końca roku 1945 (sporadycznie do r. 1950). Na luźnych kartkach opisywane ex post fakty (szczątkowe i fragmentaryczne – nieraz wielokrotnie powtórzone) i anegdoty z życia własnego, rodziny i przyjaciół – na tle zdarzeń historycznych, także refleksje nad dziejami społeczności i narodów.

Tom I: Chronologia k.73.

Moje życie – w układzie chronologicznym. Uwagi syntetyczne – dzieje zainteresowań intelektualnych, stosunek do życia i śmierci.

Tom II: Rodzina k.91, załącz. odpis listu Alfreda Walfisza do Alfreda Wilnera z 1925 r. k.63-67

Genealogia rodziny. Wspomnienia dot. głównie ojca – Arona Bronisława Walfisza, stryjów – Aleksandra, Ludwika, Zygmunta oraz matki Heleny z Liwszyców i wujów – Władysława i Ignacego, a także kuzynów: Mieczysława Gordona, Halpernów i siostry – Eugenii Trilling.

Tom III: Dzieciństwo k.87.

Wspomnienia o domu rodzinnym, wakacjach (Sopot), pierwszych przyjaźniach, lekturach, zainteresowaniach i pasjach kolekcjonerskich.

Tom IV: Pobyt w Niemczech 1905-1908 k.67, załącz. druk. plan Berlina k.68-80.

Opisy Berlina i Wiesbaden. Charakterystyka cesarza Wilhelma II i Niemców.

Tom V: Warszawa 1908-1913. Szkoła 1910-1913 k.98

O domu, wakacjach (m.in. w Kołobrzegu, Zakopanem), o teatrach warszawskich, studiach biologicznych i zainteresowaniach młodzieńczych, o szkole i nauczycielach państwowego (carskiego) męskiego gimnazjum na Pradze [obecnie LO nr VIII im. Władysława IV].

Tom VI: Heidelberg 1913-1914 k.33, zał. fot. miasta (szt. 4) k.34-38.

Życie studenckie – koledzy (m.in. Gustaw Bychowski, Józef Kramsztyk) i profesorowie Uniwersytetu (Wilhelm Windelband) Opis miasta.

Tom VII: Homburg w Taunusie 1914-1915 k.29

Wybuch I wojny światowej zaskoczył M. Wallisa w uzdrowisku Homburg vor de Höhe (w pobliżu Frankfurtu nad Menem), gdzie jako poddany rosyjski został internowany jako jeniec cywilny. Opis internowania, prace i lektury, refleksje o wojnie.

Tom VIII: Wojna 1914/1918 i [1919-1920] k.43

Warszawa w latach 1916 – 1918 – opis zajść i nastrojów społecznych. Osobiste wspomnienia z Zakopanego z grudnia roku 1919. Zaciąg do wojska w lipcu i udział w wojnie 1920 r. Chronologia wydarzeń I wojny światowej.

Tom IX: Uniwersytet Warszawski 1916-1921 k.97

Głównie o swojej drodze intelektualnej (w tym: Dzieje mych poglądów estetycznych, Mój stosunek do Kanta, Moje prace), o Uniwersytecie (referaty, semianaria) i o Kole Filozoficznym Studentów UW (Stanisław Krzywoszewski, Henryk Suchorzewski, także Tadeusz Kotarbiński) i nauczycielach (Jan Łukasiewicz), załącz. wyc. pras. (2): J. Łukasiewicz „O metodę w filozofii” oraz Wincenty Kosiakiewicz: „Duch nowego czasu. Z powodu pożegnalnej lekcji prof. Łukasiewicza” [1918r.] k.94- 97.

Tom X: Między wojnami 1921-1939 k.76, zał. Spis książek 1939 k.77 oraz mapa Europy z zaznaczoną linią odbytych podróży k.78.

Chronologia zdarzeń. Chrzest. Ślub. Podróże do Francji i Hiszpanii. Wykłady w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie 1936/1937 (m.in. o Aleksandrze Zelwerowiczu i Leonie Schillerze, Stanisławie Adamczewskim). Zakopane 1935-1937. Kongres Estetyki w Paryżu (1937) – uczestnicy. Podróż do Anglii na Kongres Historyków Sztuki w Londynie – lipiec-sierpień 1939 r. (opis także w jęz. angielskim).

Tom XI: Wojna światowa 1939-1945. W niewoli. k.42, załącz. wyc. pras. o Woldenbergu 1946-1965 (5) oraz katalog wystawy „Plastyka za drutami” k.43-71.

Chronologiczny, dzienny zapis wydarzeń od 15 sierpnia do końca września 1939 roku. Udział w obronie Warszawy. Niewola w Oflagu II C w Woldenbergu – anegdoty z życia obozowego, prace, wykłady, lektury (wykaz tytułów), wystawy. Powrót z niewoli.

Tom XII: Po II wojnie światowej k.42

Po powrocie. Warszawa 1945 roku. Wykaz utraconych rękopisów (dzienników i materiałów przygotowanych do druku książek), rysunków i obrazów. Praca w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Przeniesienie do Łodzi – Uniwersytet i PWST. Pobyty w Wojcieszowie 1948-1950.

Nadto:

Tom XIII: Ludzie kultury. Przyjaciele i znajomi sprzed wojny k.79

Tom zawiera luźne notki wspomnieniowe o następujących: Baruch-Wiley Irena k.1.- Bluth Marceli Rafał k.2-3.- Dąbrowska Maria k.4.- Fiszer Franc k.5.- Glass Stefan k.6-24, załącz. wiersz tegoż k.25.- G[oldman] Wacław k.26-27.- Herbaczewski Albin k.28.- Jesenin S., Duncan I. k.29.- Kachel Zofia k.30.- Knaster Bronisław k.31.- Korian Tola [masz. w jęz. ang.] k.32-33.- Mann Tomasz k.34-36.- Marinetti k.37.- Perl Feliks k.38. – Parandowski Jan k.39-40.- Radlińska Helena (zapis rozmowy) k.41.- Read Herbert k.42-48.- Savery Frank k.49-50.- Schiller Leon k.51-56.- Schultz Bruno k.57-60.- Simmel Georg k.61.- Solska Irena k.62.- Strug Andrzej k.63-64. – Suchorzewski Henryk k.65.- Tuwim Julian k.66-67.- Wittlin Józef k.68-73.- Zimińska Mira k.74-78.- Znamierowski Czesław k.79

11. Artykuły, biogramy, przemówienia in memoriam oraz notatki Mieczysława Wallisa do biografii ludzi kultury i nauki

 1. Artykuły wspomnieniowe:

Gustaw Bychowski psychoanalityk i humanista (1895-1972) – czystopis i brulion k.1-11, załącz. notatki, wyc. pras. oraz bibliografia prac tegoż k.12-35.
[Druk w: Ruch Filozoficzny R.XXXI: 1973 s.105-108]

Wacław Husarski (wspomnienie pośmiertne) k. 36-42
[Druk w: Biuletyn Historii Sztuki 1951 nr 2/3 s.181-185].

 1. In memoriam następującym: [głównie mowy pogrzebowe]

Glücksman Rafał k.43-46, załącz. wyc. pras. k.47.- Olszewski Czesław k.48-49, załącz. nekrolog tegoż k.50.- Strzemiński Władysław k.51-52, załącz. zaproszenie Ksiegarni „Pegaz” w Łodzi k.53-54.- Szymanowski Zygmunt k.55, załącz. nekrolog i wspomnienie tegoż o Marcelim Landsbergu k.56-58.- Zajczyk Szymon k.59-64.

Na k.46v notka dot. Janusza Krajewskiego, dyrektora Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF.

 1. Biogramy, notatki wspomnieniowe i materiały warsztatowe do przygotowywanych publikacji o następujących:

Maksymilian Fajans k.65.

Paweł Hulka-Laskowski k.66-77, załącz. listy do M. Wallisa od: Adolfa Badury (Komitet uczczenia Pamięci Pawła Hulki-Laskowskiego, Skoczów) 1948 k.78-79 i Kazimiery Hulki-Laskowskiej 1949 (2) k.80-82; odpow. k.79,80 oraz wyc. pras.(szt.2) k. 83-84.

Jan Knothe k.85-87.

Tadeusz Kulisiewicz – notatki k.88-106, załącz. wyc. pras. 1952-1974 (szt.11) k.107-117.

Maria Ossowska z Niedźwieckich k.118-126, załącz. nekrolog i wyc. pras. 1966¬1974 (szt.6) k.127-133.

Stanisław Ossowski k.134-140, załącz. fot. (szt.1), zaproszenie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na zebranie poświęcone pamięci S. Ossowskiego oraz nekrologi i wyc. pras. 1956-1967 (szt.6) k.141-158.

Antoni Pański k.159-160.

Załącz. genealogia Bergsonów (Berek, Berekson) k.161.

Nadto:

 1. Wyc. prasowe dot.: R. Ingardena, B. Krystalla, T. Manetuffla, W. Tatarkiewicza, M. Walickiego 1961-1970 (szt.10) k.162-173.- Nekrologi Woldenbergczyków i znajomych osób k.174-238.- Nadbitki artykułów z dedykacjami dla M. Wallisa od J. Białostockiego i J. Chmielewskiego (szt.3) k.239-241.

Nekrologi w układzie alfabetycznym.

12. Wspomnienia Mieczysława Wallisa i inne materiały o Sewerynie Walfiszu*

 1. Wspomnienia (notatki) Mieczysława Wallisa o Sewerynie Walfiszu k.32, załącz. klepsydra i fotografie tegoż (7) k.33-41.- Lubodziecki Stanislas : „Seweryn Walfisz” k.42-44 (odpis).- Muller Arthur: „Un Juge – Humaniste” k.45-51(odpis).

*Seweryn Walfisz – brat stryjeczny M. Wallisa.

 1. Listy Seweryna Walfisza do Mieczysława Wallisa 1945-1948 (7) k.52-63, załącz. pismo Prezydium Rady Ministrów (podpis. M[aurycy] Jaroszyński), Warszawa 1947 do S.Walfisza k.66 oraz notatki i wyc. pras. 1947-1949 (szt.2) k.67-73; odpow. k.64-65.
 1. Seweryn Walfisz: „Pamięci Bolesława Micińskiego” k.74-91 tekst z poprawkami oraz kopia maszynowa czystopisu k.92-110 [Odpis przemówienia nad mogiłą (?) – Grenoble 1943].

Nadto:

 1. Listy Elżbiety Walfisz (z d. Raszkes) do Mieczysława Wallisa 1945 – 1949 (8) k.111-121, załącz. życiorysy męża – Seweryna; zaświadczenie Mieczysława Biesiekierskiego o jego zatrudnieniu jako członka Komisji Rewizyjnej Polskiego Czerwonego Krzyża w Paryżu oraz fotokopie dokumentów niezbędnych do otrzymania renty wdowiej (m.in. pisma Ambasady Polskiej w Paryżu; zaświadczenie Pierwszego Prezesa, iż był zatrudniony na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego) k.122-139.

Załącz. – nadbitka artykułu o Arnoldzie Z. Walfiszu k.140-147.

13. Materiały Mieczysława Wallisa (m.in wspomnienia) o Sergiuszu Hessenie

 1. Wspomnienia o Sergiuszu Hessenie:

Jeden trudny żywot – wspomnienia – zapiski k.1-33, załącz. notatka Mieczysława Wallisa z odczytu S. Hessena pt.:„Intelektualizm etyki starożytnej” wygłoszonym na posiedzeniu PTF w Toruniu 26 maja 1950 r. oraz z przemówienia Tadeusza Kotarbinskiego (i N.N?) na pogrzebie S. Hessena k.34-40.- Tadeusz Kotarbiński: „Treść „Wspomnienia o Sergiuszu Hessenie”, wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału 1-go Łódzkiego Tow. Naukowego d. 9.XII. 1950” z dedykacją dla Marii Hessenowej k.41-58 (rękopis i odpis masz.).- Andrzej Walicki: „Wspomnienia o Sergiuszu Hessenie” k.59-82. Załącz. odpis masz. tekstu nekrologu k.83.

 1. Sergiusz Hessen: „ Moja żizn” k.84-131 (maszynopis z odręcznymi poprawkami).

Wg paginacji autora brak stron 9-14.

14. Wspomnienia Mieczysława Wallisa, korespondencja i inne materiały dot. Tadeusza Kotarbińskiego

 1. Wspomnienia Mieczysława Wallisa o Tadeuszu Kotarbińskim jako o człowieku, myślicielu, etyku, a także dane biograficzne (genealogia rodziny k.1-66, załącz. notatki z wykładów, odczytów i wywiadów z lat 1948-1967 k.67-87

Materiały wykorzystane w publikacjach. Luźne karty.

 1. Teksty okolicznościowe Mieczysława Wallisa o Tadeuszu Kotarbińskim: Przemówienie na zebraniu koleżeńskim…2 maja 1953 w Warszawie k.88.-

[Wystąpienie] 17. X. 1959 r. (wspomnienie roku 1916) k.89.- Prof. Tadeusz Kotarbiński k.90- 94.- Załącz. Tadeusz Kotarbiński: „O moich nauczycielach”. Przemówienie wygłoszone w Łodzi dnia 25 kwietnia 1948 r. na Zjeździe uczniów Profesora w trzydziestolecie Jego pierwszego wykładu na Uniwersytecie Warszawskim”. Odtworzył na podstawie notatek M. Wallis. k.95-97

Załącz. Nadbitka artykułu M. Wallisa: Tadeusz Kotarbiński jako myśliciel k.98-104.

 1. Listy Tadeusza Kotarbińskiego do Mieczysława Wallisa 1944 – 1973 (35) k.105- 139, załącz. list kondolencyjny do Aleksandra Wallisa k.140.- Zaproszenia komitetów organizacyjnych uroczystości jubileuszowych Tadeusza Kotarbińskiego w UŁ i UW 1949 -1966 (8) k.141-148, załącz. kopia i bruliony adresu Uniwersytetu Łódzkiego k.149-151.- Fotografie portretowe i grupowe Tadeusza Kotarbińskiego, w tym z żoną – Janiną (szt.19) k.152-170 oraz fot. popiersia ojca – Miłosza k.171.

Na k.105 – list z 5 grudnia 1944 r. na specjalnym druku, z pieczęcia Oflagu II C w Woldenbergu. Karta u góry postrzępiona.

Nadto:

 1. Wyc. pras. – publicystyka i wywiady T. Kotarbińskiego oraz artykuły o nim z lat 1946-1974 (szt.58) k.172-250.- Nadbitki artykułów Tadeusza (5) i Janiny (1) Kotarbińskich z dedykacją dla M. Wallisa k.251-256.

15           Wspomnienia Mieczysława Wallisa i innych o Henryku Elzenbergu oraz E l z e n b e r g i a n a

Tom I. Wspomnienia Mieczysława Wallisa o Henryku Elzenbergu k.271.

Notatki – wspomnienia osobiste, a także jako o myślicielu, uczonym i o jego twórczości (m.in.: Człowiek, Pesymizm, Dzieje myśli).

Materiały do biografii – wykorzystane w recenzjach i artykułach wspomnieniowych.

Notatki na luźnych kartkach

Tom II. Artykuły o Henryku Elzenbergu i recenzje jego prac k.123.

Cz. 1: Mieczysław Wallis:

Przemówienie nad mogiłą Henryka Elzenberga na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, dnia 10 kwietnia 1967 r. k.1-4.
[Druk w: Studia Estetyczne 1968 s. 366-368]

Henryk Elzenberg (wspomnienie pośmiertne) [brulion] k.5-25.
[Druk (z drobnymi zmianami) w: Ruch Filozoficzny R.26:1967 mr 2 s.97-108]

Elzenberg Henryk. [Biogram]. k.26-30.
[Druk (ze skrótami) w: Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy. Wrocław 1971 s.83-83]

Henryka Elzenberga „Filozfia dziejów ” (rec.) k.31-33.

Recenzja książki prof. dr Henryka Elzenberga „Humanistyka i filozofia. Rozprawy, artykuły, fragmenty” [wydanej pt: „Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii”] k.34-36

Henryka Elzenberga walka z pesymizmem (rec.) k.37-47.
[Druk w: Twórczość 1969 nr 5 s.91-97]

Cz. 2: Artykuły i recenzje następujących:

Czeżowski Tadeusz: „Henryk Elzenberg (1887-1967)” [Nekrolog]. k.48-53.
[Druk w: Studia Filozficzne 1967 nr 3 s.283-285]

Krzemień-Ojak Sławomir: „Estetyka i etyka” [rec. „Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii”] k.54-60.
[Druk w: Studia Estetyczne 1967 T.4 s.403-406]

Tatarkiewicz Władysław: [O Henryku Elzenbergu. Fragment z „Historii filozofii T.III] k.61

Voisé Waldemar: „Henryk Elzenberg czyli przekleństwo mądrości” [fragment] k.62. Maszynopisy i kopie maszynowe.

Załącz. wyc. pras. – artykuły o Henryku Elzenbergu: A. Biernackiego, T. Czeżowskiego, J. Gałeckiego, Z. Kubiaka i N. Łubnickiego (nadbitka z dedykacją) i S. Pacuły – 1966-1970 (szt.6) k.63-102.

Nadto:

Listy (dot. wspomnień o H. Elzenbergu) do M. Wallisa z 1967 r. od następujących: – Czeżowski Tadeusz (4) k.103-112, załącz. odpis curriculucm vitae H. Elzenberga k.106. – Kołakowski Leszek k.113-114. – Privat Philippe k.115. – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu k.116. – Voise Waldemar k.117-118, załącz. brulion listu M. Wallisa do Alane Baker k.119-120 oraz list Thorne Glena do H. Elzenberga z 1966 k.121-123.

Tom III: Elzenbergiana k.144

Cz.1 Poezje Henryka Elzenberga k.2-31, załącz. list do M. Wallisa k.1.

Autografy i maszynopisy 27 wierszy z poprawkami i adnotacjami autorskimi oraz „Marsylianka potępionego (???)” z 1953 r. – nie publikowany – z komentarzem dla M. Wallisa.
[Druk w: Życie i Myśl R.XX: 1970 nr 5 s.62-75]

Cz. 2 Artykuły i eseje Henryka Elzenberga:

„Artysta i teoretyk sztuki” [Tadeusz Makowiecki] k.32-39, załącz. nadbitka tegoż k.40-44.
[Druk w: Tadeusz Makowiecki. TNT Toruń 1956 s.26-34]

„L’idéalisme de Berkeley est-il un idéalisme immanent?”k.45-53.
[Druk w: Actes du XIe Congres International de Philosophie (Bruxelles 20-26 Aout 1953), Amsterdam 1953 s.78-86]

„O początkach mojego filozofowania” k.54-61, załącz. kopia listu do red. Życia Szkoły Wyższej w Warszawie i M. Wallisa 1959 (2) k.62-63.
[Druk w: Próby kontaktu. Eseje i studia krytyczne. Znak, Kraków 1966 s.123-130]

„Odpowiedź na kwestionariusz w sprawie przeżyć ludzkich związanych z przyrodą.” k.64-78 [Tekst z 12 kwietnia 1947 r.] [Druk w: Znak R.21: 1969, nr 7/8 s.984-996]

„Subiektywizm Berkeleya w zmienionej interpretacji” k.79-84.

„Uzupełnienia do księgi aforyzmów” (.”I. Zapiski skreślone z urzędu w czasie druku. II. Zapiski pierwotnie opuszczone przez autora) k.85-92.
[Druk w: Pisma. T.II. Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Kraków 1994]

Kopie maszynowe z poprawkami.

Załącz. nadbitki artykułów H. Elzenberga 1916-1964 (3) k.93-113.

Nadto:

Pismo Z[ygmunta] Kolankowskiego (Archiwum PAN, Warszawa) 1969 do M. Wallisa k.114; odpow. i załączniki: Recenzja spuścizny rękopiśmiennej po Henryku Elzenbergu i Papiery Henryka Elzenberga [spis] k.114-120; bruliony tegoż k.121-136 oraz H. Elzenberga: „Konspekt działów mojej niewykończonej produkcji rękopiśmiennej”(1953); „Opracowania c.d” [fragment bibliografii] k.137-144.

[Życzeniem Henryka Elzenberga było, aby to właśnie Mieczysław Wallis miał pieczę nad jego spuścizną (zob. list z 18.VI.1953 – sygn. PTF 15 T.II k.120v-121)]

16. Korespondencja wzajemna Mieczysława Wallisa z Henrykiem Elzenbergiem

Tom I Listy Wallisa do Elzenberga 27.IV.1929 – 7.XII.1966 (200) k.1-279, załącz. listy Marii [Znamierowskiej] – Prufferowej i Aleksandra Wallisa, 1961 – 1965 (3) k. 280-282. Na k.120-121 rekonstrukcja listu na podstawie brulionu z 16.IX.57r.

Z lat 1929-1939 -listów 12.

Tom II Listy Elzenberga do Wallisa 20.X.1945 – 16.VIII.1966 (283) k.1-307, załącz. list do Michała Walickiego, 1946 k.308-309.

Brak autografów 9 listów z 12. V. – 18. X. 1945 r. (zob. Tom III).

Tom III Odpis maszynowy listów H. Elzenberga do M. Wallisa 12.V.1945-16. VIII.1966 (256) k.1-350, załącz. list Tadeusza Czeżowskiego (k.263) oraz notatka M. Wallisa k.351.

Odpis maszynowy z 1973 dla celów edytorskich, pomimo starań M. Wallisa (zob. też list Z. Herberta – sygn. PTF 17.1 T.II k.47-51) do druku listów H. Elzenberga nie doszło.

17. Korespondencja Mieczysława Wallisa

 1. Listy od następujących:

Tom I. A – E (listów 68, k.81)

AICA (Association Internationale des Critiques d’Art). Oddział New York (podpis. James Johnson Sweeney), Oddział w Warszawie (podpis. Władysława Jaworska) 1959 – 1975 (3) k.1-3.- Ajdukiewicz Kazimierz 1962 k.4.- The American Society for Aesthetics (podpis. Max Schoen), Pittsburgh 1947 k.5; odpow. k.6- Association Internationale d’Esthetitique Experimentale (podpis. R. Frances), Paris 1971 k.7.- Berezowska Maja 1947 k.8.- Beylin Karolina 1954 – 1966 (2) k.9-10, załącz. wyc. pras. o tejże (szt.3) k.11-13.- Białostocki Jan 1970 k.14.- Birnbaum Henryk (University of California, Los Angeles) 1966 k.15.- Błoński Jan (Teksty, red. Warszawa) 1971 k.16- Borkowski Jerzy Dunin 1961 k.17.- Brzezińska Halina 1945 – 1967 (2) k.18-19.- Brzozowski Tadeusz 1964, bd. (2) k.20-23; odpow. k.21.- Buzek Romana 1967 k.24.- Bychowska Maria 1972 – [1974] (3) k.28-32; odpow. k 25-27,29-30.- Bychowski Gustaw 1960 – 1970 (12) k.35-50; odpow. k.34,38-41.- Chałasiński Józef 1946 k.51-52.- Chruszczewski Czesław 1969 – 1970 (4) k.53-57, załącz. rec. książki tegoż k.59.- Czajkowska Anna 1960 k.59, załącz. folder wystawy Stanisława Czajkowskiego k.60.- Czeżowski Tadeusz 1949 – 1973 (11) k.61-76, załącz. biogram Ireny Schiller [z Filozofów] i odpow. k.65-66, 70, 72, 74.- Dictionary of International Biography (podpis. Teresa Mulrooney), London 1969 k.77.- Dobrzyński Kazimierz 1975 k.77.- Dziamski Seweryn 1963 k.79.- Ehret Henri 1959 k.80.- Epsztein L. 1963 k.81.

Tom II. F – J (listów 72, k.95)

Fabiańska K[rystyna], Drozdowska Z[dzisława] 1951 k.1.- Fajans Lusia i Kazimierz 1946 – 1963 (2) k.2-4, załącz. biogramy i fot. Kazimierza k.5-8.- Falski M[arian] 1967 1970 (2) k.9-10.- Fijałkowski St[anisław] 1967 k.11-13.- The Ford Foundation (podpis. Stanley T. Gordon), New York 1959 k.15, załącz. kopia listu Tadeusza Kotarbińskiego do tegoż k.16; odpow. i list do Sheparda Stone k.14,17-20.- Fryde Mieczysław 1961 (3) k.21-27; odpow. k.25-26. – George Waldemar 1962 (3) k.28-30.- Goldman Maria i Wacław 1966 – 1970 (8) k.31-40; odpow. k.38, 41-44.- Guggenheim Museum (podpis. James Johnson Sweeney), New York 1959 (2) k.45-46.- Herbert Zbigniew 1971 – 1972 (3) k.47-51; odpow. k.48.- Hertz Aleksander 1970 – 1974 (5) k.53-57, załącz. list tegoż do Aleksanra Wallisa k.58; odpow. k.52, 54.- Hessen Maria [z Niemyskich] 1966 k.59.- Hofmann Werner (Museum des 20. Jahrhunderts), Wien 1968 k.60; odpow. i art. „Expressionismus und Formismus” k.61-64.- Holt Stefania 1961 – 1967 (3) k.65-67.- Holzman Marek b.d. k.68.- Ingarden Roman 1947 -1967 (8) k.69-77; odpow. k.76.- Isskustvo. Wyd. (podpis. B. D. Suris), Leningrad 1970 (3) k.78-80.- Jakobson Roman b.d. k.81.- Jaroń Jerzy i Halina 1961- 1969 (4) k.82-86.- Jastrzębska Halina 1945 – 1964 (6) k.87-95.

Tom III. K – M (listów 78, k.102)

Kalinowski Lech 1960 – 1961 (2) k.1-2.- Kaszyński Stanisław 1971 k.3.- Katolicki Uniwersytet Lubelski (podpis. Marian Rechowicz, Mieczysław Krąpiec), 1964 – 1970 (2) k.4-5. – Klein Waldemar Verlag, Baden-Baden 1957 (2) k.6-8.- Książka i Wiedza, Spółdzielnia Wydawnicza (podpis. M. Mieciński), Warszawa 1970 k.9, załącz. odpow. – recenzja pracy Haliny Taborskiej k.10-11.- Kołakowski Leszek 1968 k.12.- Koos Claus 1975 (2) k.13-16; odpow. k.14, 17.- Kozikowski Edward 1949 (2) k.18-21.- Kramsztyk Andrzej i Irena 1966 – 1969 (3) k.22-24.- Kruszelnicki Zygmunt 1965 k.25.- Krzyżanowska Anna 1946 k.26.- Le Witt Jan 1970 k.27.- Lednicki W[acław] (University of California, Los Angeles), 1963 (2) k.28-29.- Lenica Alfred 1974 (druk zaprosz. na wystawę) k.30.- Linke B[ronisław] 1947 k.31.- Lubovitch E. 1965 k.32.- [Łabęcka Anna] 1966 – 1967 (2) k.33-35.- Makowski Zbigniew 1974 k.36.- Mańkowski T[adeusz] (Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Kraków), 1951 k.37, załącz. list tegoż do[Wandy Jedlickiej] k.38.- Markiewicz Henryk 1973, b.d (3) k.39-45; odpow. k.41-42, 44.- Maślinski Antoni 1955 – 1968 (2) k.46-47.- May Derwent 1963 (2) k.48-49.- Meyers Bernard S. (McGraw – Hill Book Company, Inc., New York) 1962 – 1967 (7) k.50-62; odpow. k.52, 56, 58-61.- Ministere de l’Education Nationale (podpis. Sylvie Beguin), Paris 1962 (2) k.67-68, załącz. list tejże do Rene Cheval k.63; odpow. k.64-66.- Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, Warszawa 1965 k.69.- Morawski Stefan 1960 – 1961 (4) k.70-75; odpow. k.74.- Morelowski M[arian] 1954 k.76.- Mortkowicz-Olczakowa Hanna 1959 k.77-78.- Mouton Publishers (podpis. Peter de Ridder), Hague 1973 k.79-81.- Mrożewski Stefan 1975 k.82.- Muller Edith b.d. k.83.- Munro Thomas (The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Cleveland) 1947 – 1960  (5) k.84-91; odpow. k.85, 87, 92-95, także kopia raportu dla Ford Foundation k.96-99.- Muzeum Sztuki w Łodzi (podpis. Ryszard Stanisławski), 1975 k.101; odpow. k.100.- Muzeum Śląskie we Wrocławiu (podpis. Maria Starzewska), 1970 k.102.

Tom IV. N – R (listów 105, k.129)

[Narębski Stefan] 1960 k.1; odpow. k.2. – Niesiołowski Tymon 1957 k.3; odpow. k.4.- Nowak Stefan 1973 k.5.- [Nowakowska] Wanda 1966 k.6.- Nowakowska Zofia [z Maślińskich] 1963 – 1969 (15) k.7-36.- Nowe Książki (podpis. Zenona Macużanka), Warszawa 1968 k.37-38.- Ossowski Stanisław 1955 – 1958 (2) k.39-40.- Osterreichische Galerie (podpis. Fritz Novotny), Wien 1967 k.41.- Państwowe Wydawnictwo Naukowe (podpis. Henryk Bonecki), Warszawa 1973 k.43; odpow. k.42.- Pągowski Zygmunt 1967 k.44.- Pelc Jerzy 1968 – 1971 (2) k.45-46.- Płomieński J[erzy] E[ugeniusz] b.d. k.47.- Popiel [Jan] 1949 k.48.- Podwysocki St[anisław] (m.in. Wiedza i Życie, Warszawa) 1946 (2) k.49- 50.- Politechnika Warszawska. Wydział Architektury (podpis. Andrzej Tomaszewski), 1975 (2) k.51-52.- Polska Akademia Nauk (podpis. Jan Szczepanski); PAN – Komitet Nauk o Sztuce (podpis. Ksawery Piwocki); PAN – Rada Naukowa Zakładu Prakseologii (podpis. Bohdan Gliński), Warszawa 1970 – 1974 (3) k.53-55; odpow. k.56.- Polskie Towarzystwo Filozoficzne (podpis. Tadeusz Kotarbiński), Warszawa 1963 – 1975 (2) k.57-58.- Polski Instytut Naukowy w Ameryce (podpis. Zygmunt Nagórski, Jan Wszelaki, Damian S. Wandycz, Anna Maria Lipska), New York 1962 – 1973 (11) k.59-84 (na k.68v pismo Profesorskiej Spółdzielni Bud.-Mieszkaniowej „Brzozowa” w Warszawie, na k.84v kopia listu do Rijksmuseum Kroller-Muller w Otterlo); odpow. (14).- Popławska Irena 1963 – 1970 (6) k.85-91.- Poznański Edward 1946 – 1965 (4) k.92-98; odpow. k.95-97.- Przegląd Artystyczny (podpis. Krzysztof Kostyrko), Warszawa 1973 k.99.- Przegląd Humanistyczny (podpis. Jan Zygmunt Jakubowski), Warszawa 1973 (2) k.100-102; odpow. k.101.- P [rzeworska] Irena 1964 – 1970 (6) k.103-109.- Przypkowski [Tadeusz] (Muzeum, Jędrzejów) 1967 k.110.- Puciata – Pawłowska Jadwiga 1962 k.111.- R.J. 1946 k.112-113.- Rieser Max 1965 – 1970 (6) k.114-128, załącz. odpis recenzji Autoportretu k.115-116; odpow. k.117-118, 120, 122-123, 125, 127, 129.

Tom V. S – Ś (listów 96, k.118)

[Sadzyński] Lucjan 1969 k.1-2.- [Sawicki Stefan] 1970 k.3-4.- Schapiro Meyer 1967 k.5.- Semiotica (podpis. Thomas A. Sebeok), Bloomington 1972 (2) k.6-7,12 załącz. odpis listu Julien Yoseloff do Zygmunta Gebethnera k.15; odpow. k.8-11, 13-14.- Sikora Władysław 1960 – 1973 (43) k.16-65; odpow. k.18-21.- Skwarczyńska Stefania 1947 – 1966 (5) k.66-71.- Skwarczyński Zdzisław (rektor UŁ) 1970 k.72.- Słobodnik Włodzimierz 1947 k.73.- Sopoćko K[onstanty] M. 1967 k.74.- Souriau Etienne 1963 k.75.- Srebrny St[efan] 1961 k.76.- Stedelijk Museum (podpis. H. L. C. Jaffe), Amsterdam 1956 – 1971 (2) k.77-79; odpow. k.78, 80.- Sterling Charles (Karol) 1956 (2) k.81-82.- Stern A. 1963 k.83.- Stowarzyszenie Historyków Sztuki (podpis. Jan Białostocki, Andrzej Rottermund), Warszawa 1971      (2) k.84-85 (na k.84v kopia listu M. Wallisa do Pol. Inst. Nauk. w Ameryce). – Studia Filozoficzne (podpis. Janusz Kuczyński), Warszawa 1973 – 1975 (3) k.86-88.- Stykowa Barbara 1974 k.89.- Suddeutsche Zeitung (podpis. Immanuel Birnbaum), Munchen 1955 – 1970 (7) k.90-100, załącz. kopia listu M. Wallisa do Józefa Chałasinskiego k.96; odpow. k.91-92, 97, 101-104.- Syrkus Helena 1968 – 1973 (2) k.15-107, załącz. ocenzurowany fragment artykułu tejże k.108.- Szapiro K. 1967 (2) k.109-110.- Szczepański Jan 1948 k.111.- Szoc Maksymilian 1970 k.112-113.- Sztaudynger Jan 1957 k.114-115.- Szternfeld Ary 1964 k.116.- Ślendziński Ludomir 1947 k. 117-118.

Tom VI. T – Ż, NN. (listów 80, k.104)

Taborska Halina 1965 – 1971 (3) k.1-5, na k.3v list Jadwigi Najdowej; odpow. k.3-4, 6-7.- Tatarkiewicz Władysław 1946 – 1969 (11) k.8-23, załącz. zaproszenie na uroczystość 80-lecia; odpow. k.18.- Tołczyńska – Dietrich Krystyna 1966 – 1971 (2) k.24-25; odpow. k.26. – Trilling Eugenia i Maksymilian 1968 k.27.- Trybowski Ignacy (Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pieknych, Kraków) 1965 k.28.- Turyn Aleksander i Felicja 1965 – 1969 (6) k.29-36, załącz. fot. Aleksandra k.37.- Unger Oswald E. 1946 k.38.- Universite de Paris. Faculte des Lettres et Sciences Humaines (podpis. Rene Etiemble), 1961 – 1966 (4) k.39-46; odpow. k.41-42, 44.- Uniwersytet Łódzki – Zbiorowe życzenia studentów 1953 k.47-48.- Uniwersytet Warszawski. Wydział Historyczny (podpis. Władysław Tomkiewicz), 1960 k.49.- Uziembło Adam 1947 k.51.- Walicki Andrzej 1958 – 1959 (2) k.51-53.- Walicki Michał 1946 – 1965 (2) k.54,57 (k.54 ręką Jana Białostockiego); odpow. k.55,56.- Wegner Jan 1967 k.58.- Weintraub Wiktor 1967 k.59-60.- Wierzyński Kazimierz 1962 k.61 (odpis masz.).- Wilner Alfred (Fred) 1946 – 1967 (2) k.62-63.- Wirska Helena 1967 k.64, załącz. notatka M. Wallisa k.65.- Wittlin Józef 1963 – 1972 (11) k.66-77; odpow. k.76.- [Witwińska] Magdalena] 1966 k.78.- Woźniakowski Jacek 1968 – 1969 (2) k.79-80.- Zawadzka Nela 1966 k.81.- Zielińska Władysława 1959 – 1960 (2) k.82-88.- Znamierowska-Prufferowa 1973 k.90; odpow. k.89, 91-92.- Znamierowski Czesław 1963 k.93-94.- Żółkiewski Stefan 1973 (2) k.95-96.- [Żygulski Zdzisław] 1970 k97-98.- NN. 1945 – 1958 (2) k.99-101.

Nadto: The British Council (podpis. C. G. Bidwell) do [Kazimierza] Czachowskiego, Warszawa 1946 k.102.- Klepsydra Will Grohmanna 1968 k.103-104.

Znajdujące się wśród korespondencji bruliony i kopie odpowiedzi lub listów M. Wallisa zaznaczono w opisie jako (odpow.), wyróżnikiem zaś obu tych form jest numeracja kart w odniesieniu do listów nadawcy.

 1. Bruliony i kopie listów Mieczysława Wallisa (6) do następujących:

Eco Umberto 1970 k.1- Fahs Charles B (Rockefeller Foundation, New York) 1961 k.2-4.- Wallis Aleksander 1957 k.5-6.- NN. 1956 – 1963 (3) k.7-11.

18. Korespondencja, recenzje i decyzje związane z wydaniem Dziejów zwierciadła (o pierwotnym tytule: Człowiek a lustro) Mieczysława Wallisa

 1. Umowy i recenzje wydawnicze oraz listy do M. Wallisa od następujących:

Buczkowski [Kazimierz] 1956 k.1-2.- Choynowski Mieczysław 1949 k.3.- Dembińska Zofia („Czytelnik”. Spółdzielnia Wydawnicza w Warszawie) 1948 k.4.- Gebethner i Wof. Wydawnictwo, Warszawa 1948 k.5.- Jażdżewski Konrad [rec.] 1951, 1955 k.6-11.- Nadolski Andrzej [rec.] bd.k.12.- Ossowski Stanisław ([rec.] w liście do Bolesława Kielskiego) 1951 k.13 (kopia masz.).- Państwowy Instytut Wydawniczy (podpis. Józef Zaremba), Warszawa 1948 k.14.- Polska Akademia Nauk – Prezes i Wydz. I Nauk Społecznych (podpis. Jan Dembowski, Kazimierz Wyka) Warszawa 1953 (2) k.21-22, załącz. odpisy rec. MKiS, Komitetu Teorii i Historii Sztuki PAN oraz Państwowego Instytutu Sztuki k.15-20, 23-24; odpow. k.15-17.- Szletyński Henryk 1956 k.25.- Trzaska, Evert i Michalski – Wydawnictwo, Warszawa 1948 k.26.- Trzynadlowski Jan (Zakład im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław) 1954 – 1972 (5) k.28-34; odpow. k.27,29,33,35-37.- Walicki Michał 1956 k.38 (zob. też sygn. 17 T.VI).- Wallis Aleksander 1956 k.39-40.- Wiedza-Zawód-Kultura. Wydawnictwo Tadeusz Zapiór i Ska, Kraków 1948 – 1951 (20) k.42-94, załącz. kopia umowy wydawniczej k.62-63 oraz recenzja i decyzja MKiS (podpis. W. Filipowiczowa) k.95,96; zezwolenie na skład książki (z pieczęcią Woj. Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk) k.98-100; odpow. k.41,97.- Wroczyński Ryszard 1951 k.101.- Zaremba Józef (Centralna Komisja Wydawnicza, Warszawa) 1950 k.103; odpow. k.102.- Zawadzki Wacław (Wiedza. Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa) 1948 (3) k.106; odpow. k.104-105. – NN. 1956 k.107.

Listy nadawców prywatnych z 1956 r. to adresy i komentarze po ukazaniu się książki.

Recenzje wydawnicze z lat 1951-1955 oznaczono jako [rec.].

 1. Kopie masz. listów M. Wallisa do następujących:

Recenzentów mej pracy „ Człowiek a lustro” (w tym do PIS) 1951-1952 (2) k.108- 109.- Skwarczyńska Stefania (Łódzkie Towarzystwo Naukowe), 1947 – 1951 (5) k.110-114, załącz. odpisy odmownych decyzji wydania książki Min. Szkół Wyższych i Nauki oraz PAN wraz z recenzją dla ŁTN k.115-117.- Wydawnictwo Józef Nawrocki, Katowice 1948 k.118.

Nadto:

 1. Wspomnienia (notatki) M. Wallisa o dziejach wydania, czyli o 7-letniej batalii o publikację Dziejów zwierciadła k.119-125, załącz. rec. Mariana Minicha – wyc. pras. 1957 k.126.

Dzieje zwierciadła – druk w r. 1956

19. Wiersze, proza poetycka, rozważania i rysunki Mieczysława Wallisa

 1. Wiersze k.1-107.

Chronologicznie wg układu autora. Nie publikowane. Datowane od 1910 po rok 1965. Wiersze młodzieńcze i z okresu międzywojennego zrekonstruowane w latach czterdziestych

 1. Modlitwa do Ateny k.108-158.

Brulion. Zapiski na luźnych kartach w kilku wersjach, także w jęz. angielskim.

 1. Skróty k.159-184.

Rozmyślania filozoficzne. Adnotacja M. Wallisa: Większośc tych myśli pochodzi z lat 1942-1944.

 1. Paryż k.185-188 [Druk w: Robotnik 1925 nr 354].- W dolinie Dunajca k.189-193. [Druk w: Robotnik 1939 nr 196]

Oba teksty przygotowane do wznowienia.

Załącz. notatki z podróży do Grecji w 1963 r. k.194-203.

 1. Rysunki ołówkiem i kredką z lat 1948 – 1961 (szt.27) k.204-230, załącz. wykaz z opisem rysunków i akwarel zniszczonych w 1944 r. k.231-237.

Prace datowane, nie sygnowane.

20. Mieczysław Wallis o jeńcach oflagu w Woldenbergu

Drzeworyt w obozie II. C. k.1-6.
[Druk w: Życie Literackie (Poznań) 1946 nr 10 s. 10-11]

Powrót z niewoli k.7-16.

Psychika jeńca wojennego k.17-23, załącz. brulion k.24-29.
[Druk w: Życie Literackie (Poznań) 1946 nr 5/6 s.17-19]

21. Prace Mieczysława Wallisa napisane w niewoli w Oflagu II C w Woldenbergu w latach 1942-1944

 1. Szkice o współczesnych filozofach polskich:

Stanisław Brzozowski i Kazimierz Twardowski k.1-4.- Jan Łukasiewicz k.4-7.- Władysław Witwicki k.711.

Kopia maszynowa. Tekst datowany: Woldenberg, Oflag IIC, 1942; odręczne poprawki naniesione po 1956 r.

Papier wysuszony. K.11 postrzępiona.

Załącz. maszynopis z ok. r. 1970 tychże Szkiców o .. (bez tekstu o W. Witwickim) k.12-29.

 1. Dialog o religii, k.30-65.

Rękopis. Notatki na luźnych kartkach

 1. Sztuka z punktu widzenia semantycznego. (Zarysy i fragmenty), k.66-82 Kopia masz. z odręcznymi poprawkami, datowana: kwiecień 1944.

K.81 i 82 naderwane.

 1. Uwagi o nauce k.83-138, załącz. brulion i notatki k.139-205.

Maszynopis przygotowany do druku.

Załącz.: Prace z zakresu filozofii i historii sztuki. [Wykaz] k.206

22. Mieczysław Wallis: Wstęp do estetyki i Dzieje estetyki [Wykłady]

Tekst (skrypt?) wykładów z estetyki wygłoszonych na Uniwersytecie Łódzkim w r. 1945/46. Maszynopis z odręcznymi poprawkami.

23. Notatki Mieczysława Wallisa do wykładów i seminariów z estetyki

Tom I: Wstęp do estetyki i nauki o sztuce k.100.

Konspekt zajęć i notatki do seminariów z lat 1945-1948.

Tom II: Notatki do seminariów i odczytów z estetyki z lat 1962-1971 (m.in.: Funkcja dzieła sztuki, polemika z Romanem Ingardenem i Stanisławem Ossowskim). k.1-75.

[Na k.62 zapis przemówienia W. Tatarkiewicza ku czci R. Ingardena z 13 marca 1971 r.]

24. Referaty i artykuły Mieczysława Wallisa z estetyki i nauki o sztuce

Estetyka i nauka o sztuce w Polsce współczesnej (referat przygotowawczy dla Podsekcji Filozofii i Nauk Społecznych I Kongresu Nauki Polskiej) k.1-7 (kopia masz. z licznymi poprawkami)

Klasyfikacja sztuk k.8-18 [masz. z poprawkami przygotowany do wznowienia na podstawie druk w: Wiedza i Życie 1932 nr 10 k.585-594]

Medieval Art as a Language k.19-23.
[Druk W.: Actes du Cinquieme Congres International d’ Esthetique. La Huye 1968 s. 427-429]

Moje przyczynki do estetyki i nauki o sztuce [w jęz. pol. i franc.] k.24-28.

Polish Publications on Aesthetics in the Years 1945-1948 k.29-32.

Semantyka a nauki o sztuce (streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komitetu Nauk o Sztuce PAN dnia 20 kwietnia 1963 r.) k.33-34

[Johann Joachim] Winckelmann. Spór o Lakoona [Tekst referatu wygłoszonego 26.XI.1964 na sesji naukowej SHS w Toruniu?] k.35-42.

The World of Arts and the World of Signs k.43-49.
[Druk w.: Actes du IV Congres International d’Esthetique. Athenes 1962 s. 397-400]

25. Notatki Mieczysława Wallisa z konferencji semiologicznych

 1. Szczegółowe omówienie referatów (m.in. Jerzego Pelca, Romana Jakobsona) oraz druk. program Colloque International de Semiologie, Kazimierz Dolny 12-19. IX. 1966 k.1- 22.- Notatki z konferencji, streszczenia wystąpień m.in. Umberto Eco, E[mile] Benveniste i program Symposium Semiotique, Warszawa 25.VIII-1.IX. 1968 k.23-40.

Notatki głównie w jęz. ang. i franc.

 1. Semiotyka a nauka o sztuce – brulion wykładu wygłoszonego na KUL w roku 1970 k.41-75.

26. Materiały warsztatowe Mieczysława Wallisa do prac o znakach (semiotyka, semiologia)

Tom I: Świat znaków ; Społeczne podłoże znaków ; Dzieje znaków jako składnik dziejów kultury k. 76.

Tom II: Dzieje semiotyki (semiotyka, semantyka, semiologia) k.96.

Tom III: Semiologia amerykańska (Charles Peirce, Charles Morris, Suzanne K. Langer) k.93.

Tom IV: Arts and Signs k.86.

W większości to luźne zapiski do artykułów, referatów i odczytów.

27. Mieczysława Wallis: O przypadkach, których badanie zmienia przedmiot badany

Referat na X Międzynarodowy Kongres Filozoficzny w Amsterdamie w r. 1948 k.1-11 (kopia masz. z poprawkami w jęz. pol.. i ang.), załącz. brulion i notatki k.12-32.
[Druk w: Przegląd Filozoficzny (R.43): 1948 s. 382-388]

28. Mieczysław Wallis: O ciągłości i nieciągłości (ze szczególnym uwzględnieniem ciągłości i nieciągłości w dziejach sztuki)

Odczyt wygłoszony na Dorocznym Zebraniu Uroczystym [Łódzkiego Towarzystwa Naukowego] dnia 28 stycznia 1951 r. k.1-24, załącz. odpis pisma Wydz. I Nauk Społecznych PAN nie zezwalające ŁTN na druk tekstu k.25.

Liczne poprawki i skreślenia.

29. Mieczysław Wallis: Koncepcje biologiczne w humanistyce

Kopia masz. z poprawkami k.1-33, załącz. uzupełnienia i notatki k.34-51.
[Druk w: Fragmenty Filozficzne. Seria Druga. Ksiega pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Warszawa 1959 s. 307-330]

Nadto: Recenzja Henryka Elzenberga: „Uwagi do Koncepcji biologicznych” k.52-56.- Nadbitka Koncepcji z odręcznymi poprawkami w tekście i adnotacją M. Wallisa: Materiały do nowej edycji k.57-69.

30. Mieczysław Wallis: Wspomnienia i uwagi o Władysławie Witwickim

„Odczyt wygłoszony na uroczystym wieczorze poświeconym jego pamieci zorganizowany przez Zarząd PTF w związku z Walnym Zebraniem w dniu 23. III. 1974 pt: «Życie i dzieło Władysława Witwickiego» k.1-14, załącz. brulion tekstu oraz „Wykaz prac Władysława Witwickiego” i jego fotografie (2) k.15-36.
[Druk w: Ruch Filozficzny T.XXXIII 1975 nr 1 s.15-22]

31. Eseje i rozprawy Mieczysława Wallisa przygotowane do wznowienia na podstawie publikacji sprzed roku 1939

T I: Obrona humanistyki w metodologii współczesnej k.69 (rozprawa doktorska), załącz. notatki dot. jej wznowienia k.70-73.
[Druk w: Przegląd Filozoficzny (R.25): 1922 s.95-142]

T II: Życie umysłowe w Niemczech k.24.
[Druk w: Przegląd Warszawski 1923 nr 26 s.270-281]

T III: Henryk Rickert . k.39
[Druk w: Przegląd Filozoficzny R.XL:1937 s.295-319]

Maszynopisy z niewielkimi zmianami – głównie uwspółcześniającymi stylistykę i pisownię.

32. Artykuły z zakresu historii sztuki, notatki o sztuce oraz bruliony przemówień Mieczysława Wallisa na forum SHS

 1. Krytyka artystyczna:

Autoportret Sofonisby Anguisciola w Łańcucie k.1-7, załącz. listy: Jerzego] Żórawskiego (Muzeum w Łańcucie) 1965 (wraz z opisem dokumentacji konserwatorskiej i 3 fot. obrazu) oraz Muzeum Narodowego w Warszawie (podpis. Jan Białostocki, Andrzej Rottermund) 1967 (3) k.8-21.
[Druk w: Muzeum i twórca. Studia z historii sztuki i kultury ku czci prof. dr Stanisława Lorentza.

Warszawa 1969 s. 191-197]

Autoportrety artystek k.22-26 [maszynopis IX rozdziału pierwszej redakcji Autoportretu z 1950 r.], załącz. notatki k.27-34.

Dwa wieki portretu polskiego. Wystawa w Muzeum Sztuki k.35-40
[Druk w: Łódź Literacka 1955 styczeń s. 11]

Galeria Tretiakowska w Moskwie k.41-43.
[Druk w: Wiedza i Życie 1952 nr 8 s.755-759]

O nowy stosunek do Matejki. Próba bilansu Sesji Matejkowskiej Państwowego Instytutu Sztuki k.44-58, załącz. Ideologia Matejki k.59.
[Druk w: Nauka Polska 1954 nr 2 s.146-151]

Polska Ludowa a polska sztuka ludowa k.60-65.
[Druk w: Kalendarzyk – terminarz 1952. Łódź 1951 BWA i Lud. CPLiA s.131-144]

Portret [hasło encykl.?] k.66-68, załącz. notatki-wypisy k.69-75.

Sztuka polska a przewrót społeczny k.76-79, na końcu artykułu odręczna adnotacja: Koniec kwietnia 1945 r. do Życia Literackiego” (Poznań).

[Zachęta]-fragment o wystawie obrazów Henryka Siemiradzkiego k.80-81 [odpis tekstu z r. 1939].

Liczne poprawki. Papier kopii maszynowych wystrzępiony.

 1. Artykuły popularyzujące sztukę:

Jak Velasquez otrzymał order św. Jakuba k.82-84.- Jak wielki malarz hiszpański został kawalerem orderu św. Jakuba k.85-86 [Druk w: Przyjaciel (Łódź) 1946 nr 26 s.8-9].- Kilka słów a autoportrecie k.87-89 [Druk w: Świetlica (Łódź) 1946 nr 9 s.16-17].- Kilka słów o martwej naturze k.90-92 [Druk w: Świetlica (Łódź) 1946 nr 10-11 s. 16-17].- O różnych dążeniach w malarstwie k.93-96 [Druk w: Świetlica (Łódź) 1946 nr 5 s. 16-17].- Perykles i Fidiasz – o pewnej przyjaźni z przed 2400 lat k.97-98 [Druk w: Przyjaciel 1948 nr 40 s.632-633].

 1. Teksty przemówień oraz notatki o sztuce:

Głos w dyskusji na Sesji Naukowej XII Walnego Zjazdu Delegatów Oddziałów Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 26 września 1956 w Krakowie k.99 [omówienie druk w: BHS R.XIX: 1957 nr 1].- Przemówienie w SHS w Warszawie dnia 29 marca 1969 r. k.100- 105.- Do młodych historyków sztuki k.106-109.- Notatki na spotkania autorskie poświęcone sztuce i swoim książkom (głównie Secesji) k.110-132.

33. Zapiski różne i materiały warsztatowe Mieczysława Wallisa dot. Wyrazu i życia psychicznego

 1. Wypisy, cytaty i notatki odręczne nowej wersji książki Wyraz i życie psychiczne na bazie wydania z r. 1939 oraz Samotność – brulion nowego rozdziału (?) k. 1-127, załącz. N.N.: „Psychologia wyrazu zewnętrznego” k.128-133.
 1. Notatki i rozważania dot. dziejów filozofii (m.in. Buddyzm, epikureizm, chrześcijaństwo; Schopenhauer) k.134-171 oraz dziejów kultury (literatura, fragment artykułu o Goethem) k.172-181.

34. Materiały warsztatowe, pisma i recenzje pierwszej wersji Autoportretu Mieczysława Wallisa

Tom I.: Notatki, wypisy oraz bruliony fragmentów Autoportretu (m.in. dot. Rembrandta) k.152

Tom II: Recenzje wydawnicze i pisma od następujących:

Elzenberg Henryk 1952 k.1-15 (list i dwie recenzje).- Lorentz Stanisław 1950 k.16.- Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1952 k.17, załącz. odpisy i kopie recenzji z lat 1950-1951 (Stanisława Lorentza, Lecha Niemojewskiego, Państwowego Instytutu Sztuki, Władysława Tatarkiewicza i Władysława Tomkiewicza) k.18-26.- Sunderland J[an] 1949 k.27-28.- Towarzystwo Naukowe Warszawskie (podpis. Bogdan Suchodolski, M[ieczysław] Brahmer), 1950 – 1952 (4) k.30-35, załącz. odpis pisma Centralnego Urzędu Wydawnictw. informujące o skreśleniu Autoportretu z planu wydawniczego TNW, a pozostawienie w planach PIW k.36; odpow. k.29,32,33.- Wallis Aleksander 1951 k.37.

Załącz.: recenzja Andrzeja Osęki – wyc. pras. z 1965 r. (szt.2) k.38-40.

Nadto:

Brulion wspomnień o inspiracji, procesie pisania i dziejach wydania Autoportretu k.41- 63; notatki o metodzie zbierania materiału ilustracyjnego dot. m.in. autoportretu François Desportes’a, Artura Grottgera i [Karola Łukasza] Hübla oraz list Istornis-Etnografinis Muziejus, (podpis,. V. Zilnenas), Vilnius 1957 k.64-72.

Autoportret został wydany (przez WAiF) dopiero w r. 1964.

35. Materiały warsztatowe Mieczysława Wallisa oraz listy dot. Autoportretów Cypriana Norwida

 1. Dane biograficzne, notatki i wypisy o Cyprianie Kamilu Norwidzie, wykorzystane jako materiał do artykułu i fragmentu AAP k.1-75, załącz. odbitki fotogr. autoportretów C.K. Norwida (szt. 10) oraz wyc. pras. 1953 k.76-87.- Autoportrety Cypriana Norwida – fragment masz. (wraz z nadbitką) pracy przedstawionej na posiedzeniu naukowym ŁTN dnia 22. I.1955 r. k.88-92.

Na k.89r dedykacja M. Wallisa dla J[adwigi] i M[ieczysława] Potemskich.

 1. Listy od następujących: Biblioteka Narodowa (podpis. Elżbieta Skierkowska), Warszawa 1954 k.93.- Gomulicki [Juliusz Wiktor] 1954 – 1957 (3) k.95, 98, 103v, załącz. recenzja tegoż k.102-103; odpow. k.94,96,97r-v,99.

36. Materiały warsztatowe Autoportretów artystów polskich Mieczysława Wallisa

Tom I. Notatki, wypisy, teksty o portrecie i autoportrecie, bruliony fragmentów rozdziałów AAP k.140

Tom II. Noty i zapiski dot. poszczególnych artystów (także obcych) w układzie alfabetycznym k.135.

37. Dziennik, listy i recenzje Autoportretów artystów polskich Mieczysława Wallisa

 1. Autoportrety artystów polskich 1953-1955 k.1-22.

Dziennik – z zapiskami o miejscach i etapach pracy, o dyskusjach i spotkaniach wydawniczych – prowadzony od 28. XII. 1953 – 9. XI. 1955 roku.

Zeszyt. Karty 12-22 czyste.

 1. Kopia podania M. Wallisa do Dep. Nauki i Szkół Wyższych Ministerstwa Oświaty o subwencję na odtworzenie materiałów AAP (tekst i ilustracje) z adnotacją odręczną: 4.V. 1945 dostałem 10.000.- k.23.

Kwerenda dot. obiektów. Listy do M. Wallisa od następujących: Estreicher Karol 1951 k.24.- Forelle Danuta 1951 k.25.- Jewsiewicki Władysław 1953 k.26-27; odpow. k.28.- Meisenowa Zofia 1951 k.29-30.- Ryszkiewicz Andrzej 1949-1954 (2) k31-32, załącz. rec.wydawnicza tegoż z 1965 r. k.33-36 oraz list – recenzja z 1962 r. Henryka Elzenberga k.37-38.

Spis rzeczy – pierwsza wersja spisu treści AAP k. 39-41.

Załącz. rec. Teofila Sygi i Andrzeja Osęki – wyc. pras. 1967 (szt.2) k.42-44.

Autoportret Artystów Polskich został wydany w Warszawie przez WAiF w 1966 r.

38. Bibliografia prac i wycinki prasowe artykułów Mieczysława Wallisa oraz zbiór portretów myślicieli i uczonych

Tom I: Bibliografia prac prof. dr Mieczysława Wallisa za okres 1917-1965;[1966- 1974] k.1-84.

K.1-78 – czystopis [przygotowany do druku?], od k. 79-84 (1966-1974) – brulion z poprawkami M. Wallisa i dopisanymi odręcznie pozycjami bibliograficznymi na kartkach dołączonych k.75,82.

Załącz. materiały pomocnicze do Bibliografii – na luźnych kartach maszynopisy i odręczne notatki – wykazy publikacji (np. Prace drukowane z filozofii (z estetyką i psycholigią włącznie); Prace o Stanisławie Noakowskim) k.85-95.

Nadto:

Kopia maszynowa Bibliografii k.96-179.

Tom II: Nadbitki oraz wycinki prasowe artykułów Mieczysława Wallisa publikowane w latach 1935-1975 (szt. 42) k.204, w układzie alfabetycznym wg tytułów (w nawiasie rok publikacji):

Architektura Odrodzenia w województwie Łódzkim (1953) k.1.- Architektura rosyjska w ujęciu Stanisława Noakowskiego (1954) k.2-4.- Autoportret (1950) k.5-12.- Ceramika chińska (1949) k.13.- Józef Chełmoński (1954) k.14.- Film uczy patrzeć na dzieła sztuki (1948) k. 15-16.- Galeria Tretiakowska (1946) k.17.- Galeria Tretiakowska w Moskwie (1952) k.18-20.- Geneza i podstawy malarstwa bezprzedmiotowego (1960) k.21-35 (z odręczne poprawkami).- The History of art as the history of semantic structures (1970) k.36-42.- Inscriptions in Paintings (1973) k.43-56.- Jak wielki malarz hiszpański został kawalerem orderu św. Jakuba (1946) k.57-58.- Wacław Kondek – malarz o wielu stylach (1956) k.59.- Tadeusz Kotarbiński jako myśliciel (1958) k.60-66.- Leonardo da Vinci (1952) k.67.- Malarstwo w walce o lepszy świat [dopisek ręką M.W: Bronisław Linke] (1948) k.68.- Medieval art as a Language (1964) k.69-70.- Myśliciel i obywatel [Tadeusz Kotarbiński] (1958) k.71 -72.- La Notion de champ semantique et son application a la theorie de l’art (1966) k.73-75.- [O filmie mickiewiczowskim (1956) k.76.- O małym Champollionie, hieroglifach egipskich i węzełkach peruwiańskich (1947) k.77-78.- [O „Młodości Chopina”] (1952) k.79.- On Iconic Signs (1973) k.80- 103.- O pewnych trudnościach związanych z pojęciem znaku (1967) k.104-108.- O przypadkach, w których badanie zmienia przedmiot badany (1948) k. 109-112.- The Origin and Foundations of Non- Objective Painting (1963) k. 113-118.- O różnych dążeniach w malarstwie (1946) k. 119-120.- O znakach (1935) k. 121-123.- O znakach ikonicznych (1969) k. 124-131 (z odręcznymi licznymi poprawkami).- Perykles i Fidiasz – o pewnej przyjaźni sprzed 2400 lat (1948) k.132-133.- Pierwiastki zmysłowe i znaczeniowe w dziele malarskim (1936) k.134-145.- Podłoże społeczne autoportretu (1948) k.146-157 (z odręczne poprawkami).- Pogłębiajmy uczucia patriotyczne. Obywatele Polski w swej Konstytucji (1952) k.158.- Przedproże .Gdańskie (1956) k.159.- Psychika jeńca wojennego (1956) k. 160-161.- Semantic and Symbolic Elements in Architecture (1973) k. 162-171.- Sztuka średniowieczna jako język. Próba zastosowania pojęć semiologicznych do historii sztuki (1965) k.172-173 (fragment).- Wkraczamy w epokę filmu barwnego (1947) k.174- Wrażenia z kongresów międzynarodowych – filozoficznego i estetycznego (1937) k. 175-181.- Wspomnienia i uwagi o Władysławie Witwickim (1975) k.182-185.- Wyspiański-plastyk (1937) k. 186-189 (nadbitka przedarta).- Zagadnienia współczesnego filmu (1946) k.190.- Z kamerą filmową u artystów. Filmy dokumentalne o plastykach (1946) k.191-192.

Załącz. recenzje prac M. Wallisa: Henryka Andersa, Jolanty Bieguszewskiej, Pantalejmona Juriewa, Hieronima Waliszewskiego, Ignacego Witza – wyc. pras. 1948-1960 (szt. 12) k.193-204.

Tom III: Portrety uczonych (głównie nauk przyrodniczych) i myślicieli – m.in. Immanuela Kanta, Heinricha Rickerta, Moritza Schlicka, Kazimierza Twardowskiego.

Zbiór grafik i fotografii pocztówkowych, prasowych i z różnych wydawnictw (w tym wyd. „Mathesis Polskiej”), a także podobizny na znaczkach pocztowych k.1-72, załącz. 2 fot. rzeźb sakralnych k.73-74.

Plansza 1

Plansza 2

Plansza 3

Plansza 4

Plansza 5

Plansza 6

Plansza 7

Plansza 8

Plansza 9

Plansza 10

Plansza 11

Plansza 12

Plansza 13

Plansza 15

Plansza 16

Plansza 17

Plansza 18

Plansza 19

Plansza 20

Plansza 21

Plansza 22

Plansza 23

Plansza 24

Plansza 25

Plansza 26

Plansza 27

Plansza 28

Plansza 29

Plansza 30

Plansza 31

Plansza 32

Plansza 33

Plansza 34

Plansza 35

Plansza 36

Plansza 37