Inwentarz spuścizny rękopiśmiennej Kazimierza Twardowskiego

I Wykłady Uniwersyteckie
Uniwersytet Wiedeński

1.

Pol., niem. 1894-1895. mszps, rkps 21 x 17 i mniej cm.

K I, 292 /dwie karty oznaczone numerem 184/. Luźne.

„Logik”. Obejmuje 29 wykładów od 22 października 1894 do 6 marca 1895 r.

 1. Tekst wykładów k. 1-274.
 2. „Streszczenie wykładów Logiki. Kurs zimowy 1898/9” k. 275-288.
 3. Notatki do wykładu k. 288-292.

Nr spisu inw. P.6

Uniwersytet Lwowski

2.

Pol. 1895-1896. rkps 21 x 17 cm.

K I, 279 /po dwie karty z numerem 214, 215, 216/. Luźne.

„Logika. Kurs zimowy 1895/6”.

Tekst wykładów k. 1-244.

2.Streszczenie wykładów k. 245-269.

3.Uzupełnienia do wykładów k. 270-279.

Karty 10-16 z P.9,7

Nr spisu inw. P.5,1, P.9,7

3

Pol. 1895-1896. Rkps z licznymi odręcznymi i maszynowymi dopiskami i poprawkami. 21 x 17 cm. K. 210. Luźne.

„Przegląd dziejów filozofii od czasów najdawniejszych pod koniec wieku XVIII. Kurs letni 1896”. Rok akademicki 1895/6, semestr letni, 3 godz. tygodniowo od 12-13 godz.

 1. Tekst wykładów k. 1-210.
 2. Notatki do filozofii starożytnej k. 211.

Nr spisu inw. P.1,1

4

Pol. 1895-1896. rkps 21 x 17 cm. K. 145. Luźne.

„Teoryja badań indukcyjnych. Letnie półr.[ocze] 1896”. Rok akademicki 1895/6.

 1. Tekst wykładów k. 1-102.
 2. Streszczenie wykładów k. 103-118.
 3. Notatki do wykładów k. 119-145.

Nr spisu inw. P.5,2

5

Pol. 1896-1897. rkps z odręcznymi dopiskami.

21 x 17 cm. K. 57. Luźne.

„Psychologia uczuć. Kurs letni 1897”. Rok akademicki 1896/97, semestr letni.

 1. Tekst wykładów 1-56.
 2. Notatki do wykładów k. 57.

Nr spisu inw. P.12,2

6

Pol. 1897-1898. rkps 21 x 17 cm. K. 50. Luźne.

„Zasadnicze pojęcia psychofizyki Lato 98 2 godz.[iny]”. Rok akademicki 1897/98, semestr letni.

Nr spisu inw. P.17,1

7

Pol. 1898-1899. Mszps, rkps z odręcznymi dopiskami. 21 x 17 cm.

 1. II, 223 /numeracja odrębna dla części 1 i 2/. Luźne.

Historia filozofii greckiej

 1. „Hist.[oria] fil. [ozofii] greckiej I Thales – Sofiści etc. Kurs letni 1898”. Rok akademicki 1898/99, semestr zimowy, historia filozofii greckiej od początku do atomistyków (Demokryt) k. I, 1-117.

1.1. Treść wykładów k. 1-116.

1.2. „Tabl.[ica] synchronistyczna” dotycząca filozofów greckich od Talesa do Platona z lat 630-300 p.n.e. k. 117.

Nr spisu inw. P.2,1

„Historya fil. [ozofii] greckiej II (w epoce rozkwitu) Sofiści, Sokrates, Platon. K.[urs] letni 1899”. Rok akademicki 1898/99, semestr letni. Historia filozofii greckiej od „okresu kosmologicznego” (Diogenes z Apolonii na Krecie) do Platona k. I, 1-106.

Nr spisu inw. P.2,2

8

Pol. 1898-1907. mszps, rkps z odręcznymi dopiskami. 17 x 21 cm.

K I, 135 /numeracja oddzielna dla części 1 i 2/. Luźne.

O metodzie badań naukowych.

 1. „(Teorya) O Metodzie Badań Naukowych. Lato 1898-9”. Semestr letni 1898/99 k. 1-67 /po k. 6, 6a/.

Nr spisu inw. P.7,1

 1. „O Metodzie Badań naukowych. Lato 1902/3 i Lato 906/7”. Semestr letni 1902/3 i 1906/7.

2.1. Tekst wykładów k. 1-60.

2.2 „Uzupełnienie do wykładów o metodzie badań naukowych z lat 1898/9 i 1902/3” k. 61-66.

Nr spisu inw. P.7,4

9

Pol. 1898-1899. mszps, rkps 21 x 17 cm.

 1. I-II, 1- 53. Luźne.

„O złudzeniach wzrokowych. Kurs zimowy 1898/9 1 godz.[ina] tyg.[odniowo]”.

 1. Tekst wykładów k. 1-44.
 2. Notatki k. 45-53.

Nr spisu inw. P.17,2

10

Pol. 1899-1908. mszps z odręcznymi dopiskami.

17 x 21 cm. K. 168. Luźne.

„Hist.[oria] fil.[ozofii] greckiej od Aryst.[otelesa] do Ojców Kościoła. Kurs letni 1900”. Rok akademicki 1899/1900, semestr letni, 3 godz. tygodniowo.

 1. Tekst wykładów k. 1-126, 132-168.
 2. Uzupełnienia do wykładów z roku akad. 1907/08 k. 127-131.

Nr spisu inw. P.2,3

11

Pol. 1899-1900. mszps z odręcznymi dopiskami.

21 x 17 cm. K 248. Luźne.

„Zasadnicze zagadnienia teoryi poznania i metafizyki.” Rok akademicki 1899/1900, semestr zimowy, 4 godz. tygodniowo.

 1. Tekst wykładów k. 1-110.
 2. Streszczenie wykładów k. 1a-138a.

Nr spisu inw. P.7,2

12

Pol. 1899-1900. Rkps z odręcznymi dopiskami. 17 x 21 cm.

 1. I, 93 /po k. 80, 80a, po k.89, 89a/. Luźne.

„O błędach w myśleniu. 2 godz.[iny] Lato 1900”. Rok akademicki 1899/1900, semestr letni. Obejmuje 12 wykładów od 4 maja 1900 do 6 lipca 1900.

Druk.: K. Twardowski: Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, wybór i oprac. Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 165-202. Ostatni wykład nr 12 bez daty

Nr spisu inw. P.7,3

13

Pol. 1900-1901. mszps, rkps z odręcznymi i maszynowymi dopiskami na odwrocie. 21 x 17 cm. K. I, 213 /numeracja oddzielna dla każdej części/. Luźne.

Historia filozofii średniowiecznej.

 1. „Historya fil.[ozofii] średniowiecznej. Półr.[ocze] zim.[owe] 1900/1. (od Philona do IX wieku po Chr.[ystusie])” k. I, 1-151 /2 karty z numerem 42/.

Nr spisu inw. P.2,4

 1. „Historya filozofii scholastycznej Półr.[ocze] letnie 1900/1”. Obejmuje 13 wykładów od 26 kwietnia 1901 r. do 5 lipca 1901 r. k. 1-61.

Nr spisu inw. P.2,5

14

Pol. 1900-1901. Mszps, rkps 21 x 17 cm. K. 168. Luźne.

„Psychologia, kurs zimowy 1900/901. 4 godziny”.

 1. „Wstęp. Pojęcie psychologii” k. 1-12.
 2. „O Zjawiskach psychicznych w ogóle” k. 12-37.
 3. „O wrażeniach zmysłowych” k. 38-168.

Nr spisu inw. P.11,3

15

Pol. 1901-1927. mszps, rkps z licznymi odręcznymi i maszynowymi dopiskami.

17 x 21 cm. K. II, 557 /numeracja osobna dla części 1 i 2/. Luźne.

Etyka naukowa.

 1. „Historyczno-krytyczny Przegląd głównych kierunków etyki naukowej. Półrocze zimowe 1901/2”. Obejmuje okres od starożytności do pierwszej połowy XIX w. k. I, 1-352.

1.1 Uzupełnienia z roku akad. 1913/14 k. 88-105.

1.2 Uzupełnienia z roku akad. 1919/20 k. 187-193, 208-211.

1.3 Uzupełnienia z roku akad. 1923/24 k. 261.

1.4 „Prace polskie do r. 1927 o stoicyzmie i epikureizmie” – rkps innej ręki, k. 352.

Nr spisu inw. P.16

 1. „Współczesne Kierunki Etyki Naukowej. Półrocze letnie 1901/2”. Obejmuje 20 wykładów od 5 maja 1902 r. do 16 lipca 1902 r. Obejmuje okres od XVIII w. do XIX wieku k. I, 1-205.

2.1. „Etyka   Utylitaryanizmu: (Utylitaryzmu)”: J. Bentham, A. Comte, J. S. Mill, L. Feuerbach k. 1-140.

2.2. „Etyka   Ewolucyjna”: K. Darwin, H. Spencer k. 140-204.

2.3 Notatki  k. 205.

Nr spisu inw. P.14,2

16

Pol. 1901-1902. mszps 17 x 21 cm. K. 94. Luźne.

„Psychologia Powonienia i Smaku. Półrocze letnie 1901/2”. Obejmuje 12 wykładów od 6 maja 1902 r. do 15 lipca 1902 r.

 1. „Wstęp” k. 1-15.
 2. „Zmysł powonienia” k. 16-78.
 3. „Zmysł smaku” k. 79-94.

Nr spisu inw. P.11,4

17

Pol. 1902-1903. mszps 17 x 21 cm. K I, 1-139. Luźne.

„Dydaktyka ogólna. Półrocze letnie 1902/3”.

 1. Przedmiot i cele dydaktyki k. 1-12.
 2. „Organizacya nauczania” k. 13-31.
 3. „Materyał naukowy i jego rozkład” k. 31-65.
 4. „Tok nauki” k. 65-86.
 5. „O formach nauczania” k. 86-105.
 6. „Pytania i odpowiedzi” k. 106-118.
 7. „Nauczanie jako środek kształcenia formalnego” k. 118-124.
 8. „O skuteczności nauki” k. 124-139.

Nr spisu inw. P.17,12

18

Pol. 1903-1904. mszps 17 x 21 cm.

 1. I, 84 /numeracja oddzielna dla każdej części/. Luźne

Filozofia w XIX w.

 1. „Rozwój fil.[ozofii] w XIX. wieku”. Rok akademicki 1903/04, semestr zimowy. Obejmuje głównie: filozofię I. Kanta, J. G. Fichtego, F. W. J. Schellinga k. 1-45.

Nr spisu inw. P.1,3

 1. „Filozofia francuska wieku XIX. Półrocze letnie 1903/4. 2 godz.[iny] tyg.[odniowo]”. Prezentuje również krótki zarys historii filozofii francuskiej od czasów Karola Wielkiego (Alkuin) k. I, 1-39.

Nr spisu inw. P.1,4

19

Pol. 1903-1904. mszps 17 x 21 cm. K I, 1-61. Luźne.

„Psychologia pożądań i woli. 3 g.[odziny] Lato 1903/4”.

Druk.: K. Twardowski: Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, wybór i oprac. Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 203-248.

Nr spisu inw. P.12,3

20

Pol. 1903-1904. mszps 17 x 21 cm.

K I, 1-176 /po k. 41, k. A, k. B/. Luźne.

„Psychologia uczuć. Półrocze zimowe 1903/4. 4 godziny tygodniowo”.

Obejmuje 39 wykładów od 15 października 1903 r. do 8 marca 1904 r.

Brak daty pierwszego wykładu

Nr spisu inw. P.12,4

21

Pol. 1904-1905. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-73. Luźne.

„Etyka i prawo karne wobec zagadnienia wolnej woli. Lato 1904/5. 3 godz.[iny]”. Semestr letni 1904/05. Obejmuje 15 wykładów od 17 maja 1905 r. do 10 lipca 1905 r.

 1. „Wstęp” k. 1-8.
 2. „Pojęcie wolności woli” k. 8-46.
 3. „Kwestya determinizmu i indeterminizmu” k. 47-67.
 4. „Rozbiór pojęć odpowiedzialność etc.” poczytywanie, poczytywalność k. 68¬73.

Nr spisu inw. P.13,3

22

Pol. 1904-1905. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-168. Luźne.

„Filozofia Hegla. Zima 1904/5, 1 godz.[ina] Lato 1904/5, 2 godz.[iny]”.

Obejmuje 29 wykładów od 21 października 1904 r. do 6 lipca 1905 r.

 1. Semestr zimowy, treść 19 wykładów od 21 października 1904 r. do 31 marca 1905 r.: życie i filozofia Hegla do 1807 r. k. 1-128.
 2. Semestr letni, wtorek i czwartek, 7-8 rano, treść 10 wykładów od 16 maja
 3. do 6 lipca 1905 r.: życie i filozofia Hegla od 1807 r. do 1818 r., tekst nie dokończony k. 129-168.

Nr spisu inw. P.13,1

23

Pol. 1904-1905. mszps 17 x 21 cm. K. 276. Luźne.

„Wstęp do psychologii eksperymentalnej. Kolegium czterogodzinne, półrocze zimowe, 1904/5”. Obejmuje 57 wykładów od 17 października 1904 r. do 29 marca 1905 r.

Nr spisu inw. P.13,2

24

Pol. 1905-1906. mszps 17 x 21 cm. K. I, 52. Luźne.

„Główne kierunki etyki naukowej. Wykłady w półroczu zimowem 1905/6. 4 godzinne”.

Druk. zob. 32

Nr spisu inw. P.17,4

25

Pol. 1905-1906. mszps z licznymi odręcznymi i maszynowymi dopiskami.

17 x 21 cm. K 134. Luźne.

„O scept.[ycyzmie] etycznym. Lato 1906”. Rok akademicki 1905/6, semestr letni.

 1. Tekst wykładu k. 1-51, 57-134
 2. Praca K. Twardowskiego Czy człowiek postępuje zawsze egoistycznie? Iris 1899, z. 5, s. 211-215 wycinki naklejone na karty 52-56.

Druk.: K. Twardowski: Wykłady z etyki. O zadaniach etyki naukowej, do druku przygot. Izydora Dąmbska. Etyka T. 12, 1973, s. 125-155; K. Twardowski: Czy człowiek postępuje zawsze egoistycznie? [W:] Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, wybór i oprac. Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 329-335.

Nr spisu inw. P.15,7

26

Pol. 1905-1906. mszps 17 x 21 cm K I, 1-23. Luźne.

„Psychologia supozycyi 1. godzina tygodniowo. Lato 1906”. Rok akademicki 1905/06, semestr letni. Obejmuje 5 wykładów od 10 maja 1906 r. do 28 czerwca 1906 r.

Druk.: K. Twardowski: Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, wybór i oprac. Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 249-265.

Nr spisu inw. P.17,3

27

Pol. 1906-1907. mszps, rkps, 17 x 21 cm. K I-VII, 1-146. Luźne.

„Filozofia Platona i Arystotelesa. Zima 1906/7. 1 g.[odzina] tyg.[odniowo]”.

od 6 do 7 wieczorem. Obejmuje życie i dialogi Platona. 1.Semestr zimowy k. 1-73. 2.Semestr letni k. 74-146.

Nr spisu inw. P.15,1

28

Pol. 1907-1908. Mszps z odręcznymi dopiskami. 17 x 21 cm.

K II, 68 /numeracja oddzielna dla każdej części/. Luźne.

„Dzieje filozofii od Arystotelesa do końca ery starożytnej”.

 1. „Cz. I. Zima 1907/8. 1-godz.[ina]” Obejmuje logikę Arystotelesa k. I, 1-17.

Nr spisu inw. P.15,2,1

 1. „Cz. II. Lato 1907/8. 1 godz.[ina] tyg.[odniowo]”. Obejmuje 9 wykładów od 8 maja 1908 r. do 10 lipca 1908 r. Przedstawia głównie, oprócz ogólnej charakterystyki greckiej filozofii starożytnej: stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm k. I, 1-50 /po k.4, 4a/.

Nr spisu inw. P.15,2,2

29

Pol. 1907-1912. mszps, rkps z odręcznymi dopiskami 17 x 21 cm.

 1. VII, 304 /numeracja osobna dla części 1 i 2/. Luźne.

„Zarys psychologii”.

 1. „Część I. Kolegium 4 godzinne, Zima 1907/8” k. I-VI, 1-210.

1.1. Plan wykładów z roku akad. 1911/12 k. II-III.

1.2. Plan wykładów z roku akad. 1907/08 k. IV-VI.

1.3. Treść 55 wykładów od 14 października 1907 r. do 24 marca 1908 r. k. 1¬208.

1.4. Uzupełnienia  z roku akad. 1911/12 k. 51-53, 60-68, 88, 100.

1.5. Notatki k. 209-210.

„To samo pt. Psychologia Cz. I Zima 1911/12, Cz. II Lato 1911/12” – dopisek autora na k. I.

Nr spisu inw. P.10,1

 1. „Cz. II. (Psych.[ologia] Uwagi). Lato 1907/8 4 godz.[iny]”. Obejmuje 22 wykłady od 5 maja 1908 r. do 9 lipca 1908 r. k. I, 1-94.

2.1. Przegląd wykładów z półrocza zimowego, zagadnienia rozdziałów I, II, III k. 1-10.

2.2. „O uwadze” k. 11-94.

Nr spisu inw. P.10,2

30

Pol. 1908-1918. mszps z odręcznymi dopiskami.

17 x 21 cm. K 46. Luźne.

„Filozofia epoki odrodzenia. Lato 1908/9. Jedna godz.[ina] tygodniowo”.

Obejmuje 7 wykładów od 4 czerwca 1909 r. do 9 lipca 1909 r.

Tekst  wykładów k. 1-16, 19-21, 25-26, 32-46.

Uzupełnienia do wykładów z roku akad. 1917/18 k. 17-18, 22-24, 31. Numeracja wykładów 5-11

Nr spisu inw. P.15,3

31

Pol. 1908-1909. mszps z odręcznymi dopiskami.

17 x 21 cm. K. II, 390 /numeracja kart oddzielna dla części 1 i 2/. Luźne.

„Psychologia myślenia”.

 1. „Cz. I. Zima 1908/9 4 godz.[iny]”. Obejmuje 56 wykładów od 22 października 1908 r. do 24 marca 1909 r. k. I, 1-248.

„wykładałem w sali Polsk[iego] Tow.[arzystwa] pedagogicznego” – dopisek autora na k. I

Nr spisu inw. P.10,3

 1. „Cz. II Lato 1908/9. 4 godz.[iny] tygodniowo. O sądzeniu”. Obejmuje 26 wykładów od 4 maja 1909 r. do 8 lipca 1909 r. k. I, 1-142.

2.1. Tekst wykładów k. 1-107.

2.2. Streszczenie wykładów k. 108-142.

Nr spisu inw. P.10,4

Por. druk. K. Twardowski: Psychologia myślenia. Filozofia Nauki R. 1, 1993, nr 4, s. 127¬149.

32

Pol. 1909-1928. Masz z licznymi odręcznymi dopiskami. 17 x 21 cm.

 1. II, 162 /numeracja oddzielna dla części 1 i 2/. Luźne.

„Główne kierunki etyki naukowej. 1909/10 Zima. 4 godz.[iny]”. Półrocze zimowe 1909/10.

 1. „Wykłady”. Tekst obejmuje 22 wykłady od 25 października 1909 r. do 21 lutego 1910 r. k. I, 1-106.

1.1. „Wstęp” (etymologia, kierunki) k. 1-56.

1.2. „Rozpoznanie głównych kierunków etyki naukowej w ich historycznym przebiegu” obejmuje głównie sofistów, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, następnie stoików i etykę chrześcijańską k. 57-106.

1.3. Uzupełnienia  z roku akad. 1913/14 k. 6, 48-56, 69-71, 84.

1.4. Uzupełnienia  z roku akad. 1927/8 k. 31, 44.

1.5. Uzupełnienia  z roku akad. 1923/24 k. 37.

„Opracowane na podstawie wykładów 1. Historyczno-krytyczny przegląd głównych kierunków etyki naukowej z Półrocza zimowego 1901/2 (15/1) i 2. Główne kierunki etyki naukowej Zima 1905/6 (24)” – dopisek autora na k. I

Nr spisu inw. P.17,5

„Streszczenie wykładu”. Tekst obejmuje 38 wykładów od 27 października 1909 r. do 9 marca 1910 r. Obejmuje zagadnienia wstępne, etykę starożytnej Grecji, etykę chrześcijańską i nowożytną w XVI-XVIII w. k. I, 1-55 /po k.10 k. 10a/.

Uzupełnienie z roku 1913 k. 10a.

Nr spisu inw. P.17,6

Druk.: K. Twardowski: Wykłady z etyki. Główne kierunki etyki naukowej, do druku przygot. Izydora Dąmbska. Etyka T.13, 1974, s. 197-226. Wykład ten był podstawą dla druku, ale publikacja zawiera też uzupełnienia z innych lat, zob. 24, 35, 38, 45, 52.

33

Pol. 1909-1923. mszps, rkps 17 x 21 cm.

K II, 129 /numeracja oddzielna dla części 1 i 2/. Luźne.

„Rozwój filozofii nowożytnej do Kanta”.

 1. „Cz. I. Zima 1909/10 1 godz.[ina] tyg.[odniowo]”. Tekst 14 wykładów od 22 października 1909 r. do 11 marca 1910 r. Obejmuje XVI i XVII w. k. I, 1-89.

Nr spisu inw. P.15,4

 1. „Cz. II Lato 1909/10. 1 godz.[ina] tyg.[odniowo]”. Obejmuje 3 wykłady od 12 maja 1910 r. do 16 czerwca 1910 r. Obejmuje okres od XVII w. k. I, 1-40.

2.1. „Uzupełnienia z II trymestru 1922/23” do powyższych wykładów k. 8-10.

2.2. Notatki z historii filozofii dotyczące pelagianizmu, jansenizmu i J. Bohme k. 26-40.

Nr spisu inw. P.15,5

34

Pol. 1912-1925. mszps z odręcznymi i maszynowymi dopiskami.

17 x 21 cm. K. 265 /numeracja oddzielna dla części 1 i 2/. Luźne.

„Historya filozofii”.

 1. „Cz. I. Zima 1912/13”. Treść 33 wykładów od 28 października 1912 r. do 6 marca 1913 r. k. 1-242.

1.1. Historia filozofii w starożytnym Egipcie, Babilonii, Asyrii, Persji, Chinach k. 1-40.

1.2. Historia filozofii w starożytnych Indiach k. 40-117.

1.3. „Filozofia grecka” od początku do V w. p.n.e. (Leucyp) k. 118-242.

1.4. Uzupełnienie z roku akad. 1924/5 k. 229.

Numeracja wykładów 9-22, 29-56

Nr spisu inw. P.11,1

 1. „[Cz.] II. Lato, 1912/13. 3 godz.[iny] tyg.[odniowo]”. Plan i treść 26 wykładów od 8 kwietnia 1913 r. do 9 lipca 1913 r. Obejmuje okres V-IV w. p.n.e., głównie filozofię Platona k. 1-23.

Nr spisu inw. P.11,2

35

Pol. 1913-1914. mszps, rkps 17 x 21 cm.

K I-IV, 1-5. Luźne.

„Główne Kierunki Etyki naukowej 4 godz.[iny] 1913/14”.

 1. Plan wykładów w r. akad. 1913/14 k. I-IV.
 2. Etyka angielska w XVIII w. k. 1-5.

Druk. zob. 32

Nr spisu inw. P.17,7

36

Pol. 1913-1920. mszps z odręcznymi dopiskami.

17 x 21 cm. K 31. Luźne.

„Sceptycyzm etyczny Lato 1914”. Rok akademicki 1913/14. Treść siedmiu wykładów od 7 maja 1914 r. do 4 czerwca 1914 r.

 1. Cz. I „Rozbiór agnostycyzmu etycznego” k. 1-31.
 2. Uzupełnienie powyższych wykładów z r. akad.1919/20 k. 23.

Druk. zob. 46

Numeracja wykładów 3-9

Nr spisu inw. P.15,8

37

Pol. 1917-1918. mszps, rkps 17 x 21 cm.

 1. II, 1-33. Luźne.

„Początki filozofii nowożytnej. Lato 1917/18. 3 godz.[iny] tygodniowo 7-8 rano”. Obejmuje filozofię XIV i XV w.

 1. Treść wykładów k. 1-31.
 2. Schemat wykładów k. II.

„(Wykład ten znalazł kontynuację swoją w wykładzie pt. Filozofia epoki odrodzenia z r. 1908/9)” – dopisek autora na k. I., zob. 30

Nr spisu inw. P.15,6

38

Pol. 1919-1920. mszps, rkps 17 x 21 cm. K. I, 1-11. Luźne.

„Główne Kierunki etyki naukowej. 4 godz.[iny]. Zima 1919/20”. Plan i zagadnienia 68 wykładów od 13 października 1919 r. do15 marca 1920 r.

Druk. zob. 32

Nr spisu inw. P.17,8

39

Pol. 1919-1920. mszps 17 x 21 cm. K 11. Luźne.

„Sceptycyzm etyczny. Lato 1919/20. 3 godz.: poniedziałek, wtorek, środa 7¬8 rano”. Rok akademicki 1919/20, semestr letni.

 1. Plan i zagadnienia 28 wykładów od 19 kwietnia 1920 r. do 23 czerwca 1920 r. k. 1-8.
 2. Fragment wykładu k. 9-11.

Druk. zob. 46

Nr spisu inw. P.15,9

40

Pol. 1919-1922. Mszps, rkps z odręcznymi dopiskami.

17 x 21 i mniej cm. K. I, 1-46. Luźne.

„Syllogistyka”.

 1. „Wykład i ćwiczenia. Lato 1919/20. 1 godz.[ina] tyg.[odniowo]”. Semestr letni k. 1-24.
 2. „Trymestr I. i II. 1921/2. 1 godzina tygodniowo”. Zagadnienia i dodatki do 23 wykładów od 24 października 1921 r. do 29 maja 1922 r. k. 25-33.
 3. Notatki do wykładów m. in. bilans trybów sylogistycznych k. 34-46.

Nr spisu inw. P.3,3

41

Pol. 1919-1920. mszps z odręcznymi dopiskami.

17 x 21 cm. K 117. Luźne.

„Z dziejów uniwersytetów”. Zima 1919/20. Semestr zimowy. Powstanie i organizacja uniwersytetów od ich początków do XIX w. na świecie i w Polsce (krakowski, wileński i lwowski).

Nr spisu inw. P.17,13

42

Pol. 1920-1931. mszps, rkps 21 x 17 cm. K. 34. Luźne.

„Historya filozofii w zarysie. Wykład dwugodzinny w I. II. III trymestrze roku 1930/1”. Środy i czwartki od godz. 19 do 20.

 1. Plan, zagadnienia i uzupełnienia do 27 wykładów od 1 października 1930 r. do 12 marca 1931 r. k. 1-33
 2. „Plan wykładów 3 godz. „Zarys dziejów filozofii” w III trym.[estrze] 1920/1” k. 34.
 3. Twardowski wykłada jako profesor honorowy.

Nr spisu inw. P.4,1

43

Pol. 1920-1926. Mszps 17 x 21 cm.

 1. 16. Luźne.

„Logika dla medyków”.

 1. Rok akademicki 1920/1. Zagadnienia X wykładów od 15 stycznia 1921 r. do 2 kwietnia 1921 r. k. 1-4.
 2. Rok akademicki 1921/2. Zagadnienia 8 wykładów od 21 stycznia 1922 r. do 11 marca 1922 r. k. 5-7.
 3. Rok akademicki 1925/6. Zagadnienia 9 wykładów od 16 stycznia 1926 r. do

marca 1926 r. k. 8-16.

Nr spisu inw. P.4,4

44

Pol. 1922-1923. mszps z odręcznymi i maszynowymi dopiskami.

17 x 21 cm. K. 139. Luźne.

„Rozwój filozofii nowożytnej”.

 1. „Część I. Zima 1922/3. Wykład dwugodzinny”. Obejmuje filozofię od XVI w. głównie R. Descartesa, A. Geulincxa, B. Spinozy k. 1-81.
 2. 14 poz. bibliograficznych o B. Spinozie k. 82.
 3. „Cz. II. Lato 1922/3.” od XVII w. (B. Spinoza) do XVIII w. (J. Locke) k. 83¬131.
 4. Uzupełnienia i plan wykładów k. 132-139.

Nr spisu inw. P.3,1

45

Pol. 1923-1924. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-6. Luźne.

„Główne kierunki etyki naukowej. I i II Trym.[estr] 1923/24. Cztery godziny tygodniowo”. Plan i zagadnienia 77 wykładów od 1 października 1923 r. do 26 marca 1924 r.

Druk. zob. 32

Nr spisu inw. P.17,9

46

Pol. 1923-1924. mszps z licznymi odręcznymi dopiskami.

17 x 21 cm. K. 25. Luźne.

„O sceptycyzmie etycznym. Lato 1923/24. 4 godz.[iny]”. Obejmuje plan i zagadnienia 26 wykładów od 5 maja 1924 r. do 25 czerwca 1924 r. z licznymi odsyłaczami do wykładów z lat ubiegłych.

Druk.: K. Twardowski: Wykłady z etyki. O sceptycyzmie etycznym, przygot. do druku Izydora Dąmbska. Etyka T. 9, 1971, s. 171-222.

Nr spisu inw. P.15,10

47

Pol. 1924-1925. mszps, rkps innej ręki z odręcznymi dopiskami.

17 x 21 cm. K. 104. Luźne

„Rozwój filozofii greckiej 4 godziny Półr.[ocze] zimowe 1924/5”. Tekst i zagadnienia 64 wykładów od 1 października 1924 r. do 18 marca 1925 r.

Nr spisu inw. P.3,2

48

Pol. 1924-1925. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-86. Luźne.

„Teorya poznania. Wykład czterogodzinny. Lato 1924/5”. Tekst i zagadnienia 25 wykładów od 20 kwietnia 1925 r. do 23 czerwca 1925 r.

Druk.: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, do druku przygot. Izydora Dąmbska, słowo wstępne Tadeusza Czeżowskiego T. 21, 1975, s. 239-299.

Nr spisu inw. P.3,5

49

Pol. 1925-1926. mszps z odręcznymi dopiskami.

17 x 21 cm. K. I, 1-65. Luźne

„Syllogistyka”.

 1. „I. i II Trm.[trymestr] 1925/6. 1 godzina w tygodniu, w poniedziałki”. Zagadnienia i tekst 19 wykładów od 5 października 1925 r. do 15 marca 1926 r. k. 1-36.
 2. „III Trym.[estr]. 1925/6”. Tekst 7 wykładów od 26 kwietnia 1926 r. do 21 czerwca 1926 r. k. 37-65.

Nr spisu inw. P.3,4

50

Pol. 1926-1927. mszps, rkps z odręcznymi dopiskami.

17 x 21 i mniej cm.K. 159. Luźne

„Główne Zasady Nauk filozoficznych. Wykład dwugodzinny, I. II. III. trymestr 1926/7”. Obejmuje 49 wykładów od 4 października 1926 r. do 30 czerwca 1927 r. k. 1-131.

 1. Tekst wykładów k. 1-131.
 2. Pytania do wykładów k. 132-148.
 3. Notatki i uwagi do wykładów k. 149-159.

Nr spisu inw. P.4,6

51

Pol. 1926-1930. mszps 17 x 21 cm.

 1. 181 /po k. 169, 169a/ Luźne.

„Wstęp do psychologii. 1929/30. Wykład dwugodzinny I. II. III. Trymestr”.

Obejmuje 38 wykładów od 2 października 1929 r. do 26 czerwca 1936 r.

 1. Plan i zagadnienia wykładów r. k. 1-21.
 2. Treść wykładów k. 20-172.
 3. Rozdziały I-V pracy K. Twardowskiego O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju, odbitka z „Encyklopedii Wychowawczej” T. 9, z. 1 Warszawa 1913, s. 1-27 wycinki naklejone na 37 kartach.

Por. druk. K. Twardowski: O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju. [W:] Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa, Państ. Wydaw. Naukowe, 1965, s. 241-265.

 1. „Eksperyment zeznaniowy”. Eksperyment psychologiczny przeprowadzony 26 stycznia 1926 r. w ramach ćwiczeń psychologicznych – przebieg i zestawienie wyników k. 173-181.

Nr spisu inw. P.9,1

52

Pol. 1927-1928. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-10. Luźne.

„Główne kierunki etyki naukowej 1927/8 wykład 4-godz.[inny]”. Plan i zagadnienia 60 wykładów od 8 października 1927 r. do 15 marca 1928 r. Druk. zob. 32

Nr spisu inw. P.17,10

53

Pol. 1927-1928. mszps 17 x 21 cm. K. 8. Luźne.

„Sceptycyzm etyczny. III. Trymestr, 1927/8. 4 godz.[iny] tyg.[odniowo]”.

Semestr letni. Plan i zagadnienia 27 wykładów od 23 kwietnia 1928 r. do 28 czerwca 1928 r. z licznymi odsyłaczami do wykładów z lat ubiegłych.

Druk. zob. 46

Nr spisu inw. P.15,11

54

Pol. 1928-1929. mszps, rkps 17 x 21 cm. K. 1. Luźna.

„Główne zasady nauk filozoficznych. Wykład trzygodzinny w I. i II. trym.[estrze] 1928/9”. Zagadnienia trzech wykładów z 2, 3 i 4 października 1928 r.

Nr spisu inw. P. 4,7

II Materiały do zajęć dydaktycznych

55

Pol. 1896-1906. mszps, rkps K. 60 + koperta. Luźne.

„Tematy stawiane Kandydatom nauczycielskim (zad.[ania] domowe z filozofii)”. Zadania dla kandydatów na nauczycieli szkół średnich.

 1. Lista osób i tematów k. 1-2.
 2. „Oceny prac” k. 3-60.

Nr spisu inw. [P.18,8]

56

Pol. Prawdop. 1897. mszps 17 x 21 cm. K. 1. Luźna.

„Wskazówki dla piszących sprawozdanie z lektury seminaryjnej”.

Druk.: K. Twardowski: Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, wybór i oprac. Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 322.

Nr spisu inw. [P.18,3]

57

Pol. Prawdop. 1897. mszps 17 x 21 cm.

 1. 3 + koperta. Luźne.

„Wstęp do seminaryum fil.[ozoficznego] niższeg.[o]”. Określenie celów i zasad uczestnictwa w seminarium k. 1-3.

Druk.: K. Twardowski: Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, wybór i oprac. Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 317-319.

Nr spisu inw. [P.18,3]

58

Pol. Po 1900. mszps 17 x 21 cm. K. 24. Luźne.

Ocena rozprawy doktorskiej dotyczącej filozofii E. Husserla.

Nr spisu inw. [P.18,7]

59

Pol. 1912, 1921. mszps, rkps wielu rąk.

 1. 158. Luźne.

„Experyment nad rozpoznaniem stylu męskiego i żeńskiego”. Eksperyment przeprowadzony w ramach ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej w roku akad. 1911/12 i 1920/21; materiały, notatki, zestawienie wyników.

Nr spisu inw. T.25,49

60

Pol. Do 1914. rkps 21 x 17 cm. K. 113 + koperta. Luźne.

Odpowiedzi pisemne studentów K.T. na dwa zestawy pytań zadawanych przy przyjęciu na proseminarium k. 1-55, 57-113.

Zestaw pytań – mszps k. 56.

Nr spisu inw. [P.18,9]

61

Pol. Prawdop. między 1917 a 1922. mszps 17 x 21 cm. K. 1-3. Luźne.

„Rozbiór logiczny I. Medytacyi Descartes’a.”.

Druk.: K. Twardowski: Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, wybór i oprac. Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 320-321.

Nr spisu inw. [P.18,3]

62

Pol., greka, łac. 1918-1919. Rkps wielu rąk w tym K.T.

11 x 17 cm. K. 52 + koperta. Luźne.

„Ćw.[iczenia] filozof.[iczne]. Egz.[amin] wstępny 1918/19”. Materiały do egzaminu z filozofii.

Nr spisu inw. [P.18,1]

63

Pol. 1934-1935. Formularz wypełniony ręcznie, rkps wielu rąk w tym K.T.

 1. 25. Luźne.

Materiały i notatki dotyczące egzaminów w roku akad. 1933/34 i 1934/35.

„Egz.[aminy] ustne” napis na kopercie ręką K. T.

Nr spisu inw. [P.18,3]

III Rozprawy i inne prace

64

Niem. 1891. Rkps dwóch rąk w tym K.T. 34 x 21 cm.

 1. I, 69 /numeracja osobna dla każdej części/. Luźne.

„Idee und Perception”.

 1. Tekst k. 1-35.

Prawdop. ręką Kazimiery Twardowskiej – żony

Nr spisu inw. T.26,52

 1. Notatki k. I, 1-34.

Nr spisu inw. T.26,53/19

Druk.: K. Twardowski: Idee und Perception. Eine erkenntnis-theoretische Untersuchung aus Descartes. Wien, Carl Konegen, 1982. Tłumaczenie polskie: Elżbieta Paczkowska-Łagowska: Idea i percepcja. Z badań epistemologicznych nad Kartezjuszem. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej T.22, 1976, s. 317-344.

65

Pol. Po 1891 r. rkps 34 x 21 i mniej cm. K. 36. Luźne.

„Teorya Sądów”.

Nr spisu inw. T.20,15

66

Niem. Prawdop. 1894. rkps 21 x 17 cm.

 1. 13 /brak k. 6, 9-12/. Luźne.

Fragment rozprawy o wyobrażeniach i pojęciach.

„Habil. I. Teil.” – dopisek autora na k. 1

Nr spisu inw. P.3,7

67

Niem. Ok. 1894. Rkps 21 x 17 i mniej cm.

 1. VI, 475 /numeracja osobna dla każdej części/. Luźne.

Materiały I notatki do pracy habilitacyjnej Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen.

 1. „Als leiten der Gesichtspunkt der Arbeit„ k. I-IV, 1-117.

Nr spisu inw. T.26,53/2

 1. „Begriffs-Eigenschaften„ k. I, 1-33.

Nr spisu inw. T.26,53/1

 1. „Begriffs-Umfang (I)” k. 1-29.

Nr spisu inw. T.26,53/4

 1. „Begriff und Allgemeine Vorstellung (Begriffs Umfang II)„ k. 1-8.

Nr spisu inw. T.26.53/12

 1. „Begr.[iffs]-Eigenschaften” k. 1-20.

Nr spisu inw. T.26.53/18

 1. „Anschauung” k. 1-27.

Nr spisu inw. T.26.53/6

 1. „Zeugnisse” k. 1-7.

Nr spisu inw. T.26.53/7

 1. „Vorstellungswesen des Begriffs” k. 1-7.

Nr spisu inw. T.26.53/9

 1. „Wessen” k. 1-23.

Nr spisu inw. T.26.53/10

 1. „Historisches” k. 1-7.

Nr spisu inw. T.26.53/11

 1. „Begriff, seine Definition” k. 1-29.

Nr spisu inw. T.26.53/13

 1. „Merkmal” k. 1-50.

Nr spisu inw. T.26.53/14

 1. „Begriffs-Inhalt und Begriffs-Gegenstand” k. 1-27.

Nr spisu inw. T.26.53/15

 1. „Bolzanos u.[nd] Ulricis Def.[inition] Excerpte aus Ulrici” k. 1-17.

Nr spisu inw. T.26.53/16

 1. „Begr.[iff]-Definition” k. 1-20.

Nr spisu inw. T.26.53/17

 1. „Notizen” k. 1-27.

Nr spisu inw. T.26.53/5

 1. „Materyały” Bibliografia k. 1-2.

Nr spisu inw. T.26.53/3

18.„Varia” k. I, 1-33.

na k. 21-29 pismo innej ręki

Nr spisu inw. T.26.53/8

Druk.: Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine psychologische Untersuchung. Wien, Alfred Hölder, 1894. Tłumaczenie polskie: Izydora Dąmbska: O treści i przedmiocie przedstawień. [W:] K. Twardowski: Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa, Państ. Wydaw. Naukowe, 1965, s. 3-91.

68

Niem. 1894. rkps 21 x 17 cm. K. 11. Luźne.

„Roger Baco. (sic!) (11. Juni 1294-1894)”. Sylwetka i filozofia Rogera Bacona.

Nr spisu inw. T.1

69

Niem. 1895. rkps pismo dwóch rąk w tym K.T. z dopiskami na odwrocie.

21 x 17, K. 267 /brak kart 1-87, 90-269/ + koperta. Luźne.

„Die Unsterblichkeitsfrage”.

Tekst  pracy k. 1-267.

Notatki i plan pracy k. 268-269.

Nr spisu inw. P. 4,5

70

Pol. Po 1896. rkps z odręcznymi dopiskami na odwrocie. 21 x 17 i mniej cm.

 1. I, 1-225 / po k. 17, 17a, 17b/. Luźne.

„Psychologia”.

 1. „Określenie Psychologii” k. 1-17.
 2. „Ogólna charakterystyka zjawisk duchowych (psychicznych)” k. 17-40.
 3. „Wrażenia zmysłowe k. 41-92.
 4. „Wyobrażenia pierwotne niezmysłowe” k. 93-101.
 5. „Wyobrażenia pochodne oparte na pamięci” k. 101-137.
 6. „Wyobrażenia oderwane” k. 137-147.
 7. „Wyobrażenia twórcze” k. 147-159.
 8. „Dodatek: Wyobrażenia symboliczne” k. 160-164.
 9. „O sądach” k. 165-189.
 10. „Spostrzeżenia zmysłowe” k. 189-220.
 11. „Bibliografia prac w języku polskim, francuskim i angielskim k. 221.
 12. „Notatki k. 222-225.

Nr spisu inw. P.12,1

71

Pol. Prawdop. 1899. rkpsz odręcznymi dopiskami. 21 x 17 cm.

 1. I-XIII 1-243 /po k. 128, 128a, po k. 152, 152a/. Luźne.

„Etyka”. Prawdopodobnie szkic skryptu akademickiego.

 1. Streszczenie pracy k. I-XIII.
 2. Tekst pracy k. 1-243.

2.1. „Etyka teoretyczna” k. 1-123.

2.1.1. „Ocena etyczna” k. 10-80.

2.1.2. „Kryterium  etyczne” k. 81-123.

2.2. „Etyka   praktyczna” k. 124-243.

2.2.1. „O powinnościach (obowiązkach) i cnotach w ogóle” k. 124-176.

2.2.2. „O poszczególnych obowiązkach i cnotach” k. 176-243.

Druk.: K. Twardowski: Etyka, przygot. do druku przedmową i przypisami opatrzył Ryszard Jadczak. Toruń, Wydaw. „Adam Marszałek”, 1994, s. 20-108.

Tekst niedokończony

Nr spisu inw. P.14,1

72

Pol. 1903 lub później. Rkps z odręcznymi dopiskami i poprawkami.

21 x 17 cm. K. 41. Luźne.

„Historja filozofii (filoz.[ofia] grecka i filoz.[ofia] franc.[uska] XVIII w.)”.

Historia filozofii od szkoły jońskiej do filozofii XVIII w.

Nr spisu inw. P.4,2

73

Niem. Po 1911. mszps z odręcznymi dopiskami. 17 x 21 cm.

 1. 70 /po k.64, k. a-f/ + koperta. Luźne.

„Funktionen und Gebilde”. Niemieckojęzyczna wersja pracy O czynnościach i wytworach.

 1. Tekst pracy k. 1-64.
 2. „Rekapitulation des I. Vortrages vor dem II. Vortrag.„ k. a-f.

Por. druk.: K. Twardowski: O czynnościach i wytworach. [W:] Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa, Państ. Wydaw. Naukowe, 1965, s. 217-240.

Nr spisu inw. T.21,30

74

Pol. Przed 1912. rkps 21 x 17 cm. K. I, 1-7. Luźne.

„Pojecie i podział filozofii”.

Nr spisu inw. T.6,9

75

Pol. 1913 lub później. mszps z licznymi odręcznymi dopiskami., rkps 34 x 21 cm. K. I, 1-33. Luźne.

„O pojęciu rozumowania”.

Nr spisu inw. T.17,29

76

Pol. Po 1914. rkps 34 x 21 cm. K. 5. Luźne.

„Wstęp. 1. Sądy a powiedzenia. 2. Sądy a przedstawienia. 3 znaczenia wyrazu „myśleć”.

Prawdop. początek rozprawy

Nr spisu inw. T.24,16

77

Pol., fr. 1917-1921. rkps

 1. 53 /numeracja oddzielna dla części 1 i 2/. Luźne.

„Fonctions et produits”.

 1. Przekład pracy O czynnościach i wytworach do §28 włącznie k. 1-22.

Nr spisu inw. T.21,30

 1. „Do francuskiego przekładu czynności i wytworów” k. 1-31.

2.1. Luźne    notatki k. 1-30.

2.2. Rewers biblioteczny z autografem K. Twardowskiego – formularz wypełniony ręcznie k. 31.

Nr spisu inw. [P.18,5]

 1. Twardowski tłumaczył razem z Marią Cieszyńską.

Por. druk.: K. Twardowski: O czynnościach i wytworach. [W:] Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa, Państ. Wydaw. Naukowe, 1965, s. 217-240.

78

Pol. Przed 1917. mszps z odręcznymi dopiskami, rkps K. 49. Luźne.

„Symbolizm logiczny a myślenie”. Omówienie systemu logiki algebraicznej W. Jevonsa i F. Brentana.

 1. Wersja I k. 1-26.
 2. Wersja II k. 27-46.
 3. Notatki k. 48-49.

Nr spisu inw. T.21,43

79

Pol. 1918. mszps 27 x 22 cm. K. 4. Luźne.

„O szkolnictwie ludowem”. Sytuacja obecna i zalecenia.

Nr spisu inw. T.23,44

80

Pol. 1919 lub później. mszps, rkps 34 x 21 i mniej cm. K. I, 1-29. Luźne.

„Cz. I. O pojęciach. Rozdział I. O przedstawieniach w ogóle. Rozdział II. O pojęciach”. Prawdopodobnie początek rozprawy.

 1. Tekst pracy k. 1-15.
 2. Notatki k. 16-29.

„O przedstawieniach i sądach” – napis inną ręką na k. I

Nr spisu inw. T.21,28

81

Pol. Po 1921. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-16. Luźne.

„Przedmiot nauczania i przedmiot poszczególnych nauk”.

 1. Tekst pracy k. 1-14.
 2. Notatki k. 15-16.

Druk.: K. Twardowski: Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, wybór i oprac. Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 435-445.

Nr spisu inw. T.20,38

82

Pol. Przed 1921. mszps 17 x 21 cm. K. 7. Luźne.

„Rozgłos a wpływ”.

Tekst niedokończony.

Nr spisu inw.T.10,19

83

Pol. 1924 lub później. mszps, rkps 21 x 17 i mniej cm. K 24. Luźne.

Franciszek Brentano”. Omówienie logiki formalnej F. Brentana.

1.Tekst pracy k. 1-24.

 1. Notatki k. 22-24.

Nr spisu inw. P.4,3

84

Pol. 1925-1926. mszps z odręcznymi i maszynowymi dopiskami.

17 x 21 cm. K. 116. Luźne.

„O psychologii”.

 1. „V. 11. Behavioryzm 1925/6” k. 1-34.
 2. „V. 11. Psychoanaliza” k. 35-70.
 3. Rozdziały VI-VII i „Literatura” z pracy K. Twardowskiego O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju, odbitka z „Encyklopedii Wychowawczej” T. 9, z. 1 Warszawa 1913, s. 27-50 wycinki naklejone na karty 71-116.

Por. druk. K. Twardowski: O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju. [W:] Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa, Państ. Wydaw. Naukowe, 1965, s. 265-291.

Nr spisu inw. P.9,6

85

Pol., niem. Prawdop. 1927. mszps 17 x 21 cm.

K 14 /po k.16 k.A-H/. Luźne.

„Kant Prolegomena w streszczeniu”.

 1. Tekst k. 1-6.
 2. „Anmerkung” k. A-H.

Nr spisu inw. [P.18,7]

86

Pol. rkps z odręcznymi dopiskami.

21 x 17 cm. K. 97. Luźne.

„Dusza i ciało”.

Nr spisu inw. P.5,3

87

Pol. Mszps, rkps K. 5. Luźne.

Dyletantyzm.

 1. Tekst pracy k. 1-3
 2. Notatki k. 4-5.

Nr spisu inw. T.10,18

88

Pol. mszps 29 x 23 cm. K. I, 1-6. Luźne.

„Pojęcie logiki jako nauki o prawdziwości sądów. Część pierwsza. Rozdział pierwszy”. Początek pracy.

Nr spisu inw. T.17,27

89

Pol. rkps 34 x 21 cm. K. 18. Luźne.

„Przedmiot i zadania Psychologii”.

Nr spisu inw. T.23,46

IV Tłumaczenia, recenzje, omówienia

90

Pol. 1897. rkps 21 x 17 cm. K. 58. Luźne.

Materiały do recenzji prac ks. A. Pechnika Zarys psychologii (Lwów, Towarzystwo Pedegogiczne, 1895) i Logika elementarna (Tarnów 1897).

 1. Materiały do recenzji Zarysu psychologii k. 1-34.

Por. druk. Muzeum R. 12, 1896, z. 5, s. 282-290, 369-379.

Nr spisu inw. T.13,25,2

 1. List Rady Szkolnej Krajowej do K.Twardowskiego z 12 marca 1897 r. z prośbą o recenzję Logiki elementarnej k.35.
 2. Materiały do recenzji Logiki elementarnej k.36-58.

Nr spisu inw. T.13,25,1

91

Pol., fr. 1921. mszps, rkps dwóch rąk w tym K.T. 30 x 23 i mniej cm.

 1. 130 /numeracja oddzielna dla części 1 i 2/ + koperta. Luźne.

„Nowe rozprawy o rozumie ludzkim”. Początek przekładu G. W. Leibniza Nouveaux essais sur l’entendement humain k. 1-120.

 1. „Przedmowa” 2 egz.: rkps, mszps k. 1-44.
 2. „Księga pierwsza O pojęciach wrodzonych. Rozdział pierwszy Czy istnieją w umyśle ludzkim zasady wrodzone” 3 egz.: 1 rkps, 2 mszps (oryginał i kopia) z odręcznymi poprawkami k. 45-72, 74-120, brak k. 73.

Por. druk. G. W. Leibniz: Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, z oryg. fr. przeł. Izydora Dąmbska. Warszawa, PWN, 1955, s. 3-70.

Nr spisu inw. T.18,31

 1. „Do Przekładu Leibniza”. Luźne notatki do filozofii Leibniza k. 1-11.

Nr spisu inw. T.18,32

92

Pol., fr. 1921 i później. Mszps z licznymi odręcznymi poprawkami.

34 x 21. K. I, 1-19. Luźne.

„Symbolomanie et pragmatophobie”.

 1. Wersja polska – dotyczy artykułu prof. fizyki z Uniwersytetu w Tuluzie H. Bouasse’a na temat teorii A. Einsteina zamieszczonego w czasopiśmie Scientia k. 1-7.
 2. Wersja francuskojęzyczna pracy Symbolomania i pragmatofobia k. 8-19.

Por. druk. K. Twardowski: Symbolomania i pragmatofobia [W:] Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa, Państ. Wydaw. Naukowe, 1965, s. 354-363.

Tytuł inna ręką na k. I

Nr spisu inw. T.21,42

93

Pol. 1923. mszps z licznymi odręcznymi dopiskami.

30 x 21 cm. K. 26. Luźne.

Recenzja książki I. Halperna Stanowiska w etyce. Wstęp metodologiczny do etyki, Warszawa 1918.

Druk.: Ruch Filozoficzny T. 7, 1923, nr 7/8, s. 101b-105a

Nr spisu inw. T.16,22

94

Pol. 1930. rkps z licznymi odręcznymi poprawkami.

34 x 21 i mniej cm. K. 12 /numeracja oddzielna dla każdej części/. Luźne.

Materiały dotyczące pracy E. Rignana Premiers lineaments d’une morale fondee sur lharmonie de la vie, Milano 1928.

 1. „Referat z pracy Eugeniusza Rignano” k. 1-9.

1.1. Tekst k. 1-5.

1.2. „Uwagi” k. 6-9.

Nr spisu inw. T.17,37

 1. „Zarys etyki opartej na harmonii życia (życiowej)”. Cz. I. Postulaty etyczne różnych szkół filozoficznych a postulat harmonii. 1. Wybór najwyższego postulatu etycznego. Początek przekładu pracy E. Rignana k. 1-3 /numeracja stron 1-6/.

Druk.: Ryszard Jadczak: Kazimierz Twardowski – twórca szkoły lwowsko-warszawskiej. Toruń, Wydaw. „Adam Marszałek”, 1991, s. 141-142.

Nr spisu inw. P.3,8

V Odczyty, wykłady powszechne, przemówienia

95

Pol. 1894. rkps 21 x 17 cm. K I, 1-10. Luźne.

„Odczyt o Przesądach naukowych miany w Ognisku 24. listopada 1894. r.”. Odczyt w Polskim Akademickim Stowarzyszeniu w Wiedniu „Ognisko”.

Nr spisu inw. T.4,6

96

Pol. 1897. rkps 21 x 17 cm. K. I, 1-17. Luźne.

„Indukcya w Metafizyce. Wykład wygłoszony na posiedz.[eniu] Tow.[arzystwa Przyrodników] im. Kopernika 1 VI 97”. k. 1-17.

Por. druk. Słowo Polskie nr 27 z 2 czerwca 1897 r., s. 2, zob. 128; Gazeta Lwowska nr 127 z 5 czerwca 1897 r., s. 3; Gazeta Narodowa nr 156 z 6 czerwca 1897 r., s. 2; Kurier Lwowski nr 155 z 5 czerwca 1897 r., s. 2 – streszczenia.

Nr spisu inw. T.6,10

97

Pol. 1899. rkps 29 x 23 cm. K. 19. Luźne.

„O estetyce experymentalnej. Odczyt wygłoszony w Czytelni dla Kobiet dnia 18. lutego 1899”.

Por. druk. Słowo Polskie nr 44 z 21 lutego 1890 r., s. 3 – streszczenie.

Nr spisu inw. T.16,23

98

Pol. 1899. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-10. Luźne.

„O poczytności [poczytalności] karnej Odczyt w Tow.[arzystwie] prawniczym”. Odczyt wygłoszony na posiedzeniu Towarzystwa Prawniczego we Lwowie 25 marca 1899 r.

Druk.: Ryszard Jadczak: Kazimierz Twardowski – twórca szkoły lwowsko-warszawskiej. Toruń, Wydaw. „Adam Marszałek”, 1991, s. 119-123; K. Twardowski: Etyka, do druku przygot., przedmową i przypisami opatrzył Ryszard Jadczak. Toruń, Wydaw. „Adam Marszałek”, 1994, s. 119-123.

Nr spisu inw. T.5,8

99

Pol. Prawdop. 1902. rkps z odręcznymi dopiskami. 21 x 17 cm. K. I-V, 1-61. Luźne.

„Filozofia XIX w.”. Historia filozofii od XVII w. (Kartezjusz). Prawdopodobnie odczyt wygłoszony 14 marca 1902 r. we Lwowie, w sali obrad Rady Miejskiej w cyklu „Wiedza i Życie w XIX Stuleciu”.

 1. Tekst odczytu k. I-V, 1-60.
 2. Notatki k. 61.

Por. druk. Kurier Lwowski nr 80 z 21 marca 1902 r., s. 7 – streszczenie i ocena.

Nr spisu inw. P.1,2

100

Pol. 1903. mszps 17 x 21 cm. K. 8. Luźne.

„Co to jest filozofia i po co się jej uczymy? Wykład powszechny wygłoszony w Tarnopolu 22. XI. 1903.”.

Por. druk.: Powszechne Wykłady Uniwersyteckie. Gazeta Sanocka I, 1904, nr 47 z 20 listopada 1904 r., s. 3 – streszczenie.

Nr spisu inw. T.12,21

101

Pol. 1903. mszps z odręcznymi dopiskami.

17 x 21 cm. K I, 1-121. Luźne.

„Dusza i ciało, historyczny przegląd głównych teoryi o ich wzajemnym stosunku. Powszechne Wykłady Uniwersyteckie. Rok IV. Serya 2. i 3. Styczeń luty, marzec 1903”. Obejmuje okres od społeczeństw pierwotnych Grecji starożytnej (Tales) do XIX w.

Por. druk. K. Twardowski: Rozprawy i artykuły filozoficzne, zebrali i wydali uczniowie. Lwów, „Książnica-Atlas”, 1927, s. 444-445 – program.

Nr spisu inw. P.9,2

102

Pol. 1905. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-12. Luźne.

„O pamięci. Powszechny wykład uniwersytecki , wygł.[oszony] we Lwowie, 26. XI. 1905.”.

Por. druk. Program Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich. Rok VII (1905). Seria I. Listopad i grudzień 1905, s. 12 – program.

Nr spisu inw. T.6,11

103

Pol. 1906. mszps, rkps 17 x 21 cm. K. I, 1-20. Luźne.

„Dlaczego lubimy muzykę? Powszechny Wykład Uniwersytetu, wygłoszony 12 listopada 1906 we Lwowie w sali „Gwiazdy”.

 1. Tekst wykładu k. 1-19.
 2. Notatki k. 20.

Nr spisu inw. T.17,4

104

Pol. 1906. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-15. Luźne.

„O Przesądach. Powsz.[echny] wykład uniwersytecki wygłoszony w szkole kolejowej w niedzielę 18. marca, 1906.”.

Por. druk. Program Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich. Rok VII (1905). Seria III. Luty-kwiecień 1906, s. 13 – program.

Nr spisu inw. T.4,7

105

Pol. 1910. mszps z odręcznymi dopiskami. 17 x 21 cm.

 1. 6 /numeracja I-VI/. Luźne.

Streszczenia odczytów.

 1. „Określenie filozofii” k. I.
 2. „Ogólny pogląd ma metodę badań naukowych” k. II.
 3. „Psychologia myślenia a Logika” k. III.
 4. „Myśl i mowa” k. IV.
 5. „Od czego zależy siła uczuć?” k. V.
 6. „Rzut oka na filozofię wieku XIX.” k. VI.

Druk.: K. Twardowski: Rozprawy i artykuły filozoficzne, zebrali i wydali uczniowie. Lwów, „Książnica-Atlas”, 1927, s. 423-426.

Nr spisu inw. T.16,24

106

Pol. 1910. mszps 17 x 21 cm. K. 13. Luźne.

„Zagajenie 100. posiedzenia Polskiego G[T]ow. filozoficznego. Piątek, 4 listopada, 1910”.

Por. druk. Uczczenie zasług prof. dr. Kazimierza Twardowskiego przy sposobności setnego posiedzenia polskiego Towarzystwa filozoficznego. Przegląd Filozoficzny R. 14, 1911, s. 131-137 – streszczenie.

Nr spisu inw. T.17,26

107

Pol. 1911 lub później. mszps, rkps 17 x 21 i mniej cm.

 1. I, 1-24. Luźne.

„W sprawie klasyfikacyi poglądów na wzajemny stosunek duszy i ciała (P.[olskie] T.[owarzystwo] filozof.[iczne] 21/XI 908)”. Odczyt wygłoszony na siedemdziesiątym drugim posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 21 listopada 1908 r.

 1. Tekst k. 1-11.
 2. Notatki k. 12-24.

Druk.: K. Twardowski: Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa, Państ. Wydaw. Naukowe, 1965, s. 200-204.

Nr spisu inw. T.11,20

108

Pol. 1912. Masz z odręcznymi poprawkami.

17 x 21 cm. K. I, 1-25. Luźne.

„Dlaczego wiedza jest potęgą? Wykład na otwarciu Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich we Lwowie 10. listopada, 1912”.

Druk.: K. Twardowski: Dwa odczyty, do druku przygot. Izydora Dąmbska. Ruch Filozoficzny T. 34, 1976, nr 1/2, s. 25-33.

Nr spisu inw. T.8,14

109

Pol. 1912. mszps, rkps z odręcznymi dopiskami.

17 x 21 cm. K. 26. Luźne.

„Historyczne pojęcie filozofii. Referat wygłoszony w sekcyi filozoficznej XI. Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich. Kraków, 19. lipca, 1911.(sic!)”.

Por. druk. K. Twardowski: Rozprawy i artykuły filozoficzne, zebrali i wydali uczniowie. Lwów, „Książnica-Atlas”, 1927, s. 427-428; Księga Pamiątkowa XI Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie, 18-22 lipca 1922. Kraków 1912, s. 90-92 – streszczenia.

Błąd autora w datowaniu – zjazd odbył się w 1912 r.

Nr spisu inw. T.7,12

110

Pol. 1912. mszps, rkps z odręcznymi dopiskami.

17 x 21 cm. K. I, 1-17. Luźne.

„Nauki humanistyczne a psychologia”. Odczyt na 130 posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 12 października 1912 r. we Lwowie.

Druk.: K. Twardowski: Dwa odczyty, do druku przygot. Izydora Dąmbska. Ruch Filozoficzny T. 34, 1976, nr 1/2, s. 17-24.

Nr spisu inw. T.8,13

111

Pol. 1914. mszps 17 x 21 cm. K. 16. Luźne.

„O pojęciu wychowania. Odczyt wygłoszony na Zjeździe członków Polskiego Tow.[arzystwa] pedagogicznego we Lwowie dnia 5 lipca 1914”.

Druk.: K. Twardowski: Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, wybór i oprac. Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 411-422.

Nr spisu inw. T.3,5

112

Pol. Prowdop. do 1915 r. Rkps innej ręki.

21 x 17 cm. K. I, 1-24. Luźne.

„Podstawy wiedzy ludzkiej. Odczyt wygłoszony w Bibliotece Polskiej w Wiedniu”.

Druk.: K. Twardowski: Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, wybór i oprac. Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 302-314.

Ręką Kazimiery Twardowskiej – żony.

Nr spisu inw. T.15,55

113

Pol. 1916. Mszps 17 x 21. K. 6. Luźne.

Przemówienie na posiedzeniu Komisji Planów i Podręczników Szkolnych Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie 25 marca 1916 r.

 1. Tekst przemówienia k. 1-6.
 2. Zagadnienia przemówienia. k. 7.

Por. druk. Gazeta Polska nr 2809 z 26 marca 1916 r., s. 2; Wiek Nowy nr 4444 z 28 marca 1916, s. 3 – streszczenia.

Nr spisu inw. T.14,51

114

Pol. 1917. mszps 17 x 21 cm. K. 2. Luźne.

„Przemówienie nad grobem Maryana Smoluchowskiego w Krakowie 7.9.917”.

Nr spisu inw. T.14,50

115

Pol. 1921. mszps 17 x 21 cm.

 1. 3 /numeracja stron 1-6/. Luźne.

„O wartości poznawczej nauk przyrodniczych. Wykład wstępny, wygłoszony na otwarciu kursu uzupełniającego dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkołach średnich we Lwowie, dnia 25. kwietnia, 1921. (przewodnia myśl)”.

Nr spisu inw. T.2,2

116

Pol. 1922. Mszps 17 x 21 cm. K. 11. Luźne.

„Przemówienie na otwarciu kursu dokształcającego [dla nauczycieli] z zakresu matematyki, fizyki i geografii na nauczycieli szkół średnich. Aula Gimnazyum Batorego, poniedziałek, 9.I.1922. 10. Rano”.

 1. Tekst przemówienia k. 1-8.
 2. Plan przemówienia k. 9-11.

Por. druk. Gazeta Lwowska nr 8 z 11 stycznia 1922, s. 5 – streszczenie.

 1. Twardowski przemawia jako Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Nauczycieli Szkół Średnich.

Nr spisu inw. T.9,17

117

Pol., fr. 1927. rkps 15 x 23 cm. K. 11 Luźne.

Zagajenie na otwarciu II Polskiego Zjazdu Filozoficznego 23-28 września 1927 r.

Nr spisu inw. T.24,34

118

Pol. 1932-1933. mszps z licznymi odręcznymi dopiskami, rkps K. 66 + 2 koperty /numeracja oddzielna dla każdej części/. Luźne.

„O dostojeństwie Uniwersytetu”. Tekst napisany z okazji otrzymania przez K. Twardowskiego doktoratu honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego (uchwała Senatu z 31 maja 1930 r.) i wygłoszony w Auli Uniwersytetu Lwowskiego 21 listopada 1932 r.

 1. Tekst przemówienia k. 1-14.

Druk.: K. Twardowski: Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, oprac. i wybór Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 461-471.

Nr spisu inw. T.16,35

 1. „Materyały do „uwag” do ew. 2-ego wydania przemówienia poznańsko- lwowskiego z 1932 (21.XI)” Tekst przemówienia O dostojeństwie Uniwersytetu k. 1-20 + koperta.

Nr spisu inw. T.16,36

 1. Myśli, notatki, plan i uwagi do przemówienia k. 1-18 + koperta.

Nr spisu inw. T.24,41a

 1. Streszczenie przemówienia k. 1-3.

Nr spisu inw. T.16,54

 1. Materiały dotyczące rozsyłania przemówienia O dostojeństwie Uniwersytetu zawierające listy osób do których wysłano tekst k. 1-11.

Nr spisu inw. P.18,6

VI Projekty programów nauczania, projekt statutu, orzeczenie sądowe

119

Pol. 1919. mszps z odręcznymi poprawkami i dopiskami.

29 x 21 cm. K.48. Luźne.

„Projekt statutu ramowego uniwersytetów polskich”.

Nr spisu inw. T.22,45

120

Pol. 1921. mszps z odręcznymi dopiskami.

34 x 22 cm. K. 8. Luźne.

„Program psychologii”. Projekt programu nauczania dla szkół średnich.

Por. druk. Program nauczania psychologii w szkole średniej. Muzeum R. 36, 1921, z. 1/2, s. 28-33.

Nr spisu inw. T.20,40

121

Pol. 1922-1923. mszps 30 x 24 i mniej cm.

 1. 22 + koperta. Luźne.

„Orzeczenie w sprawie pornografii, przygotowane dla sądu (nie przedłożone z powodu umorzenia (?) sprawy)”. Sprawa o obrazę czci przed Sądem okręgowym karnym we Lwowie przeciwko Wacławowi Mejbaumowi dotyczyła wydawnictw Instytutu Literackiego „Lektor”.

 1. Tekst orzeczenia k. 1-14.

Druk.: Ryszard Jadczak: Kazimierz Twardowski o pornografii. Ruch Literacki. T. 82, 1991, z. 4, s. 174-182.

 1. Fragment brudnopisu k. 15-20.
 2. Pisma z 25 września i 13 października 1922 r. w sprawie wypłacenia zaliczki K.Twardowskiemu i dr. Edwardowi Porębowiczowi jako biegłym k. 21-22.

Nr spisu inw. T.19,33

122

Pol. Po 1922. Mszps, rkps 30 x 24 i mniej cm.

 1. 25 /numeracja oddzielna dla części 1 i 2/. Luźne.

„Projekt programu logiki”.

 1. Zarys programu k. 1-3.

Nr spisu inw. T.20,41

 1. „Program logiki dla 8. klasy gimnazyów polskich. 3 godziny tygodniowo w pierwszym półroczu klasy ósmej”. k. 1-22.

2.1. Wersja  I k. 1-16.

2.2 Wersja II k. 17-22.

„Pierwszy projekt tego programu pisany w lutym 1922” – dopisek na k. 11

Nr spisu inw. T.20,39

123

Pol. 1935-1936. mszps 34 x 21 i mniej cm.

 1. 8 + koperta. Luźne.

Materiały dotyczące wymagań i lektur obowiązujących przy egzaminie z pedagogiki i dydaktyki na nauczycieli szkół średnich.

 1. List z 16 grudnia 1935 r. i załączniki Komisji Egzaminów Państwowych we Lwowie na Nauczycieli Szkół Średnich podpisany przez Przewodniczącego Komisji Kazimierza Ajdukiewicza k. 1-4.
 2. Propozycja K. Twardowskiego k. 5-8.

„Wymagania przy egz.[aminie] ustnym” – napis na kopercie ręką K. Twardowskiego

Nr spisu inw. [P.18,4]

124

Pol. 1935. Mszps, rkps z licznymi odręcznymi poprawkami.

29 x 22 cm. K. 14 + koperta. Luźne.

„Szkic programu nauczania propedeutyki filozofii w liceach ogólnokształcących.”.

 1. Szkic programu dla klasy I i II k. 1-8.

1.1. Wersja  I k. 1-4.

1.2. Wersja  poprawiona k. 5-8.

 1. „Memoryał Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie w sprawie programu propedeutyki filozofii w liceum ogólnokształcącem” Tekst przygotowany dla Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego k. 9-14. Druk.: Ryszard Jadczak: Memoriał Polskiego Tow. Filozoficznego we Lwowie w sprawie wytycznych programu „propedeutyki filozofii” w liceach ogólnokształcących (rękopis Kazimierza Twardowskiego). Edukacja Filozoficzna Vol. 5, 1988, s. 491-496.

„Protokoły i Materyały (projekty) Komisyi i podkomisyi, wybranej dla sprawy propedeutyki filozofii w liceum ogólno-kształcącem. [Pismo, memoryał, Szkic programu w aktach. L. 4/935 z 5.I.935]” – napis na kopercie ręką autora.

Nr spisu inw. T.16,56

VII Luźne notatki, zapiski

125

Pol. Prawdop.1905-1922. rkps K. 50. Luźne.

„Luźne zapiski”. Notatki dotyczące wykładów z historii filozofii. 1.1tabl. chronologiczna dotycząca filozofów obcych z lat 1500-1900 k. 3. 2.1 tabl. chronologiczna dotycząca filozofów polskich z lat 1500-1925 k. 4.

Nr spisu inw. P.3,6

126

Niem. rkps 33 x 21 i mniej cm. K. 8. Luźne.

„Luźne notatki niem.[ieckie]”. Notatki na temat pojęć.

Nr spisu inw. T.24,47

127

Pol. rkps 21 x 17 cm. K. I, 1-12. Luźne.

„Myśli”. Rozmyślania religijne na Nowy Rok, Dzień Trzech Króli, pierwszą, drugą i trzecią niedzielę po Trzech Królach.

Nr spisu inw. T.2,3

VIII Wycinki z gazet

128

Słowo Polskie /Lwów/ nr 27 z 2 czerwca 1897 r., s. 2: Tow.[arzystwo] przyrodników im. Kopernika – notatka o wygłoszeniu przez K. Twardowskiego odczytu „Indukcja w metafizyce” w Towarzystwie Przyrodników im. Kopernika 1 czerwca 1897 r. k. 1.

Zob. 96

Nr spisu inw. T.6,10

129

Wiek Nowy /Lwów/ nr 11.269 z dnia 27 listopada 1938 r.: Zapiski. Ruch Filozoficzny – notatka o Ruchu Filozoficznym po śmierci K. Twardowskiego –

egz.

Nr spisu inw. P.9,5

130

Express Wieczorny /Lwów/ nr 2631 z 30 listopada 1938 r.: Ruch Filozoficzny – notatka o Ruchu Filozoficznym po śmierci K. Twardowskiego – 2 egz.

Nr spisu inw. P.9,4

131

Fr. mszps 17 x 21 cm. K. 2. Luźne.

Odpis z druku Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques vol. 28, 1939, 1, s. 151, wzmianka o Ruchu Filozoficznym i K. Twardowskim jako jego zmarłym redaktorze.

 1. Oryginał k. 1.
 2. Kopia k. 2.

Nr spisu inw. P.9,3

IX Druki

132

K. Twardowski: Myśl i mowa.

Por. druk. K. Twardowski: Rozprawy i artykuły filozoficzne, zebrali i wydali uczniowie. Lwów, „Książnica-Atlas”, 1927, s. 435-437.

Nr spisu inw. T.25,49

133

Institut für experimentelle Psychologie. Programm des IV. Kongress der Gesellschaft für experimentelle Psychologie Insbrük vom 19. bis 22. April 1910 r. z o odręcznymi notatkami K. Twardowskiego w jęz. pol. i niem. na temat referatów k. 1-2.

Nr spisu inw. T.24,48

134

Programm des IV. Kongress der Gesellschaft für experimentelle Psychologie Insbrük vom 19. bis 22. April 1910, 12 s.

Nr spisu inw. T.24,48

135

Twardowski: O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki. Odbitka z księgi pamiątkowej ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza. Kraków, Skład Główny Księgarni Gubrynowicza i Syna we Lwowie, 1911, 33 s. – 2 egz.

Nr spisu inw. [P.18,5], T.21,30

136

Religiöse Quellenschriften. Heft 73: Die Wissenschaft als Religion im 19. Jahrhundert in Frankreich herausgegeben von Hermann Platz und Maria Beermann.

Nr spisu inw. T.24,41a

X Materiały obce znajdujące się w spuściźnie

137

Pol. 1924. Formularz wypełniony ręcznie.

34 x 21 cm. K. 1. Luźna.

Świadectwo z uczestnictwa w Seminarium filozoficznym Hermana Ungara

z roku akad. 1923/24 bez zaliczenia.

Nr spisu inw. T.18,31

138

Pol. 1925-1926. rkps 34 x 21 cm. K. 17 + koperta. Luźne.

Materiały ze studiów Józefa Grabowskiego – ucznia K. Twardowskiego. Prawdopodobnie zwrot przesyłki pocztowej wysłanej przez profesora.

 1. Prace kontrolne z roku akad. 1924/25 i 1925/26 z teorii poznania, wstępu do psychologii i syllogistyki k. 1-10.
 2. Świadectwa kolokwialne z roku akad. 1924/25 i 1925/26 wystawione przez K. Twardowskiego – formularz wypełniony ręcznie k. 11-15.

„Odbiorca się wyprowadził” – napis na kopercie inną ręką

Nr spisu inw. [P.18,2]

Plansza 1

Plansza 2

Plansza 3

Plansza 4

Plansza 5

Plansza 6

Plansza 7

Plansza 8

Plansza 9

Plansza 10

Plansza 11

Plansza 12

Plansza 13

Plansza 15

Plansza 16

Plansza 17

Plansza 18

Plansza 19

Plansza 20

Plansza 21

Plansza 22

Plansza 23

Plansza 24

Plansza 25

Plansza 26

Plansza 27

Plansza 28

Plansza 29

Plansza 30

Plansza 31

Plansza 32

Plansza 33

Plansza 34

Plansza 35

Plansza 36

Plansza 37