Archiwalia Henryka Elzeberga

ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Archiwum w warszawie

I. MATERIAŁY TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ

A. Prace, artykuły i referaty

a. Etyka

1. Sztuka i etyka

Etyczny charakter sztuki

O jednym z etycznych aspektów sztuki

Artykuły

Ok. 1909-1936, b.d., rkp., masz., 1., k. 29

2. O różnych ideach

Do etyki

Etyka woli

Etyka jako kształcenie duszy

Artykuły

1910-1919, rkp., j. grec., niem., pol., 1., k. 26

3. Asceza i wyrzeczenie

Etyka wyrzeczenia

Artykuły

1910-1921, rkp., j. grec., niem., pol., 1., k. 24

4. Historia. Zależność ujmowania historii od etyki

Ethica

Artykuły, notatki, wypisy z literatury

1912-1949, rkp., j. franc., łac., niem., pol., włoski, 1., k. 49

5. Moje myślenie czem jest

Etyka czem jest

System etyki. Nauka i etyka

Artykuły, notatki, wypisy z literatury

1913-1924, rkp., j. ang., franc., pol., 1., k. 62

6. Trzy drogi

Liber

Samobójstwo

Ethica. Przyczynek do aretologii

Artykuły

1927-1931, (1987), rkp., druk, j. grec., pol., 1., k. 13

Poz. 4. Druk: „Przegląd Humanistyczny” 1987, nr 4, s. 121-123

7. Cierpienie i przyjemność

Ocena przyjemności i przykrości w etyce perfekcjonistycznej

Artykuł, referat, notatki

1931, 1938, rkp., masz. j. ang., franc., pol., 1., k. 35

8. Jak można w perfekcjonizmie uzasadnić dążenie do szczęścia?

Składniki szczęścia

Czy do wartości etycznych (realizowania ich w sobie) należy świadomie dążyć?

Juvenilia – hybrida

Etyka i techniki

Artykuły, wypisy z literatury

1936-1962, rkp., j. łac., pol., 1., k. 13

9. Dobro. Rozmyślania

Prawo do kierowania się interesem w polityce

Cztery fundamentalne tezy mojej nauki o regułach postępowania

Artykuły

1937-1939, rkp., 1., k. 12

10. Rzeczywista podstawa etyki

O „tragicznych” następstwach zasady maksymizacji

Artykuły

1939 – (1986), rkp., druk, 1., k. 15

Poz. 1. Druk: „Studia filozoficzne” 1986, nr 12, s. 39-47

11. Hedonizm ekonomiczny

Hedonizm

Do pojęcia przyczyny

Artykuły, notatki z literatury

1941, b.d., rkp., j. grec., niem., pol., 1., k. 6

12. Motyw i „ekspresyjność” czynu

Motywacja etyczna (Wartość w religii i kulturze)

Podwójna motywacja

Artykuły

1949, 1959, b.d., rkp., 1., k. 12

Poz. 2. Druk: „Studia Filozoficzne” 1986, nr 12, s. 13-18

13. Etyka dobra i etyka obowiązku

Czy cel uświęca środki?

Realizm praktyczny w etyce a naczelne wartości życia ludzkiego

Referaty, koreferat, notatki

1939-1962, rkp.. masz., 1., k. 83

14. Co można rozumieć przez wyrażenie „etyka zależna (lub niezależna) od religii”?

Wolność i autorytet w etyce

Referat, szkic referatu

1958, b.d., rkp., 1., k. 8

15. Przeciwko realizmowi krytycznemu w etyce

Przeciwko hedonizmowi

Referaty, autoreferat, notatki

1962-1963, rkp., masz., druk. 1., k. 112

Poz. 2. Druk: „Ruch Filozoficzny” 1963, t. 22, nr 1, s. 47-60

b. Aksjologia

16. Aksjologia

Praca, fragmenty, notatki

1912 -1931, rkp., j. franc.. niem., pol., 1., k. 89

17. Zasada aksjologii. Wartość i przeciwwartość

Wpływ determinacji wartości

Wartość i czas

Praca, fragmenty artykułów

1918-1931, rkp., j. grec., pol., 1., k. 54

18. Pojęcia wartości. Wartość i powinność. Świat wartości

Praca, pierwsza redakcja, rozdziały I-II, notatki, wypisy z literatury

1923-1939, rkp., j. ang., grec., franc., niem., pol., 1., k. 192

19. J. w.

Praca, pierwsza redakcja, rozdziały III – IV, notatki, wypisy z literatury

1926-1939, rkp , j. ang., grec., niem., franc., pol., 1., k. 136

20. J. w.

Praca, druga redakcja „tekst żemoslawski”

1939, rkp., j. ang., franc., niem., pol., 1., k. 276 zob. też j. 197

21. Najnowsze trudności aksjologiczne

Praca

1939, rkp., 1., k. 34

22. Filozofia wartości

Nauka i barbarzyństwo

Barbaria poetica

Z teorii sądów o wartości

Świat nauki i świat wartości

Artykuły, wypisy z literatury 1912-1919, b.d., rkp., j. niem., pol., 1., k. 28

23. Szczęście

Szczęście i wartość

Wartość nie tylko powinnościowa

Artykuły

1912-1951, b.d., rkp., j. grec., niem., pol., 1., k. 9

24. Metodyka poznania aksjologicznego

Artykuł, fragmenty

1918, rkp., j. grec., pol., 1., k 5

25. Psychologia uczuć

Klasyfikacja uczuć

Uczucie, przyjemność i przykrość

Artykuły, notatki z literatury

1918-1953, rkp., j. niem., pol., 1., k. 16

26. Stosunek aksjologii do ontologii, religii, metafizyki

„Luksusowa” koncepcja aksjologii

Pobudki wartościowania przed zakwestionowaniem subiektywistycznem

Wartość, dobro i piękno Subiektywizm deterministyczny (?)

Artykuły, notatki

1919-1925, b.d., rkp., j. grec., pol., 1., k. 23

27. Motywacja przez powinność

Realizowanie wartości w sobie i poza sobą

Soteriologia. Wyzwolenie

Artykuły, wypisy z literatury

1932, b.d., rkp., 1., k. 33

28. O zwrocie „dobrze jest że” i o definiowaniu powinności za pomocą tego zwrotu

Wartość, powinność, obowiązek

Dwa pojęcia wartości

O pojęciach wartości i powinności

Artykuły

Przed 1934-1964, b.d., ricp., druk, 1., k. 22 Poz. 4. Druk: „Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 1934, t. 27, odbitka 1935, s. 9

29. Trzy odmiany obowiązku

Zagadnienie obowiązku w aksjologii formalnej

Artykuły

1937, 1959, rkp., 1.. k. 24

30. Przyczynki do aksjologii (formalnej)

Artykuł

1942, rkp., 1., k. 4

31. Zachwianie się postawy aksjologicznej

Stałe wartości świata

Sprawy zbiorowości ludzkiej a mój system myślowy

Artykuły

1942, 1948, 1952, rkp., 1., k. 11

32. Afirmacja życia przez pozytywność i niewinność

„Mała antropologia filozoficzna”

Czy tzw. „sens” może być życiu ludzkiemu przez człowieka twórczo nadany?

Społeczeństwo i ideały

Artykuły, referat

1943-1957, b.d., rkp, 1., k. 12

33. Zależność aksjologicznych spraw formalnych od merytorycznych?

„Sens życia” (głos dyskusyjny o artykule T. Czeżowskiego)

Przyczynek do dyskusji o artykule M. Ossowskiej

Artykuły

1944, 1959, rkp., 1., k. 8

34. Pojęcie wartości ujemnej

O tzw. maksymalizacji dobra jako zasadzie obowiązku

Wartość i powinność

Referaty, notatki z literatury

1941-1949, b.d., rkp., druk, j. franc., pol., 1., k. 111

Poz. 1. Druk: „Studia filozoficzne” 1986, nr 12, s. 23-28

Poz. 2. Druk: „Studia filozoficzne” 1986, nr 12, s. 29-39

35. Aksjologiczne pojęcie sensu

Referat

1942, rkp., 1., k. 42

c. Moralność

36. Walka moralistów z żądzą

Artykuł

1919, rkp., 1., k. 8

37. Personalia stoickie i „ascetyczno-moralizatorskie”

Moralia

Immoralizm

Indywidualizm

Artykuły, notatki

1919-1931, rkp., druk, j. franc., pol., 1., k. 38, zob. też j. 119

38. Nienawiść jako zagadnienie moralne

Artykuł

1940, rkp., 1., k. 9

39. Podwójna motywacja itd

Psychologica (w sensie pozanaukowym)

Artykuły

1940, b.d., rkp., 1., k. 7

40. Zbawienie i ideał w moim ujęciu.

Pojęcie zbawienia i soteriologiczna postawa wobec dobra i zła

Artykuły

1941, 1944. rkp., 1, k. 15

41. O właściwym stosunku podmiotu moralnego do nieuniknionego zła w sobie

Uwagi o pogardzie dla moralności poprzedzone wstępem o wartościach człowieka moralnych i pozamoralnych

Pesymistyczny pogląd na naturę ludzką Artykuły, głosy w dyskusji

1942-1952, rkp., I., k. 14

d. Filozofia kultury i człowieka

42. Księga szkiców

Praca

1909-1916, rkp., 1., k. 148

43. Księga tragizmu

Konspekt pracy, notatki

1910-1929. rkp., 1., k. 33

44. Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu

Praca, fragmenty, notatki

1948-1960, rkp.. masz., 1.. k. 197 Druk: „Znak” 1963

45. J. w. Z dzienników 1941-60. Selekcja pierwsza

Praca, fragmenty, notatki

Ok. 1963. rkp., masz., druk, 1.. k. 114

46. J. w. Dziennik 1941-60. Selekcja druga

Praca, fragmenty, notatki Ok. 1963. rkp., masz., 1., k. 216

47. Refleksje i aforyzmy

Praca, cz. 1-2

1963, rkp., masz., 1„ k 260

48. J. w.

Praca, cz. 3

1963, rkp., masz., 1., k. 206

49. Humanistyka i filozofia

Praca, fragmenty

1964, rkp., 1., k. 25

50. Uwagi polityczne

O okazaniu niechęci lub braku chęci jako wynikach politycznych wobec słabości i wobec siły

W poszukiwaniu idei polskiej

Artykuły, notatki: Politica

1910. 1918. b.d , rkp., 1., k. 49 Poz. 3. Druk: „Kultura Polski” 1918, nr 43, s. 650-655

51. Czytając Fernandeza

Punkty wyjścia filozofii praktycznej

Artykuły

1930-1931. rkp., 1., k. 5

52. Ahimsa i pacyfizm. Rzecz o gandyzmie

Artykuł, różne wersje i warianty

1934, rkp., masz., druk, 1., k. 81 zob. też j. 56, 57, 133

Druk: „Pion” 1934 nr 13, s. 1-2

53. „Obowiązek” Miłosza

Artykuł, pierwszy konspekt polemiki

1940, rkp., druk, I., k. 10

54. Niektóre aspekty buddyjskiej koncepcji zbawienia

Stopnie świadomości w buddyzmie

Artykuły

1941, 1950, rkp.. 1., k. 18

55. Bezsens i sens dziejów ludzkich

Eschatologia

Nostradamus

Artykuły

1942, 1945, b.d., rkp., druk, 1., k. 23

Poz. 2. Druk: „Kultura i społeczeństwo” 1997, nr 4. s. 7-14

56. Gandhyzm (Ahimsa i pacyfizm)

O rzeczywistym wodzostwie (w związku z dyskusją o Gandhim)

Artykuł, referat, wypisy z literatury

Ok. 1942, rkp., j. ang., pol., 1., k. 79 zob. też j. 52, 57,133

57. Gandhi w perspektywie dziejowej

Gandhi

Dyskusja o Gandhim

Artykuły, różne wersje i warianty, odczyt, tezy, plan

1948, rkp., masz.. 1., k. 142 zob. też j. 52, 56, 133

Druk: „Znak” 1948

58. Hockinga teoria mistycyzmu

O pewnej charakterystyce mistycyzmu

Artykuł, referat

1943, rkp., j. ang., pol., 1., k. 21

59. Nauka i barbarzyństwo

Artykuł

Przed 1966, masz., druk. 1.. sz„ k. 22

Druk w: „Wartość i człowiek” Toruń 1966, s. 152-153

60. Rzutowanie ideału w przyszłość dziejową

Życie w dziejach i życie pozadziejowe

Referaty, notatki

1936, 1937, rkp.. 1., k. 20

61. O ascetycznym podłożu wszelkiej kultury

Kultura

Referaty, notatki

1937, 1956, b.d., rkp., masz., 1., k. 26

62. Osobowość twórcza i osobowość społeczna

Osobowość twórcza artysty

La personnalité créatrice de l’artiste

Referaty, odczyty, dyspozycje, tezy, notatki z dyskusji, wypisy z literatury

1937- 1958, rkp., masz., j. franc., pol., 1., k. 111

63. Człowiek i sztuka dla sztuki

Referat

1945, rkp., 1., k. 12

64. Stanowisko społeczne artysty plastyka w starożytności

Zagadnienie godności sztuk plastycznych u teoretyków starożytnych

Uwagi w sprawie stanowiska społecznego artysty plastyka ze szczególnym uwzględnieniem starożytności

Referaty, notatki, wypisy z literatury

1952-1954, rkp., j. grec., pol., 1., k. 155

65. Oresteia

Referat, notatki, wypisy

1953, rkp., j. grec.,pol., 1., k. 181

66. L’existentialisme est un humanisme

Referat, tezy

B.d., rkp., j. franc.,pol., 1., k. 6

e. Estetyka

67. Estetyka

Praca, szkice, notatki Ok. 1909-1937, rkp, 1., k. 40

68. J.w.

Praca, szkice, notatki

1911-1924, rkp., j. grec., niem., pol., k. 278

69. L’Antiquité comme école d’art

Praca

1912, rkp., j. franc., pol., 1., k. 125

70. Croce

Praca, fragmenty, wypisy z literatury

B.d., rkp., masz., j. włoski, pol., 1., k. 102 zob. też j. 74, 148,

159, 173

71. Exercice de logique

Program estetyki

Artykuł, notatki

Ok. 1904-1912, rkp , j. franc.,pol., 1., k. 13

72. Ogólność i oryginalność w estetyce. Głębokość. Sztuka jako objawienie

O sztukach nienaśladujących

Sztuka jako poznanie O sztuce

Dzieło sztuki jako przedmiot oceny

Artykuły

Ok. 1909- 1962, rkp., 1., k. 43

73. Treść estetyczna i treść tematowa

Niejasne pojęcie jasności

W sprawie estetyzmu w literaturze

Artykuły, wypisy z literatury

Ok. 1912-1951,, rkp., druk, j. ang., pol., 1., k. 143

Poz. 3. Druk: „Marchołt” 1935, nr 3, s. 406-426

74. Zły estetyk i jego sława

Konfrontacja mojej estetyki z estetyką Crocego

Uwagi o estetyce Montaigne

Artykuły, wypisy z literatury

1935, 1944, rkp.. masz., druk, j. niem., pol., 1., k. 34 zob. też j. 70, 148, 159, 173

Poz. 1. Druk: „Pion” 1935, nr 47, s. 2

Poz. 2. Druk: „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1989, t. 34, s. 357-360

75. Estetyka jako dyscyplina wartościująca

Zabarwienie uczuciowe jako zjawisko estetyczne

Artykuły, wypisy z literatury

1936, 1937, rkp., masz., druk, 1., k. 38

Poz. 1. Druk: „Pion” 1936, nr 10, s. 1 -2

Poz. 2. Druk w: Z zagadnień poetyki, Wilno 1937

76. Przeciwko formalizmowi w estetyce

Jeszcze raz obiektywizm i subiektywizm w estetyce

Artykuły, notatki

1944. 1964, rkp., masz., druk, 1., k. 44

Poz. 1. Druk w: Księga pamiątkowa ku czci prof. H. Heinricha,

Kraków 1927, s. 43-56

77. Koniec estetyzmu?

Estetyzm.

La coloration affective de l’object esthétique…

Artykuły, fragmenty

1943-1944, rkp., j. franc.,pol., I., k. 18

78. Ekspresja pozaestetyczna i estetyczna

Artykuł, streszczenie, wypisy z literatury

1949-1960, rkp., masz., druk. j. ang., pol., 1., k. 156

79. Estetyka krajobrazu

Estetyczne uroki ekspresji

Expressivité non-esthétique expressivité esthetiqué

Symbolika

Artykuły, referat, notatki

1951-1952, b.d., rkp.. masz , j. franc., pol., 1., k. 86

80. Odczyt gdyński o ekspresji

Reprezentacja „konwencjonalna” i „naturalna”

Artykuły, referaty, fragmenty, notatki

1944-1950, rkp., 1, k. 47

81. O artystycznej prozie myślowej

Dynamiczne pierwiastki artyzmu prozy

Artykuł, referat

1942, 1947, rkp., masz., 1., k. 60

82. O definicją dzieła literackiego

Wyrażanie się twórcy w dziele

Referaty

1936, 1938, rkp., 1., k. 53

83. Gustaw Flaubert i estetyzm pesymistyczny

Referat

1946, rkp., 1., k. 43

84. Pojęcie oceny „sprawiedliwej”

Referat, fragmenty, notatki B.d , rkp., 1., k. 5

f. Ontologia, religia i mistyka

85. Rzeczywiste istnienie świata

Wolna wola

Zakorzenienie w rzeczywistości

Nieokreślone

Artykuły

1912-1941, rkp., 1., k. 9

Poz. 4. Druk: „Znak-Idce” 1990, nr 3, s. 43^7

86. Pojęcie nieskończoności

Wartość i byt

Czeżowski. Metafizyka

Artykuły, referat 1917-1945, rkp., I., k. 11

87. Religia i mistyka

Mistyka teistyczna. Teizm. Bóg jako symbol

Religia ludzkości

Artykuły, notatki, wypisy z literatury

1937-1945, rkp , 1„ k. 72

Poz. 1. Druk: „Znak-Idee” 1990, nr 3 s. 55-60

Poz. 2. Druk: j.w., s. 48-54

88. Teoria i mistycyzm

Pierwiastek mistyczny w przeżywaniu przyrody

O mistyce i akcentach rzeczywistości

Mistycyzm: negatywność i pierwiastki afirmatywne

Artykuły, referaty

1937-1948, rkp., 1., k. 8

Poz. 4. Druk: „Znak-Idee” 1990, nr 3, s. 28-29

89. Varia z zapisek 1950 i 1951. Materializm (w związku z odczytem K. Ajdukiewicza)

Nieśmiertelność i pozaśmiertelność

Rozmyślania o nieśmiertelności

O pokusie nieśmiertelności

Czy warto jeszcze pragnąć nieśmiertelności

Artykuły

1951-1955, rkp., 1., k. 38

g. Epistemologia

90. Przyczynowość

Cogito

O określaniu cech

Myślenie personalne

Artykuły, referat, notatki 1912-1919, rkp., 1., k. 35

91. O wypowiedzeniach irracjonalnych („sądach symbolicznych ” itd.)

Uwagi o intuicjonizmie i irracjonalizmie

Jak sobie wyobrażam niektóre sprawy ontologiczno-epistemologiczne?

Artykuły, wypisy z literatury

1924-1940, rkp., 1., k. 28

92. O „wąskim pojmowaniu nauki”

Artykuł

1926, rkp., masz., 1., k. 17

Druk: „Wiadomości literackie” 1926, nr 41. s. 2

93. Kierunki myśli z czasów ostatnich

Światopogląd

Epistemologica

Wiedza i kontemplacja

Mancica et alia contemporanea

Artykuły, notatki

1927-1946, rkp., j. lac., pol., 1., k. 15

94. O granicach ascezy myślowej

Mechanizm metafory. Resztki z „myślenia pozalogicznego ”

Artykuły, notatki 1937, b.d., rkp., 1., k. 15

95. Intuicja

Pojęcie intuicji i bezpośredniości

Artykuły, fragmenty, wypisy z literatury

1940-1945, rkp . j. franc.,pol., 1., k. 53

96. Tożsamość i takożsamość

Pojęcie symbolu. Przyczynki

O źródłach pewności

Teoria myślenia

Artykuły, notatki, wypisy z literatury

1942, b.d., rkp., 1., k. 26

97. Język, słowo i myśl, rola języka w poznaniu itp.

Mowa i myśl (dyskusja z Ayerem)

Ayer, Meaning and thinking

Artykuły

1943, 1957. rkp., j. ang. pol., 1., k. 26

98. O poznaniu mistycznym

Artykuł

1945, rkp., 1., k. 13

Druk. „Znak-Idee” 1990, nr 3, s. 30-42

99. Szczeble świadomości i obraz świata

Artykuł, wypisy z literatury

1955, ricp, j. niem., pol., 1., k. 16

100. Świętość świata

Zapiski filozoficzne

Artykuły

1955, 1962, rkp., 1., k. 8

Poz. 2. Druk: „Znak-Idee” 1990, nr 3 s. 61-69

101. Uczuciowy stosunek do świata w problematyce filozoficznej

Fakty poznawcze a przeżycie

Artykuły

1959, 1962, rkp., 1., k. 7

102. Kultura obiektywności

O kompetentnym sądzie oceniającym

Referaty, notatki

1934-1939, rkp, I., k. 48

103. Prezentacja emocjonalna i jej zastosowanie do sądów o wartości

Pojęcie prezentacji

Pojęcie podobieństwa

Solidarność filozofa z własnym systemem

Referaty, notatki

1938-1939, 1957, rkp. 1., k. 19

h. Historia filozofii

104. Leibniz: Monadologia

Wstęp do pracy Ok. 1909, rkp.. 1., k. 69

105. Arystoteles: Etyka Nikomachejska

Praca, dyspozycje, tezy

1940, rkp., j. grec., pol.. 1., k. 10

106. Subiektywność świata zewnętrznego u Berkeleya

Praca, fragmenty, notatki

1950-1956, rkp., masz , j. ang., franc., łac., pol., 1., k. 206

zob. też j. 110, 113, 117, 118

107. Stoica

Teoretyczna podstawa do rozprawy o stoikach

Jak ująć temat o stoikach

Stoicyzm i postawa stoicka

Artykuły, fragmenty

1916-1919, b.d., rkp., masz., j. grec., pol., 1., k. 34

108. Lukrecjusz i religia materializmu

Artykuł, notatki

1927, masz., 1., k. 75

Druk: „Przegląd współczesny” 1927, nr 58, s. 200-215

109. Holzapfla teoria reprezentacji

Kilka myśli związanych z lekturą Holzapfela

Artykuły, wypisy z literatury

1942, rkp., 2., k. 18

110. Berkeley, immanentyzm itd.

Domniemany immanentyzm Berkeleya w świetle analizy tekstów

Artykuły, notatki

1950-1956, rkp., masz., 1., k. 92 zob. też j. 106, 113,117,118

Poz. 2. Druk w: Szkice filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze, Warszawa 1964, s. 27-48

111. Negacja negacji u Hegla i u Engelsa

Artykuł, wypisy z literatury

1956, rkp., 1., k. 7

112. Shaftesbury

Hasło do Słownika filozofów PWN, notatki, korespondencja 1961-1965, rkp., masz., j. niem., pol., 1., k. 37

113. L’idéalisme de Berkeley est – il un idéalisme immanent?

Artykuł, notatki

B.d., rkp., masz. j. ang., franc., pol., 1., k. 30 zob. też j. 106,110, 117,118

114. Chateaubriand. La Bibie et Homére

Referat, tezy 1939, rkp., 1., k. 4

115. Filozoficzna krytyka chrystianizmu w starożytności

Referat, notatki, wypisy z literatury

1944, rkp., 1., k. 12

116. Lukrecjusz

O pewnej próbie wniknięcia w psychikę Lukrecjusza

Referaty, notatki, wypisy

1945, 1950, rkp., j. lac., pol., 1., k. 72

117. Subiektywność świata zewnętrznego u Berkeleya. Subiektywizm Berkeleya w zmienionej interpretacji

Referat, notatki, wypisy z literatury

1950-1952, rkp., masz., j. ang., pol., 1., k. 114 zob. też j. 106, 110, 113, 118

118. Subiektywność świata zewnętrznego u Berkeleya. Jak Berkeley argumentuje?

Referaty, notatki, wypisy z literatury

1951-1958, rkp., masz , j. ang., pol., 1.,k. 176 zob. też j. 106, 110, 113, 117

119. Immoralizm grecki okresu klasycznego

Referat, notatki

1954, rkp., 1., k. 21 zob. też j. 38, 162

i. Historia literatury i sztuki, krytyka literacka

120. Qain de Leconte de Lisie

Praca, fragment

1904-1907, rkp., j. franc., 1., k. 92

121. Eseje i studia krytyczne

Praca, fragmenty, notatki

1959, rkp., masz., druk, 1., k. 221

Druk: Próby kontaktu. Eseje i studia krytyczne, Kraków 1966

122. J.w.

Praca, fragmenty, notatki

Ok. 1959, rkp., masz., j. franc., pol., 1., k. 256

Druk: Próby kontaktu. Eseje i studia krytyczne, Kraków 1966

123. Sztuka dla Sztuki w Młodej Polsce i u nas

Legenda Młodej Polski

Wyspiański „Klątwa”

Drugie oblicze klasycyzmu

Szkice krytyczne, artykuły, notatki

1912-1929, rkp., 1., k. 36

124. Po czterechsetleciu Ronsarda

Życzenia dla literatury

Artykuły

Ok. 1924. b.d. rkp., 1, k. U

125. Nauka o literaturze czy krytyka literacka?

O krytyce literackiej

Pojęcie wartości literackiej i wartościowania literackiego

Artykuły, fragmenty, notatki 1925, b.d., rkp., masz., 1., k. 48

126. Pochwała żerowania Wspomnienie o Jacku Mierzejewskim

Artykuły

1925, 1936, rkp., masz., druk, L k. 24

Poz. 2. Druk: „Robotnik” 1925, nr 121, s. 5-6

127. W sprawie podstaw krytyki literackiej. Odpowiedź Stefanowi Kołaczkowskiemu

Wielkość i my. Z powodu dyskusji o Mickiewiczu

Artykuły

1926, 1928. rkp, masz, 1„ k. 18

Poz. 1. Druk: „Wiadomości Literackie” 1926, nr 40, s. 2

Poz. 2. Druk: „Droga” 1929, nr 6, s. 573-578

128. Hierarchia i selekcja w poezji

Uwagi o pieśniach Kochanowskiego

Artykuły, wypisy z literatury

1941-1943, b.d., rkp, 1., k. 15

129. Ideał bohaterski w „Iliadzie”

Referat, wypisy z literatury

1950-1951, rkp., j. grec., pol, 1, k. 40

130. Julian Apostata w literaturze

Referat, wypisy z literatury

1950, rkp., j. franc, pol, 1, k. 44

131. Vercors

Referat, notatki

1956, rkp, 1, k. 21

B. Wykłady

a. Etyka

132. Wykład habilitacyjny

Indywidualizm etyczny

Zagadnienie osobistej dyscypliny etycznej

Etyka społeczna

Szkice wykładów, notatki, wycinek

1928-1939, rkp., druk, j. ang., franc., pol., 1., k. 89

133. Etyka Gandhiego jako przykład twórczości etycznej w dobie obecnej

Szkice wykładów toruńskich, notatki

1946, rkp., 1., sz., k. 21 zob. też j. 52, 56, 57

134. Socjologiści

Szkice wykładów warszawskich, wypisy z literatury 1953 (?), rkp., j. ang., franc., pol., 1., k. 64

135. Zależność i niezależność etyki od obrazu świata

Szkic wykładu, notatki 1958, rkp., masz., 1., k. 21

136. Etyka

Szkice wykładów, wypisy z literatury

1959-1960, rkp., j. niem., pol., 1., sz., k. 203

b. Aksjologia

137. Aksjologia

Wykłady wileńskie, notatki

1931-1938, rkp., j. ang.. franc., niem.,pol., 1., k. 220

138. Powinność

L’idée d’obligation

Obowiązek i powołanie

Wykłady, notatki

1935-1938, rkp., j. franc.,pol., I., k. 78

139. Podstawowe pojęcia aksjologii

Zagadnienia związane z pojęciem wartości

Wykłady głównie toruńskie, notatki

1939-1949, rkp., 1., sz., k. 170

140. O dążeniach dopuszczalnych i niedopuszczalnych

Wykład

B.d., rkp., 1., k. 2

c. Moralność

141. Czem jest moralista ?

Wprowadzenie w filozofię moralną i filozofię wartości

Wykłady, wypisy z literatury

1917-1946, rkp , j. grec., franc., pol., 1., sz., k. 53

142. Nietzsche

Wykłady warszawskie, notatki B.d., rkp., j. niem.,pol., 1., k. 48

d. Filozofia kultury i człowieka

143. Romantyzm

Wykłady, plan wykładu, wypisy z literatury

1910-1940, rkp., j. franc., niem., pol., 1., k. 80

144. Poezja filozoficzna i jej typy w głównych literaturach

Wykłady, notatki

1938-1939, rkp., 1., k. 26

145. Obowiązek, autonomia, tolerancja

Psychologia i socjologia postaci scenicznych

Wolność i osobowość

Szkice i program wykładów

B. d., rkp., 1., k. 7

e. Estetyka

146. Estetyka

Historia estetyki

Wykłady, plan wykładów, wykłady krakowskie i zakopiańskie, notatki, wypisy z literatury

1929-1939, b.d., rkp , j. franc., niem., pol., 1, k. 236

147. Zagadnienia ekspresji i symboliki

Wykłady, plany, notatki, wypisy

1935-1937, rkp., masz., franc., j. niem., pol., 1., k. 106

148. Croce

Szkice wykładów, notatki

1937, rkp., 1., k. 27 zob. też j. 70, 74, 159, 173

149. Pojęcie piękna i jego rola w estetyce

Wykłady toruńskie, notatki, wypisy z literatury

1946-1947, rkp., j. grec., franc., łac., niem., pol., 1., k. 78

150. Teoria ekspresji estetycznej

Wykłady, notatki

1947-1948, rkp., masz., 1., sz., k. 154

151. Estetyka

Szkice wykładów, notatki, wypisy z literatury

1960-1961, ricp., 1., k. 26

f. Epistemologia

152. O subiektywizmie w ogóle

Teoria subiektywizmu halucynacyjnego

Poznawanie przez uczucie w jego stosunku do estetyki i filozofii wartości

Wykłady, wypisy z literatury 1924, b.d., rkp , j. niem., pol., 1., k. 14

153. Epistemologia wartości. Szkic pierwszy

Wykłady, wypisy z literatury, notatki

1949, rkp., j. franc., niem., pol., 1., k. 72

154. Epistemologia wartości

Zeszyty wykładowe, wypisy z literatury, notatki 1949-1950, rkp., 1., sz., k. 151

g. Historia filozofii

155. Historia etyki nowożytnej

Szkice wykładów, wypisy z literatury notatki

1932-1933, b.d., rkp , j. ang., pol., 1., k. 128

156. Herbart i Zimmermann

Schopenhauer

Szkoła heglowska

Szkice wykładów, spisy wykładów w Instytucie, notatki

1932-1935, b.d., rkp., j. franc., niem., pol., 1., k. 80

157. Moraliści francuscy

Szkice wykładów, wypisy z literatury

1933-1934, rkp., druk, j. franc., pol., 1., k. 81

158. Filozofia w dramacie

Szkice wykładów, wypisy z literatury, notatki

1935, rkp., j. grec., pol., 1., sz., k. 39

159. Odrodzenie

Szkice wykładów, wypisy z literatury m. in. Croce, notatki

1936, rkp., j.pol., włoski, 1., k. 42 zob. też j. 70,74, 148, 173

160. Wprowadzenie w działy humanistycznej filozofii

Wykłady, notatki

1938, rkp., 1., k. 16

161. Etyka angielska

Wykłady

1939, rkp , j. ang., pol., 1., k. 48

162. Historia filozofii starożytnej

Okres klasyczny filozofii greckiej

Filozofia starożytna w okresach hellenistycznym i rzymskim

Końcowy okres filozofii starożytnej

Wykłady, notatki

1946-1950, rkp, j. grec., pol., 1., sz., k. 244 zob. też j. 119

163. Filozofia okresu romantycznego

Wykłady, notatki 1949-1950, rkp., 1., sz.,k. 34

C. Recenzje

164. W. Berent, Żywe kamienie

T. Kotarbiński, Zagadnienia etyki niezależnej.

K. Schlechta, Der Fall Nietzsche. Aufsätze und Vorträge.

Recenzje

1920-1959, rkp., masz., druk, j. niem., pol., 1., opr., k. 42

D. Prace literackie i tłumaczenia

165. Poezja

Różne wersje i warianty, wprawki, urywki

1908-1953, rkp.. masz., j. franc., niem., pol., 1., k. 220 zob. aneks 1

166. Poezja – przekłady

Różne wersje i warianty, wprawki, urywki, fragmenty

1907-1945. b.d., rkp.. masz., j. ang., grec., pol., 1., k. 83 zob. aneks 2

167. Proza – przekłady

Przypisy, komentarze, wprawki, fragmenty, wypisy

1909-1945, b.d., rkp., masz., j. ang., grec., franc.. niem., pol.

l.,, k. 171 zob. aneks 3

E. Materiały warsztatowe

168. Historia Polski

Wypisy z prac M. Mochnackiego. M. Sępa Szarzyńskiego, Sz. Askenazcgo, T. Korzona

1905-1919, rkp.. 1., k. 33

169. Aksjologia, epistemologia

Wypisy z literatury i notatki odczytów, m in. T. Garbowski, Poznanie jako czynnik biologiczny, W. Kozłowski, Pragmatyzm. 1909-1944, b.d., rkp., j. ang., grec., franc., niem., pol.. 1., k. 167

170. Historia estetyki, sztuki i literatury

Wypisy z literatury m in. z dziel Flaubert a i Baudelaire a, notatki, wycinki

Ok. 1911-1952. rkp.. druk, j. grec., franc., niem, pol., 1., k. 291

171. Bhagavad-Gita, filozofia staro indyjska

Wypisy z literatury, komentarze, notatki

Ok. 1913-1919, b.d., rkp.. j. franc., niem., pol., 1., k. 52 zob. też j. 54, 58, 59, 134,

172. Problemy filozofii, etyka

Wypisy z literatury, m. in. z prac B. Russell a, notatki, wycinki

1914-1952, b.d., rkp., dmk, j. ang.. niem., franc., pol., 1., k. 166

173. Estetyka

Wypisy z literatury, m.in. Crocc, notatki, wycinki

B. d.. rkp., druk, j. grec., franc., niem., pol., 1., k. 57 zob. też

j. 70, 74, 148, 159

174. Historia filozofii

Wypisy z literatury, bibliografie, notatki

B. d., rkp., j. grec., franc.. niem., pol., I., k. 110

II. MATERIAŁY DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNO-NAUKOWEJ, DYDAKTYCZNEJ, WYDAWNICZEJ I REDAKCYJNEJ

A. Działalność naukowa, dydaktyczna, opiniowanie prac i dorobku naukowego

a. Konferencje i kongresy

175. Kongres Estetyki w Paryżu

Sprawozdanie dla Wileńskiego Towarzystwa Filozoficznego

1937. rkp., 1., k. 5

176. Międzynarodowa konferencja filozofów w Warszawie

Sprawozdanie, notatki, materiały kongresowe, wycinki

1957, rkp., powici., druk, j. ang., franc., pol., 1., sz„ k. 42

b. Działalność dydaktyczna i opiniowanie prac naukowych

177. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie

Notatki z ćwiczeń z estetyki, ulotka do młodzieży akademickiej w sprawie zasad zajmowania miejsc na sali wykładowej

1936-1940, rkp., masz., powiel., 1., sz., k. 43

178. J. w.

Listy obecności, notatki z ćwiczeń z etyki i aksjologii, ulotka w obronie usuniętego rektora, przemówienie do młodzieży akademickiej w związku z zamknięciem USB

1937-1940, rkp., masz., powiel., j. grec., franc., niem., pol., 1. sz., k. 172

179. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Seminarium i proseminarium z etyki, listy obecności, fragmenty prac seminaryjnych, notatki, wypisy z literatury 1946-1959, rkp., masz , j. ang., niem., pol., 1., sz.. k. 196

180. J. w.

Seminarium z historii filozofii starożytnej, proseminarium z estetyki i etyki,, listy obecności, notatki, sprawozdania z posiedzeń proseminarium

1946-1950, rkp., j. grec., pol., 1., sz., k. 92

181. J. w.

Seminarium i proseminarium z estetyki, listy obecności, notatki

1947-1948, rkp., j. grec., pol., 1., sz., k. 79

182. J. w.

Konwersatorium, materiały na zebrania, m. in. refleksje dotyczące Zjazdu Filozoficznego w Brukseli, notatki 1956-1957, rkp, 1., k. 12

183. Opinie o pracach doktorskich, habilitacyjnych, kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych

Uwagi autorstwa T. Czeżowskiego i H. E.

1949-1964, rkp., masz., 1., k. 43 zob. aneks 4

184. Adolf Wesołowski, Próba oceny etyki niezależnej J. P. Sartre

Praca doktorska, recenzje H. E. i Władysława Tatarkiewicza

1964, rkp., masz., 1., k. 26 + 161

B. Działalność wydawnicza i redakcyjna

185. Państwowy Instytut Wydawniczy.

Umowa dotycząca przejęcia obowiązków kierownika Działu Redakcji Biblioteki Klasyków Filozofii, korespondencja.

1951-1952, rkp., masz., 1., k. 6

186. W. Komatowski, Społeczno polityczna myśl św. Augustyna,

Recenzja wydawnicza 1963, rkp., masz., 1., k. 12

III. MATERIAŁY BIOGRAFICZNE

187. Życiorysy, ankiety personalne, bibliografia prac własnych

Ok. 1939-1953, rkp., masz., j. franc., pol., 1., k. 80

188. Dokumenty dotyczące przebiegu studiów, pracy i działalności

Odroczenie służby wojskowej z uwagi na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów i habilitacji, przeniesienie habilitacji, powołania m in. na członkostwo TNW i współpracownika Komisji Filozoficznej PAN 1907-1954, masz., druk, j.pol., ros., 1., k. 67

189. O początkach mojego filozofowania

Artykuł autobiograficzny, korespondencja z redakcją 1958-1959, rkp., masz., 1., k. 65

190. Materiały gospodarcze i majątkowe, ewakuacja z Wilna do Polski

Subwencje i dotacje finansowe m.in od Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki, zaświadczenia z pracy, karta ewakuacyjna, Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Bydgoszczy, wykazy otrzymanych ruchomości

1930-1949, rkp.. masz., druk, j. lit., pol., ros., 1., k. 26

IV. KORESPONDENCJA

191. Korespondencja wpływająca i wychodząca

1932-1966, rkp., masz., 1., k. 33 zob. aneks 5

V. MATERIAŁY O TWÓRCY SPUŚCIZNY

192. Jean Dagnan-Bouveret: Le senliment religieux chez Leconté de Lisle par Elsenberg…

René Doumic: Les derniers travaux sur Leconte de Lisle

Władysław Günther: Henri FJsenberg: Le sentiment religieux chez Leconte de Lisle…

Henri de Régnier: La semaine dramatiąue. A propos d’un livre sur Leconte de Lisle

Notatki, recenzje i omówienia

1909-1910, rkp.. druk. j. franc., pol., 1., sz., k. 204

Poz. 1. Druk: Journal de psychologie, 1910, no 3 (odbitka korektorska)

Poz. 2. Druk: Revué des deux mondes. 1910, t. 59, s. 433-445

Poz. 3. Druk: Przegląd Polski. 1910, t. 177, nr 529. s. 100-105

Poz. 4. Druk: Journal des Débats. 1910. no, 184, s. 1-2

193. Henryk Elzenberg, Etyka Marka Aureljusza

A. Krokiewicz: H. Elzenberg, Marek Aureliusz. Z historii i psychologii etyki

Bronisław Poletur: Historia literatury powszechnej

Irena Sławińska, Leszek Kuc, Kłopoty klerka doskonałego (Rozmowa o książce Henryka Elzenberga)

Recenzje artykułów

1923-1924, 1964, dmk, j. franc, pol., 1., opr., k. 140

Poz. 1. Druk: Extrait du Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences et des Lettres. Cracovie 1919-1920. s. 334-336

Poz. 2. Druk: „Kwartalnik Filozoficzny” 1923, z. 2, s. 275-278

Poz. 3. Druk: „Przegląd Humanistyczny”, 1924. z. 4. s. 305-318

Poz. 4. Druk: „Tygodnik Powszechny” 1964, nr 792, s. 10

194. Artykuły i przekłady z literatury francuskiej H E.

Recenzje i omówienia, wycinki prasowe 1926-1961, druk. j. franc., pol., 1., k. 18 zob. aneks 6

195. Prelekcje i odczyty m. in. w Belgijskim Towarzystwie Filozoficznym.

Notatki, wycinki prasowe

1934-1938. masz., druk. j. franc., pol., 1., k. 28 zob. aneks 7

196. Michał Chmielowiec, Radość myślenia. (O człowieku, który nie chciał mieć duszy Iwaszkiewicza)

Artykuł, korespondencja

1965, masz., 1., k. 14

VI. ZAŁĄCZNIKI

197. Krytyka literacka, aksjologia, etyka

Artykuły, recenzje i omówienia autorstwa H E.

1918-1947, druk, j., franc., pol., 1., opr., k. 149 zob. też j. 20, zob. aneks 8

198. Życiorys [Franciszka Indana wg informacji J. Zubelewicza) Mieczysław Wallis, Sztuka średniowieczna jako język

Artykuł dedykowany

1948, 1965, masz., druk, 1. k. 3

Poz. 2. Druk: Studia Estetyczne, 1965, t. 2, s. 27-30

ANEKS I

J.165. Poezja

1. Mikołaja Reja z Nagłowic nowo nalezione epigramma… 1908

2. Do spółczesnych 1909-1910

3. Moje wiersze francuskie… 1912

4. W ogrodzie mym ostatni blady kwiat jesienny… 1912

5. Zamknięcie (ok. 1912)

6. Wiersze i sentetncje gotowe… 1913

7. Za wiele bólu, za wiele tęczą nierozjaśnionych … 1915

8. Przez wszystkie modły me niewysłuchane… 1916-1917

9. U ty (na wzór japoński) (1914-1918)

10. Modlitwa 1918 lub 1922

11. Nuit d aout 1921

12. Dwie myśli w noc noworoczną 1924-1925

13. Wyjąłem myśl o Tobie z myśli mych łańcucha… 1925

14. Impresja morska 1928

15. Pisane po przebudzeniu 1928

16. Wiersz Unicki 1930

17. Że padł cios i twą dolę zmełły żarna nie twoje… 1931

18. Mój zły duch spod Filippi jest dziś przy mnie… 1933

19. Dwa wiersze obrachunkowe (do 1939)

20. Miała matka trzech synów… (do 1939)

21. [Modlitwa] W ten dzień mej klęski ( do 1939)

22. Modlitwa o czystość (do 1939)

23. Niczem fale idące… (do 1939)

24. Błękit niebios niezmierzony… 1942

25. Patrząc na fale 1944

26. Miałem być twoją Szecherezadą… 1945

27. To było tylko przypadkowe muśnięcie włosów… 1945

28. Nic nie czeka cię już więcej na ziemi… 1949

29. Piękność kobiet 1950

30. Wiersz cyniczny w treści, w formie niedbały 1951 31 Był druh, byl brat… 1952

32. Do niektórych towarzyszy drogi życiowej 1952

33. Dramat życia jednego człowieka… 1952

34. Jestem zupełnie sam 1952

35. Miliony lat 1952

36. Nicość i my 1952

37. Niepotrzebni mi jesteście już na nic… 1952

38. Pożegnanie z kochanymi bliźnimi 1952

39. To jest najwyższe: pragnąć walki, służby, sławy… 1952

40. Życie: błysk, okrzyk ranionego boga … 1952

41. Historia 1952-1953

42. Zbrodniarze wzięli… 1952-1953

43. Któż to powiedział, że jestem?… 1953

44. Leżę (w ciszy, w ciemności) … 1953

45. Me zwątpienia i me zaprzeczenia… 1953

46. Między światem, jakim go czytam… 1953

47. Miłość rodzi się w pięknie marzenia… 1953

48. Naprzód w grozę! Uderzaj i tęp!… 1953;

Marsylianka potępionego 1953

49. Ponadczasowość 1953

50. Bushido ist gut für Kameele… b.d.

51. Dam ci wszystko… b.d.

52. Do N.N. b.d.

53. Dramat życia jednego człowieka… b.d.

54. Jak po klawiszach pęd melodii… b.d.

55. Nur einen Sommer gount ihr … b.d.

56. Pieśń z pod Cheronei b.d.

57. Prawda… b.d.

58. Ręce wyciągniętej odpowiedź b.d.

59. Takiemi dźwięki… b.d.

60. Uśmierz, o serce swą żałość… b.d.

61. Więc w kurzu … b.d.

ANEKS 2

J. 166. Poezja – przekłady

1. Bocian i kot

2. Giosue Carducci, Odi Barbarę: Congedo

3. Dante Alighieri

4. Eurypides. Ifigenia

5. Homer, Odyseja. Początek księgi trzynastej.

6. Charles Leconte de Lisle, Suria. Hymn wedycki

7. Modlitwa na Akropolu

8. Pindar, Liryki.

9. Tyrteusz, Śmierć…

ANEKS 3

J.167. Proza – przekłady

1. Marek Aureliusz, Rozmyślania

2. Ćwiczenia prozą. Przekłady

3. R. Descartes, Rozmyślania metafizyczne

4. Etyczna podstawa socjalizmu

5. Filolaos, Dcmokryt, Heraklit

6. Genjusz hebrajski

7. Hiob

8. Moralność i historia

9. Platon, Teajtetos

10. Próby Montaigne’a

11. Xenofanes, Melissos, Empedokles, Anaksagoras

ANEKS 4

J. 83. Opinie o pracach doktorskich, habilitacyjnych, kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych Gołaszewska Maria: Ocena działalności naukowej dr Marii Gołaszewskiej ze szczególnym uwzględnieniem pracy habilitacyjnej p.t.: „Filozoficzne podstawy krytyki literackiej”

Skarga Barbara: Charakterystyka b. studentki Uniwersytetu Stefana Batorego…

Świecimski Jerzy: Funkcja poznawcza i estetyczna plastyki przyrodniczej

H. E., T. Czeżowski: Zajkowska Aleksandra: Opinia o kwalifikacjach naukowych

ANEKS 5

J. 191. Korespondencja wychodząca i wpływająca.

Korespondencja wychodząca:

Krońska Irena

Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” – Redaktor Naczelny

Znamierowski Czesław 1932

Korespondencja wpływająca:

Czeżowski Tadeusz 1936, 1965

Krońska Irena 1961

Legowicz Jan 1959

Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 1966

Szydłowska Zofia 1940

Wallis Mieczysław 1938

Wesołowski Adolf 1963-1964

Nadawca nierozpoznany 1938

ANEKS 6

J. 194. Artykuły i przekłady z literatury francuskiej H.E.

1. Kołaczkowski Stefan: Ciągle aktualny problemat krytyka a historia literatury. Na marginesie ciekawego artykułu, „Wiadomości Literackie” 1926, nr 32 (136), s. 2

2. Linia Descartes a: u Georgesa Duhamela, „Wiadomości Literackie” 1939, nr 19(811), s. 5

3. Maeterlinck i Claudel, „Kurier Polski” nr 348, s. 12

4. M. S: Koniński, Elzenberg, … Lewis, „Tygodnik Powszechny” 1961, nr 18 (640)

5. M. S.: Znów „forma” i „treść”, „Kurier Poznański” 1926, nr 542

6. Kazimierz Wyka: Rocznik literacki za rok 1935, „Gazeta Polska” 1936. nr 202, s. 3-4

7. Z notatek gaffologa, „Wiadomości Literackie” 1938 nr 40 (779), s. 7

8. Zainteresujmy się filozofią, „Kurier Ilustrowany Dodatek Literacko-artystyczny” 1929

9. K. W. Zawodziński: La philosophie de la guerre, „Słowo” 1938,

16. X, s. 6. 8

ANEKS 7

J. 195. Prelekcje i odczyty m. in. w Belgijskim Towarzystwie Filozoficznym

1. Eugeniusz Aniszczenko: Twórczość i człowiek, spóźnione, ale czy niesłuszne? „Kurier Wileński” 1937, s. 5

2. Eddy: O ascetycznem podłożu wszelkiej kultury, „Słowo“ 1937, s. 6

3. J. Ł. P: Osobowość społeczna a osobowość twórcza, „Dziennik Wileński” 1937, nr 254. s. 6

4. j.m.: Twórca, „ obywatel” a natura ludzka, „Kurier Wileński”

1937, s. 5

5. M. Tr.: Środa literacka. Kulturalne podłoże ascetyzmu, „Dziennik Wileński” 1937, nr 70, s. 2

6. A.Nar.: Osobowość twórcza a osobowość społeczna, „Słowo”

1937, s. 5

7. Piękno kultury, „Kurier Wileński” 1937, nr 70, s. 3

8. Problem osobowości twórczej, „Pion” 1938, nr 14, s. 4

9. Środy w Związku Literatów, „Sprawy Otwarte” 1937, nr 2, s. 5

10. Un philosophe polonais a Bruxelles, „Independence Belge”, 1934

11. Wysz.: Dwa odczyty, „Kurier Powszechny” 1937, nr 316, s. 2

12. Wysz.: Prostota jest konieczna, „Kurier Powszechny” 1938, nr 71, s. 2

13. Tadeusz Zieliński: Osobowość „twórcza” a ta inna, „Gazeta Polska” 1938, s. 3

ANEKS 8

J. 197. Krytyka literacka, aksjologia, etyka

1. Funkcja poznawcza obrazu, fragment nie ustalonej pracy, b.d.

2. Henryk Elzenberg i mistyka, „Znak i idee” 1990, nr 3

3. Hierarchizacja celów, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 3, s. 5-7

4. Historia filozofii prof. Tatarkiewicza, „Wiadomości Literackie”, 1932, nr 9, s. 3

5. Ideał zbawienia na gruncie etyki czystej, „Sprawozdania z czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych Towarzystwa Naukowego KUL” 1947, nr 1, s. 41-54

6. Józef Wittlin, Hymny, „Książka” 1922, nr 5, s. 236-237

7. Monografie artystyczne pod redakcją Mieczysława Tretera (podpisane – Zastępca)

8. O funkcji poznawczej wysławiania się obrazowego, b.d., fragment

9. O różnicy między „ pięknem” a „dobrem”. Warszawa 1933

10. Powinność i rozkaz, Warszawa 1938

11. Pro domo philosophorum, „Echo Tygodnia” 1929, nr 2, s. 2, „Studia Filozoficzne” 1966, nr 12, s. 7-11

12. Sulkowski, par Stefan Żeromski, La renaissance contemporai- ne, ok. 1911, s. 230-235

13. Uwagi do „Bhagawadgity”, „Studia Filozoficzne” 1986, nr 12, s. 49-54

14. W poszukiwaniu idei polskiej, „Kultura Polska” 1918, z. 43, s. 650-655

15. Wartość ostateczna i wartość pochodna („tekst żemosławski” rozdział V), „Studia Filozoficzne” 1986, nr 12, s. 19-21

ANEKS 9

Pierwotny stan zespołu

1. Bibliografia prac własnych, życiorysy i rożne dane o sobie.

2. Rzeczy serio:

a) Etyka i obraz świata,

b) „Kultura”.

3. Estetyka 1960/1961.

4. Ostatni tekst Księgi aforyzmów [1963], Także część ostatnich maszynopisów.

5. Dwa referaty:

a) O stanowisku społecznym artysty plastyka w starożytności,

b) Zagadnienie godności sztuk plastycznych u teoretyków starożytnych.

6. Poetica.

7. Dział IV. Tematyka nie włączająca się w aksjologię ani estetykę:

a) Krytyka literacka,

b) Epistemologia,

c) Epoka nasza.

8. Dział VI.

9. Zależność i niezależność etyki od obrazu świata.

10. Dział II. Estetyka.

11. Aesthetica rożne 20 VIII 1953.

12. Wyciągi z zapisek dawniejszych.

13. Szczeble świadomości i obraz świata. Czy warto pragnąć nie-śmiertelności?

14. Wykłady 1959.

15. Wilno. Okres wojenny.

16. Pojęcie wartości.

16a. Świat wartości. Wartość i powinność. Pojęcie wartości przed 1939 rokiem.

17. Ooena pracy A Wesołowskiego ocena etyki niezależnej ]. P. Saitre’a

18. Peri aksias. Materiały do aksjologii formalnej czyli wartości i powinności 20 VIII 1953.

19. Księga szkiców. 20 VIII 1953.

20. Peri aksias. Punkty wyjścia 20 VIII 1953.

21. Peri aksias. Liber 20 VIII 1953.

22. Peri ontos 20 VIII 1953.

23. Aksjologia meritum.

24. Księga tragizmu.

25. Galeria mistrzów [Lukrecjusz|.

26. Rzeczy nietwórcze rożnego typu 1945.

27. Leconte de Lisie. Qain. Wstęp, przypisy.

28. Berkeley I.

29. Berkeley II.

30. Beikeley III.

31. Beikeley IV.

32. Do aksjologii merytorycznej.

33. Gandhi [materiały na ogól spożytkowane|.

34. Streszczenia itp.

35. Varia bez znaczenia.

36. Wstęp do Monadologii Leibniza.

37. Poezja filozoficzna [wykłady 1938| 1939].

38. Uzupełnienia do Księgi aforyzmów.

39. Odpadki z materiałów do Księgi aforyzmów.

40. Wartość i powinność cz. III. Wartość i człowiek.

41. Eseje i studia krytyczne.

42. Pochwala zerowania [ 1936[.

43. Eseje i studia krytyczne.

44. Epistemologia wartości. Szkic pierwszy, zaczęty: wrzesień 1949.

45. Axiologica rożne 15 VIII 1953.

46. Ethica różne I.

47. Ethica rożne II.

48. Poznanie wartości.

49. Refleksje i aforyzmy.

50. Odpisy rzeczy drukowanych.

51. Prace w toku [2 XII 1965|. Uzupełnienia do Księgi aforyzmów.

52. Aksjologiczne pojęcie sensu 15 VIII 1953.

53. Odpisy rzeczy drukowanych.

54. Konwersatorium.

55. Religia i mistycyzm 1941/1942-1949.

56. Gandhi.

57. Gandhi – O początkach mego filozofowania.

58. Bibliografia i przycinki rożne.

59. Gandhi w perspektywie dziejowej.

60. Odczyt o Vcrcorsic. Przekłady (Bhagawad-Gita, Tyrtcusz, Tcajtct).

62. Immoralizm grecki okresu klasycznego. Odczyt 1954.

63. Rożne prace filozoficzne.

64. Dziennik 1941-1960 [cała reszta].

65. Prace drukowane – recenzje.

66. Notatki z Międzynarodowej Konferencji Filozofów w Warszawie [1957],

67. Wyciągi z Flauberta, Baudclaire’a i in.

68. Recenzja pracy W. Komatowskiego Społeczno polityczne myślenie iw. Augustyna.

69. Ekspresja.

70. Shaficshiiry.

71. Philosophica różne.

72. Dziennik [„Znak”]. Skreślenia cenzury.

73. Materiały do prac własnych.

74. Czasopisma z mniejszymi pracami.

75. Wykłady uniwersyteckie I.

76. Wykłady uniwersyteckie II.

77. Wykłady uniwersyteckie III.

78. Wzmianki i recenzje o Henryku Elzenbergu.

79. Omówienie prac myśliciela. Sprawa artykułu w „Życiu Szkoły Wyższej”.

80. Praca francuska o Leconcie de Lisie. Gandhi w perspektywie dziejowej.

Notatki bibliograficzne. „Sprawiedliwa ocena”. Proseminarium 1946/1947

Plansza 1

Plansza 2

Plansza 3

Plansza 4

Plansza 5

Plansza 6

Plansza 7

Plansza 8

Plansza 9

Plansza 10

Plansza 11

Plansza 12

Plansza 13

Plansza 15

Plansza 16

Plansza 17

Plansza 18

Plansza 19

Plansza 20

Plansza 21

Plansza 22

Plansza 23

Plansza 24

Plansza 25

Plansza 26

Plansza 27

Plansza 28

Plansza 29

Plansza 30

Plansza 31

Plansza 32

Plansza 33

Plansza 34

Plansza 35

Plansza 36

Plansza 37